Mynegiant o Anfodlonrwydd am y Gwasanaeth Heddlu

Drwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych chi’n cytuno i’r wybodaeth gael ei defnyddio ar gyfer rheoli achosion ac unrhyw ddiben Plismona arall, gan gynnwys Ystadegau’r Swyddfa Gartref ac asesu.

Manylion personol yr achwynydd

Manylion cyswllt yr achwynydd

Manylion Asiant (aelod o’r teulu, ffrind neu gyfreithiwr i weithredu ar eich rhan)

Manylion y gŵyn

Beth yw natur eich cwyn?

  • - Pwy oedd yn gysylltiedig
  • - A oedd unrhyw ddifrod neu anaf?
  • - Beth gafodd ei ddweud a’i wneud?
  • - Crynodeb o’ch cwyn

Amgylchiadau’r gŵyn

Os yw’ch cwyn yn ymwneud â gwahaniaethu, ticiwch os yw’n cyfeirio at unrhyw un o’r canlynol:

Aelod(au) o’r gwasanaeth heddlu sy’n destun cwyn

Aelod 1:

Aelod 2:

Aelod 3:

Aelod 4:

Aelod 5:

Aelod 6:

Tystion i’r Digwyddiad

Tystion 1:

Tystion 2:

Tystion 3:

Tystion 4:

Tystion 5:

Tystion 6:

Cadarnhad

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Cwblhawyd y ffurflen gan (os cafodd ei chwblhau gan yr heddlu)

Ffurflen monitro cydraddoldeb gwasanaeth

Mae’r Gwasanaeth Heddlu wedi ymrwymo i ddarparu Cydraddoldeb Gwasanaeth o ran ymdrin ag aelodau o’r Cyhoedd waeth pa beth bynnag yw eu hil, rhyw, statws priodasol, lliw, cenedl, crefydd neu gred, tarddiad ethnig neu genedlaethol, cyfeiriadedd rhywiol, oed neu anabledd. Mae’r ymrwymiad hwn yn berthnasol ar gyfer pob mater mewn perthynas ag ymdrin ag aelodau o’r cyhoedd. Er mwyn monitro a chynnal Cydraddoldeb Gwasanaeth, a fyddech gystal ag ateb y cwestiynau canlynol os gwelwch chi’n dda? Fodd bynnag, os fyddai’n well gennych beidio â dweud, ni fydd yn effeithio ar eich cwyn mewn unrhyw ffordd.

 

Anabledd: