Dioddefwyr a Thystion Trosedd

Yn Heddlu Gwent, mae'n bwysig inni ein bod ni yn eich cefnogi wrth ystyried beth sydd orau ichi fel dioddefwr neu dyst i drosedd.

Gall y penderfyniad i gysylltu â'r heddlu achosi straen, ac efallai eich bod yn poeni neu'n pryderu am ei oblygiadau. 

Os hoffech gael cyngor neu gymorth, mae llawer o bobl a all helpu. 

Gwasanaeth yw Connect Gwent sy'n gweithio i sicrhau bod dioddefwyr troseddau yn cael y cymorth, y wybodaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen.

Byddant yn dweud wrthych beth sy'n ddisgwyliedig wrth Heddlu Gwent ac yn rhoi cysylltiadau ichi ar gyfer asiantaethau eraill yn y System Cyfiawnder Troseddol y gallwch gysylltu â nhw i gael cyngor am ddim, gwybodaeth ymarferol neu gefnogaeth emosiynol.

Mae'r hawl gennych i gwyno os na chewch y wybodaeth a'r gwasanaethau rydych yn gymwys i'w cael, ac i gael ymateb llawn yn ymwneud â'r achwyniad hwnnw.

Sut i roi gwybod am drosedd.

Gallwch ffonio Heddlu Gwent ar 101 ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau nad ydynt yn argyfwng megis gwrthdrawiad ffordd fechan, difrod troseddol neu fater sy'n effeithio ar eich cymuned ac sy'n cael ei ddefnyddio ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru. Pwrpas y rhif yw ei gwneud yn haws ichi gysylltu â'r heddlu ble bynnag yr ydych yn y wlad. Mae 101 yn disodli rhifau blaenorol nad oeddent yn rhai argyfwng ond bydd galwadau'n dal i gael eu hateb yn yr un Ystafell Reoli Heddlu gan atebwyr galwadau profiadol wedi'u hyfforddi. Cofiwch, galwch 999 bob tro mewn argyfwng neu os ydych yn tystio i drosedd.

Mae Connect Gwent yn wasanaeth amlasiantaethol, cyfrinachol ac am ddim ar gyfer unrhyw un sydd wedi'i effeithio gan drosedd. Mae'r staff yn Connect Gwent yn cynnig cefnogaeth emosiynol, ymarferol ac eirioli. Does dim gwahaniaeth p'un a ydych wedi sôn wrth yr heddlu am y drosedd neu pan ddigwyddodd, gall Connect Gwent eich helpu chi.

 Os ydych chi eisiau cofnodi trosedd yn ddienw, gallwch gysylltu â Taclo'r Tacle.