Mewn Argyfwng

Os bydd angen cymorth ar frys arnoch, dylech ddeialu 999 bob tro.

Argyfwng yw rhoi gwybod am drosedd sy'n digwydd, pan fydd unigolyn a amheuir yn agos, pan fydd perygl i fywyd/eiddo. 

Os ydych yn fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, gallwch:

Mae ein staff medrus iawn ar gael 24/7 i ymateb i'ch gofynion brys. Maent yn brofiadol o ran dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen er mwyn darparu'r ymateb priodol gan yr Heddlu sydd wedi addasu i ddiwallu eich anghenion penodol, gan gydgysylltu â'n partneriaid yn y Gwasanaeth Ambiwlans a'r Gwasanaeth Tân pan fydd angen. Pan fyddwch yn deialu 999, cewch eich cyfarch i ddechrau gan Weithredwr BT a fydd yn gofyn i chi pa wasanaeth sydd ei angen arnoch.

Mae enghreifftiau o resymau cyfiawn dros ddefnyddio 999 yn cynnwys y canlynol (nodi'r, nid yw'r rhestr hon yn llwyr):

Dylech ofyn am yr Heddlu:

 • Os ydych chi'n rhan o, neu wedi gweld damwain traffig ffordd ddifrifol lle mae pobl wedi'u hanafu a/neu fod y ffordd wedi'i blocio
 • Os ydych yn dioddef trosedd neu'n gweld trosedd yn digwydd (e.e. Bwrgleriaeth, Trais Domestig, Trais, Difrod Troseddol)
 • Os oes gennych bryderon uniongyrchol am eich diogelwch eich hun neu ddiogelwch eraill (Unigolion Coll Sy'n Agored i Niwed - gan gynnwys pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl/meddyliau hunanladdol/bygwth ag arfau)

Bydd y Gweithredwr BT yn trosglwyddo eich rhif cyswllt i'r gwasanaeth brys y gofynnoch chi amdano.

Dylech ofyn am y Gwasanaeth Tân:

 • Os ydych wedi gweld tân yn dechrau - e.e. bin, cerbyd, gwair
 • Os ydych wedi gweld rhywun yn syrthio i mewn i afon/ffos ddraenio/pwll a'i fod mewn trafferthion
 • Os ydych yn cael llifogydd

Dylech ofyn am y Gwasanaeth Ambiwlans:

 • Os ydych chi wedi llewygu/mynd yn sâl neu rydych wedi gweld rhywun yn llewygu/mynd yn sâl

Pa wybodaeth y byddwn yn gofyn i chi ei rhoi

 • Beth sy'n digwydd
 • Eich lleoliad a lleoliad y digwyddiad (os yw'n wahanol)
 • Eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni
 • Enw, cyfeiriad a dyddiad geni unrhyw berson arall sy'n rhan o'r digwyddiad (os yw'n hysbys)
 • Disgrifiadau o unrhyw droseddwyr honedig
 • Manylion am unrhyw gerbydau sy'n rhan o'r digwyddiad
 • Manylion am unrhyw arfau sy'n rhan o'r digwyddiad
 • Enwau, cyfeiriadau a dyddiadau geni unrhyw berson arall (gan gynnwys plant) sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad
 • Lleoliad presennol unrhyw droseddwyr honedig
 • Llefydd y mae troseddwyr/pobl coll yn mynd iddynt yn aml
 • Pam mae hyn yn digwydd (unrhyw hanes)

Mae'n bwysig eich bod yn caniatau i'r wybodaeth hon gael ei throsglwyddo rhag ofn y bydd y llinell yn torri a bod angen i ni gysylltu â chi eto.

Mae ein staff yn defnyddio technegau holi arbennig i gael y wybodaeth hon gennych, maent yn empathetig a byddant yn eich cysuro drwy gydol yr alwad ffôn. Lle y bo'n briodol, gallant aros ar y ffôn gyda chi nes i swyddog gyrraedd, er mwyn parhau i gofnodi unrhyw ddatblygiadau i'r digwyddiad, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran pryd y bydd Swyddogion yn eich cyrraedd neu i'ch cefnogi nes ein bod yn gwybod eich bod yn ddiogel.

Os na allwch gyfathrebu â'ch llais

Gallwch gofrestru ar gyfer gwasanaeth brys 999 a gynigir gan BT drwy decstio'r gair 'REGISTER' i'r rhif '999'.Os bydd argyfwng, anfonwch eich enw, lleoliad a throsolwg cryno o'r amgylchiadau i'r rhif '999' a bydd Gweithredwr BT yn cyfleu unrhyw sgwrs rhyngoch chi a'n Gweithredwyr 999 â'u llais.

Pan na fydd argyfwng yn argyfwng

Os bydd ein staff yn penderfynu, ar ôl eich holi, nad oes angen ymateb, neu os bydd asiantaeth/gwasanaeth argyfwng arall yn fwy defnyddiol, byddant yn dweud hyn ac yn rhoi unrhyw gyngor/rhifau cyswllt sydd eu hangen.Peidiwch â theimlo eich bod wedi cael cam os bydd hyn yn digwydd. Mae'n rhaid i'n staff flaenoriaethu galwadau go iawn ar gyfer ymateb brys a chadw'r llinellau'n rhydd ar gyfer galwadau o'r fath.