Cwyno

Gall cwynion gael eu gwneud am aelodau o staff heddlu neu swyddogion heddlu, am ein polisïau neu weithdrefnau a'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu fel sefydliad.

Dyma enghreifftiau o'r gwasanaeth a ddarperir neu'r polisïau a gweithdrefnau: 

 • sut rydym ni wedi rhedeg menter yn ymwneud â throsedd,
 • sut rydym ni'n trefnu a defnyddio adnoddau heddlu.

Mae'r diffiniad o gŵyn fel a ganlyn:

Unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd gyda llu heddlu sy'n cael ei fynegi (boed yn ysgrifenedig neu fel arall) gan neu ar ran aelod o'r cyhoedd.

Os ydych chi'n teimlo bod swyddog heddlu neu aelod o staff heddlu wedi ymddwyn yn amhriodol, neu os ydych chi'n teimlo bod polisi neu weithdrefn wedi cael effaith niweidiol arnoch chi neu os ydych chi'n anhapus gyda'r gwasanaeth rydych chi wedi ei dderbyn gan Heddlu Gwent, gallwch wneud cwyn o dan y diffiniad hwn.

Deddfir y weithdrefn gwynion ffurfiol drwy statud (Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 a Deddf Plismona a Throsedd 2017) ac fe'i goruchwylir gan Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).

Ein nod yw datrys eich cwyn yn foddhaol yn y ffordd fwyaf priodol ac amserol.

Gellir ymdrin â chŵyn fel anfodlonrwydd neu fel cwyn gofnodedig. Bydd sut yr ymdrinnir â'ch cwyn yn cael ei drafod a'i gytuno gyda chi ar ddechrau'r broses.

Staff yn yr Adran Safonau Proffesiynol fydd yn ymdrin â'r rhan fwyaf o achosion o anfodlonrwydd a chwynion; gall Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu ymchwilio i rai cwynion, neu eu goruchwylio.

Bydd aelod o'r Adran Safonau Proffesiynol yn trafod gyda chi pwy fydd yn ymdrin â'ch cwyn ar ddechrau'r broses. 

Rydym yn rhoi pwyslais ar ddysgu a gwella wrth ymdrin â chwynion.

Os byddwn yn canfod ffyrdd i wella ein darpariaeth o ganlyniad i'ch cwyn, byddwn yn sicrhau eich bod chi'n cael gwybod hynny.

Cwynion am bolisïau, gweithdrefnau a'r gwasanaeth a ddarperir gennym ni

Aelod o'r cyhoedd:

• sydd wedi cael ei effeithio'n niweidiol gan y mater y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef,

• rhywun yn gweithredu ar ran rhywun sydd wedi cael ei effeithio'n niweidiol gan y mater y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef. Gall fod yn aelod o'r teulu, ffrind, cynrychiolydd cyfreithiol neu unrhyw berson arall.

Fel arfer nid oes angen caniatâd ysgrifenedig gan berson ifanc dan 16 oed i riant neu warcheidwad weithredu ar ei ran.

Cwynion am ymddygiad aelodau o staff Heddlu Gwent

Aelod o'r cyhoedd:

• sy'n honni ei fod wedi dioddef yr ymddygiad,

• sy'n honni ei fod wedi cael ei effeithio'n niweidiol gan yr ymddygiad,

• sy'n honni ei fod wedi bod yn dyst i'r ymddygiad,

• sy'n gweithredu ar ran unrhyw un o'r uchod.  Gall fod yn aelod o'r teulu, ffrind, cynrychiolydd cyfreithiol neu unrhyw berson arall.

Fel arfer nid oes angen caniatâd ysgrifenedig gan berson ifanc dan 16 oed i riant neu warcheidwad weithredu ar ei ran.

Effaith niweidiol:

Ystyrir bod unigolyn wedi cael ei effeithio'n niweidiol os yw wedi dioddef unrhyw ffurf ar golled, difrod, gofid neu anghyfleustra o ganlyniad i'r mater y mae'r gŵyn yn ymwneud ag ef, os yw'r unigolyn wedi cael ei roi mewn perygl neu wedi cael ei roi mewn perygl o gael ei effeithio'n niweidiol yn ddiangen mewn unrhyw ffordd arall.

Tyst:

Gellir dweud bod unigolyn wedi bod yn dyst i'r ymddygiad:

 • os yw wedi cael ei wybodaeth am yr ymddygiad mewn modd a fyddai’n ei wneud yn dyst sy’n gallu rhoi tystiolaeth o’r ymddygiad mewn achos troseddol,
 • Os oes ganddo, neu os oes ganddo reolaeth dros unrhyw beth y gellid ei ddefnyddio fel tystiolaeth dderbyniadwy mewn achos o’r fath.

Gall unigolyn gwyno ar ran rhywun arall:

 • os yw wedi cael caniatâd ysgrifenedig gan yr unigolyn mae’n cwyno ar ei ran,
 • Gall fod yn aelod o'r teulu, ffrind, cynrychiolydd cyfreithiol neu unrhyw berson arall.

Fel arfer nid oes angen caniatâd ysgrifenedig gan berson ifanc dan 16 oed i riant neu warcheidwad weithredu ar ei ran.

Gallwch wneud cwyn yn defnyddio unrhyw un o’r ffyrdd canlynol. Pa bynnag ffordd a ddewiswch, yn gyfreithiol mae’n rhaid i’r Llu Heddlu gofnodi pob cwyn ei hun. Gellir cwyno’n uniongyrchol i’r Llu neu i’r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).

I wneud cwyn gallwch gysylltu ag adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gwent:

 • Ar y ffôn ar 101 Croesawn alwadau yn y Gymraeg
 • Trwy’r post at Adran Safonau Proffesiynol Gwent, Pencadlys yr Heddlu, Heol Tyrpeg, Croesyceiliog, Cwmbrân. NP44 2XJ,
 • Trwy lenwi’r Ffurflen Cwynion Ar-lein

Cyfrifoldeb Heddlu Gwent yw cofnodi pob cwyn. Yr Adran Safonau Proffesiynol sy'n gyfrifol am ymdrin â'r rhan fwyaf o gwynion.

Mae'r Adran Safonau Proffesiynol yn gweithredu'n annibynnol ar weddill y Llu.

Gall Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu ymchwilio i rai cwynion neu eu goruchwylio.

Byddwch yn cael gwybod pwy sy'n ymchwilio i'ch cwyn chi ar ddechrau'r broses.

Ein nod yw datrys eich cwyn yn foddhaol yn y ffordd fwyaf priodol ac amserol.

Rydym yn ymdrin â chwynion fel anfodlonrwydd neu gŵyn. Bydd sut yr ymdrinnir â'ch cwyn yn cael ei drafod a'i gytuno gyda chi ar ddechrau'r broses.

Ar ddiwedd y broses o ymdrin â'ch cwyn byddwch yn cael gwybod pa gamau gweithredu sydd wedi cael eu cymryd i ddatrys y problemau rydych wedi eu lleisio a'r canlyniad(au).

Ar ôl i chi gael eich hysbysu, os nad ydych yn fodlon ar y ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn a/neu'r canlyniad, gallwch ofyn am gael eich cwyn wedi ei chofnodi a/neu ei hadolygu.

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n cynnal adolygiadau gan amlaf neu, yn achlysurol, Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. Mae'r ddwy swyddfa'n annibynnol ar yr heddlu.

Byddwch yn cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i wneud y penderfyniad hwnnw ar ddiwedd yr ymchwiliad i'ch cwyn.

P'un ai'r Heddlu neu Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu sy'n ymchwilio i'ch cwyn, cewch eich hysbysu am y canlynol:

 • Sut yr ymdrinnir â'ch cwyn
 • Ym mha ffordd y mae angen i chi gydweithredu
 • Sut y gwneir penderfyniad
 • Y camau i'w cymryd ar ddiwedd yr ymchwiliad
 • Sut i wneud cais am adolygiad os ydych chi'n anfodlon ar y ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn neu ganlyniad eich cwyn

Bydd y sawl sy'n ymdrin â'ch cwyn hefyd yn trefnu gyda chi pa mor aml yr hoffech chi gael eich hysbysu a thrwy ba ddull.

Ar ddiwedd yr ymchwiliad, byddwn yn eich hysbysu am y canlyniad a'ch hawl i adolygiad os ydych yn anfodlon ar sut yr ymdriniwyd â'ch cwyn neu ganlyniad eich cwyn.

Os yw eich cwyn wedi cael ei chofnodi gallwch ofyn am adolygiad o'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn a'r canlyniad. Dim ond ar ddiwedd yr ymchwiliad i'ch cwyn y gellir gwneud hyn, pan fyddwch wedi cael eich hysbysu'n swyddogol am y canlyniad.

Os cafodd eich cwyn ei thrin fel anfodlonrwydd i ddechrau mae gennych hawl i ofyn i ni gofnodi eich cwyn ar unrhyw adeg. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu ag Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gwent a gofyn i'r materion rydych wedi eu lleisio gael eu cofnodi fel cwyn.

Ar ôl i'r gŵyn gael ei chofnodi bydd gennych chi hawl i ofyn am adolygiad ar ddiwedd yr ymchwiliad o'r ffordd yr ymdriniwyd â'ch cwyn a'r canlyniad.

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n cynnal adolygiadau gan amlaf neu, yn achlysurol, Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. Mae'r ddwy swyddfa'n annibynnol ar yr heddlu.

Byddwch yn cael eich hysbysu am y broses hon ar ddiwedd yr ymchwiliad i'ch cwyn.

Gallwch ofyn i Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd adolygu eich cwyn trwy gyfrwng e-bost: [email protected] neu drwy ysgrifennu at Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Pencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ.

Os bydd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu'n adolygu eich cwyn, gellir gwneud cais ar e-bost: [email protected] neu drwy ffonio 0300 020 0096.

Mae'r IOPC yn goruchwylio system gwynion yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Gellir cysylltu â'r IOPC drwy e-bost, dros y ffôn, neu yn ysgrifenedig drwy ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol:

Manylion IOPC - Blwch Post 473,  Sale,  M33 0BW.

Ffôn: 0300 020 0096
E-bost: [email protected]
Gwefan: IOPC

Nid oes gan yr IPCC y p?er i gofnodi cwynion - gwneir hyn gan yr Heddlu perthnasol neu awdurdod perthnasol yr Heddlu. Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff cwynion eu hystyried a'u cofnodi gan Adran Safonau Proffesiynol yr Heddlu dan sylw.

Mae hyn yn golygu, os gwnewch eich cwyn drwy'r IOPC, rhaid iddo anfon y g?yn i'r Heddlu perthnasol neu awdurdod perthnasol yr Heddlu fel y gellir gwneud penderfyniad cofnodi.

Mae nifer o daflenni ar gael a luniwyd i'ch hysbysu am waith yr IOPC.

Gall Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu eich cefnogi drwy'r broses gwynion.