Tystion i Droseddau

Nod unedau gofal tystion yw darparu un man cyswllt ar gyfer dioddefwyr a thystion er mwyn cael gwybodaeth yngl?n â chynnydd eu hachosion ac er mwyn lleihau'r straen o fynychu llys gymaint â phosibl. Mae tystion yn hanfodol er mwyn erlyn yn llwyddiannus ac rydym yn ymrwymedig i wneud y broses yn un mor syml â phosibl. 

Mae Unedau Gofal Tystion wedi'u lleoli ar draws Cymru a Lloegr ac maent yn cael eu rhedeg ar y cyd gan staff yr Heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Sut Mae Unedau Gofal Tystion yn gofalu am dystion?

Mae Unedau Gofal Tystion yn gofalu am ddioddefwyr a thystion o'r adeg y caiff y diffynnydd/ diffynyddion eu cyhuddo nes daw'r achos i ben. Mae'r gwasanaeth i ddioddefwyr a thystion yn cynnwys:

un man cyswllt i ddioddefwyr a thystion

  • asesiad llawn o anghenion i ddioddefwyr a thystion gydag anghenion cymorth penodol, sydd angen mynychu llys, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu mynd i'r llys a rhoi eu tystiolaeth orau
  • swyddogion gofal tystion penodedig i arwain a chefnogi unigolion drwy'r broses cyfiawnder troseddol ac i gyd-lynu cefnogaeth a gwasanaethau.
  • adolygiad parhaus o anghenion dioddefwyr a thystion drwy gydol yr achos
  • cyfathrebu â dioddefwyr a thystion i'w hysbysu ynghylch canlyniad yr achos neu ganlyniad treial, gan ddiolch iddynt am eu cyfraniad i'r achos a chynnig cefnogaeth ôl-achos gan yr asiantaeth cymorth briodol.

Beth mae Unedau Gofal Tystion yn gorfod gwneud?

O dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau, a ddaeth i rym ar 10 Rhagfyr 2013, mae gan yr Uned Gofal Tystion rhwymedigaeth gyfreithiol i:

  • ddweud wrthych os oes angen i chi roi tystiolaeth
  • dweud wrthych beth yw dyddiadau'r gwrandawiadau llys
  • rhoi copi ichi o daflen gwybodaeth 'Tystion yn y llys' neu unrhyw daflen berthnasol arall, os oes angen ichi roi tystiolaeth
  • dweud wrthych am ganlyniadau'r llys ac esbonio unrhyw ddedfryd o fewn un diwrnod o dderbyn y canlyniad gan y llys.

Sut ydw i'n cysylltu â'r Uned Gofal Tystion?

Uned Gofal Tystion Heddlu Gwent
Rhif Ffôn: 01633 642583
Cyfeiriad e-bost: [email protected]