Arolwg Eich Llais

Hoffem wybod pa faterion, os o gwbl, sy'n effeithio arnoch chi yn eich cymuned.Cwblhewch yr arolwg byr canlynol – byddwn yn defnyddio'r wybodaeth er mwyn helpu i nodi'r prif flaenoriaethau plismona ar gyfer eich ardal.

Yna, byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i geisio mynd i'r afael â'r materion hynny sy'n peri'r pryder mwyaf i breswylwyr.

Mae flychau sydd wedi’i farcio â serennig(*) yn orfodol.