Gwneud Datganiad

Unwaith y byddwch yn rhoi gwybod am drosedd, bydd yr heddlu yn dechrau eu harchwiliad ac yn ceisio dod o hyd i dystiolaeth. Fel y dioddefwr, bydd angen iddynt siarad â chi a chasglu cymaint o wybodaeth â phosibl fel y gallant ysgrifennu datganiad. Os ydych yn ei chael hi'n anodd neu ei fod yn peri gofid i chi siarad â'r heddlu, gallwch ofyn am seibiant ar unrhyw adeg.

Datganiad Personol Dioddefwr

Mae Datganiad Personol Dioddefwr (VPS) yn rhoi'r cyfle i chi ddweud wrth yr heddlu ac eraill sut rydych wedi cael eich effeithio o ganlyniad i'r drosedd. Mae'n wahanol i'r datganiad tyst y gwnaethoch ei roi wrth roi gwybod am y drosedd y tro cyntaf.

Mae'r VPS yn helpu'r heddlu, yr erlynydd a'r llys i ddeall sut rydych yn teimlo a'r effaith mae'r drosedd wedi ei chael arnoch, er enghraifft yn gorfforol, emosiynol neu'n ariannol.

Gallai eich VPS wneud gwahaniaeth yn eich achos. Gall effeithio ar p'un a yw troseddwr honedig yn cael ei gyhuddo neu'n cael ei rhyddhau ar fechnïaeth. Mae hefyd yn rhoi cyfle i'r barnwr/ ynad ddeall sut rydych wedi cael eich effeithio pan fyddant yn rhoi'r ddedfryd.

Gallwch ddweud unrhyw beth yr hoffech mewn VPS, er enghraifft efallai y byddwch am grybwyll i chi deimlo'n agored i niwed neu'n ofnus / yr effaith y gallai fod wedi ei chael ar eich teulu neu ar eich bywyd bob dydd / os ydych yn poeni y caiff y troseddwr honedig ei ryddhau ar fechnïaeth. Er hynny, ni ddylai eich VPS gynnwys eich meddyliau na'ch barn ar sut y dylid cosbi'r troseddwr - penderfyniad yr ynad neu'r barnwr yw hyn.

Bydd eich VPS yn dod yn rhan o bapurau eich achos, cânt eu rhannu gyda'r diffynnydd, eu cyfreithiwr (cyfreithwyr), yr heddlu, erlyniad a'r barnwr / ynad. Ni chaiff gwybodaeth benodol, megis eich manylion cyswllt, ei chynnwys. Caiff y VPS ond ei ystyried gan y llys os bydd y diffynnydd yn pledio'n euog neu'n cael ei ddyfarnu’n euog.

Os hoffech wneud datganiad dioddefwr, cysylltwch â'r swyddog sy'n gyfrifol am eich achos. Gallwch wneud mwy nag un datganiad dioddefwr yn ystod yr ymchwiliad. Nid oes rhaid i chi wneud datganiad dioddefwr.

Caiff eich VPS ei drin yn yr un ffordd â'ch datganiad tystiolaethol. Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, efallai yr hoffech wneud datganiadau ychwanegol i esbonio'r effaith y mae'r drosedd wedi ei chael arnoch dros amser. Am ragor o wybodaeth siaradwch â'r swyddog sy'n delio â'ch achos.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar Ddatganiadau Personol Dioddefwr yn y daflen hon