Gwneud Cwyn

 • Gall cwynion gael eu gwneud am aelod unigol o staff ac ar rai adegau gellir eu gwneud am bolisïau a gweithdrefnau'r sefydliad
 • Caiff unrhyw ganlyniadau neu argymhellion a wneir fel rhan o'r broses o ymchwilio i gwynion eu rhoi ar waith gan Heddlu Gwent er mwyn helpu i wella ansawdd cyffredinol y gwasanaeth a ddarperir
 • Os credwch fod Swyddog yr Heddlu neu aelod o staff yr Heddlu wedi gweithredu'n amhriodol gallwch wneud cwyn ffurfiol. Deddfir y weithdrefn gwynion ffurfiol drwy statud (Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 a Rheoliadau Ymddygiad yr Heddlu 2008) ac fe'i goruchwylir gan Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC)
 • Caiff bron pob cwyn ei datrys neu ei thrin gan Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gwent
 • Mae'n bwysig nodi mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir ystyried cwyn sy'n ymwneud â digwyddiad a ddigwyddodd dros 12 mis yn ôl

Gallwch wneud cwyn am Swyddog yr Heddlu o unrhyw reng neu gynrychiolwyr eraill yr Heddlu gan gynnwys staff yr Heddlu, Cwnstabliaid Gwirfoddol a Swyddogion Cymorth Cymunedol. Yn yr un modd, gallwch wneud cwyn am bolisïau a gweithdrefnau, penderfyniadau sefydliadol a safonau rheoli a phlismona cyffredinol. Gelwir y rhain yn gwynion 'Cyfeirio a Rheoli'. Defnyddir yr un weithdrefn i ymdrin â phob cwyn.

Gall rhywun wneud cwyn os yw un o'r canlynol yn berthnasol:

 • Mae wedi dioddef o ganlyniad i ymddygiad amhriodol - gallai'r ymddygiad gynnwys Swyddog yr Heddlu neu aelod o staff yr Heddlu yn ymddwyn mewn ffordd anghwrtais tuag atoch neu'n defnyddio grym gormodol. Gallai hefyd gynnwys arestiad anghyfreithlon neu gamddefnyddio eich hawliau
 • Mae'n credu ei fod wedi bod yn dyst i'r ymddygiad - mae hyn yn debygol o fod yn rhywun a oedd yn bresennol pan ddigwyddodd y digwyddiad honedig
 • Mae'n rhywun y mae'r ymddygiad wedi effeithio arno - mae hyn yn debygol o fod yn rhywun a oedd yn ddigon agos i weld a chlywed beth oedd wedi digwydd. O ganlyniad mae wedi profi trallod, anghyfleustra, colled neu ddifrod neu wedi cael ei roi mewn perygl neu'n wynebu risg e.e. y rhai sy'n bresennol mewn digwyddiad, fel plentyn bach yn bresennol adeg arestio rhiant
 • Mae'n gweithredu ar ran person y mae unrhyw un o'r tri chategori uchod yn berthnasol iddo - nodwch fod yn rhaid i chi roi eich caniatâd yn ysgrifenedig os hoffech i rywun wneud cwyn ar eich rhan, oni bai ei fod yn dod o gorff fel Canolfan Cyngor ar Bopeth

Gallwch wneud cwyn yn defnyddio unrhyw un o’r ffyrdd canlynol. Pa bynnag ffordd a ddewiswch, yn gyfreithiol mae’n rhaid i’r Llu Heddlu gofnodi pob cwyn ei hun. Gellir cwyno’n uniongyrchol i’r Llu neu i’r Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).

I wneud cwyn gallwch gysylltu ag adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gwent:

 • Ar y ffôn ar 101 Croesawn alwadau yn y Gymraeg
 • Trwy’r post at Adran Safonau Proffesiynol Gwent, Pencadlys yr Heddlu, Heol Tyrpeg, Croesyceiliog, Cwmbrân. NP44 2XJ
 • Trwy lenwi’r Ffurflen Cwynion Ar-lein

Mae'r Heddlu yn cofnodi pob cwyn ac mae gan bob Heddlu Adran Safonau Proffesiynol a sefydlwyd i dderbyn ac ymchwilio i gwynion.

Mae'r Adran Safonau Proffesiynol yn gweithredu'n annibynnol ar weddill yr Heddlu.

Gall yr IOPC ymchwilio i gwynion difrifol neu eu goruchwylio.

Caiff y rhan fwyaf o gwynion eu datrys yn lleol drwy broses o'r enw datrysiad lleol. Mae honiadau o anghwrteisi yn annhebygol o fod yn destun ymchwiliad llawn, ond bydd Heddlu Gwent yn ymchwilio i gwynion eraill drwy gyfrwng ymchwiliad cymesur neu atgyfeiriad at Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).

Gall rhai cwynion gael eu datrys yn gyflym ac yn foddhaol yn lleol gan oruchwylwyr sy'n gweithio yn y gymuned.

Dylai datrysiad lleol fod yn broses gyflym a syml a dylai roi'r cyfle i rywun siarad â'r Swyddog neu oruchwyliwr neu reolwr aelodau staff yr heddlu am eich cwyn, gan alluogi'r goruchwyliwr neu'r rheolwr i egluro beth oedd wedi digwydd o safbwynt yr Heddlu.

Nid oes angen eich caniatâd i ddefnyddio datrysiad lleol ond byddwn yn dal i geisio cytuno â chi ar gynllun gweithredu gyda'r nod o ddatrys eich cwyn mor gyflym â phosibl.

P'un ai'r Heddlu neu'r IOPC sy'n ymchwilio i'ch cwyn, cewch eich hysbysu am y canlynol:

 • Sut yr ymchwilir i'ch cwyn
 • Ym mha ffordd y mae angen i chi gydweithredu
 • Sut y gwneir penderfyniad
 • Y camau i'w cymryd ar ddiwedd ymchwiliad

Bydd yr ymchwilydd hefyd yn cytuno â chi ynghylch pa mor aml yr hoffech gael eich hysbysu a thrwy ba ddull.

Ar ddiwedd yr ymchwiliad, byddwn yn eich hysbysu am y casgliadau mewn adroddiad. Gallai'r adroddiad hwn nodi un o'r canlynol:

 • Dim digon o dystiolaeth i gadarnhau eich cwyn. Nid yw hyn yn golygu nad ydych wedi cael eich credu, ond nid oes digon o dystiolaeth i brofi neu wrthbrofi'r honiad(au) a wnaed.
 • Efallai y penderfynwn wella neu ddiwygio ein gweithdrefnau mewn ymateb i g?yn.
 • Efallai y cymerwn gamau disgyblu ffurfiol neu gamau rheoli eraill yn erbyn aelod o staff.
 • Efallai y cyfeiriwn eich achos at Wasanaeth Erlyn y Goron am gyngor ar erlyniad troseddol.

A oes gennyf hawl i apelio?

Mae gennych yr hawl i apelio i Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu:

 • Os nad ydym wedi cofnodi eich cwyn.
 • Os nad ydym wedi penderfynu p'un a ddylid cofnodi eich cwyn ai peidio.
 • Os nad ydym wedi eich hysbysu am ein penderfyniad i beidio â chofnodi eich cwyn.
 • Os credwch nad yw'r gweithdrefnau datrys lleol wedi eu cynnal yn briodol.
 • Os ydych yn anghytuno â chanfyddiadau'r ymchwiliad.
 • Os nad ydych wedi cael digon o wybodaeth am ganfyddiadau'r ymchwiliad neu o ba gamau y mae'r heddlu yn bwriadu eu cymryd.
 • Os ydych yn anghytuno â'r camau y mae'r heddlu yn bwriadu eu cymryd o ganlyniad i'r ymchwiliad.
 • Os nad ydych yn credu bod yr heddlu wedi gwneud y penderfyniad cywir ynghylch p'un a oes gan swyddog y gwnaethoch gwyno amdano achos i'w ateb mewn perthynas â'i ymddygiad.
 • Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad y mae'r heddlu wedi ei wneud i beidio â chyfeirio cwyn at Wasanaeth Erlyn y Goron.

Os ymdriniwyd â'ch cwyn eisoes a'i bod wedi ei chau ni fyddwch yn gallu ei hailagor ac ni ellir ailymchwilio iddi.

Mae'r IOPC yn goruchwylio system gwynion yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Gellir cysylltu â'r IOPC drwy e-bost, dros y ffôn, neu yn ysgrifenedig drwy ddefnyddio'r cyfeiriad canlynol:

Manylion IOPC - Blwch Post 473,  Sale,  M33 0BW.

Ffôn: 0300 020 0096
E-bost: [email protected]
Gwefan: IOPC

Nid oes gan yr IPCC y p?er i gofnodi cwynion - gwneir hyn gan yr Heddlu perthnasol neu awdurdod perthnasol yr Heddlu. Yn y rhan fwyaf o achosion, caiff cwynion eu hystyried a'u cofnodi gan Adran Safonau Proffesiynol yr Heddlu dan sylw.

Mae hyn yn golygu, os gwnewch eich cwyn drwy'r IOPC, rhaid iddo anfon y g?yn i'r Heddlu perthnasol neu awdurdod perthnasol yr Heddlu fel y gellir gwneud penderfyniad cofnodi.

Mae nifer o daflenni ar gael a luniwyd i'ch hysbysu am waith yr IOPC.

Gall Swyddfa Annibynnol ar gyfer Ymddygiad yr Heddlu eich cefnogi drwy'r broses gwynion.