Yr Arolygydd Amanda Thomas (copy 1)

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Amanda Thomas, sy'n cwmpasu ardal Abertyleri, Brynmawr, Glynebwy a Thredegar

Mae wedi bod yn brysur yma ym Mlaenau Gwent dros yr wythnosau diwethaf ac mae fy swyddogion a staff wedi cyflawni gwaith ardderchog.  Mae wedi bod yn bleser darllen rhai o'r e-byst a anfonwyd ataf gan y cyhoedd, lluoedd cyfagos, ysbyty lleol a chydweithwyr yn yr heddlu am fy nhîm sy'n tynnu sylw at eu proffesiynoldeb, empathi ac ymroddiad.  Dyma ddyfyniad o un o'r e-byst hynny gan ddioddefwr trosedd,

“Rwy'n werthfawrogol iawn am bopeth y gwnaethant i mi'r diwrnod hwnnw gan eu bod wedi dangos consyrn mawr am y digwyddiad ac am broblemau eraill sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Gwnaethant gymryd amser i wrando ar fy holl bryderon a hyd yn oed cynnig y cyngor gorau i mi ar gyfer y dyfodol. I mi, mae hwn yn rhywbeth na wnaf i anghofio gan ei fod mor lleddfol gallu bod yn agored a theimlo bod croeso i mi yn nwylo'r heddlu."

Mae fy staff yn ymdrin â digwyddiadau trawmatig sy'n beryglus a gofidus bob dydd ac eto mae unigolion yn y gymuned o hyd sy'n meddwl ei bod yn iawn i ymosod ar fy swyddogion.   Ni fyddaf yn goddef hyn a byddwn yn ymdrin â'r bobl hynny'n brydlon ac yn briodol. 

Fel y byddwch wedi gweld ar Twitter a'r cyfryngau cymdeithasol cafwyd hysbysiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nhrefi Abertyleri a Thredegar.  O ran Abertyleri rwyf wedi cyhoeddi nifer o Orchmynion Gwasgaru yn ystod yr wythnosau diwethaf.  Bu Rhingyll Pigeon a mi ar batrôl ar droed dydd Gwener diwethaf a gwnaethom ymgysylltu â'r gr?p hwn o blant.  Mae'n amlwg nad yw'r rhan fwyaf ohonynt yn cyflawni unrhyw droseddau a byddwn yn gweithio gyda nhw i geisio ffyrdd i'w cael nhw i gymryd rhan mewn chwaraeon / gweithgareddau.  Fodd bynnag, mae carfan fechan sy'n gwrthod ymgysylltu. Mae'r heddlu lleol yn ymwybodol ohonynt ac rydym yn dal i gysylltu â Dyfodol Cadarnhaol, Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid ac adran tai'r awdurdod lleol i ymdrin â'r unigolion hyn.

O ran canol tref Tredegar, mae nifer y digwyddiadau sy'n cael eu hysbysu'n gymharol isel o'i gymharu ag ardaloedd eraill.  Er hynny, rwyf wedi cynyddu patrolau ar droed ac mewn ceir pan fydd hynny'n bosibl ar adegau allweddol gyda'r nos ac yn arbennig ar ôl oriau trwyddedig.  Rydym yn bwriadu cynnal ymgyrchoedd llai i edrych ar gerbydau sy'n niwsans yn y dref ac rydym am barhau i fonitro trwyddedu trwy gydol Blaenau Gwent.

Yn y flwyddyn newydd byddwn yn gwella ein gwaith partner er mwyn i ni allu rhannu gwybodaeth yn rhwydd a mynd i'r afael â phroblemau yn fwy prydlon ac effeithiol.

Eitem arall o newyddion da yw bod aelodau Cyngor Blaenau Gwent wedi cytuno i uwchraddio'r system teledu cylch cyfyng ym Mlaenau Gwent.  Unwaith eto dyma enghraifft o'r gwaith partner rhwng partneriaid allweddol sydd wedi sicrhau'r cytundeb hwn.

Bu cynnydd dramatig mewn troseddau'n ymwneud â cherbydau, yn benodol dwyn faniau Transit a cherbydau Fiesta ST.   Mae nifer o unedau diwydiannol wedi cael eu targedu hefyd a faniau wedi cael eu dwyn oddi yno. Mae hyn yn arwydd o droseddu cyfundrefnol a hoffwn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am unrhyw rai o'r troseddau hyn i gysylltu â mi / fy nhîm neu ffonio Crimestoppers yn ddienw. Mae'r gr?p hwn yn targedu eich cymuned a bywoliaeth pobl sy'n gweithio'n galed yn y gymuned – gadewch i ni roi terfyn ar hyn yn awr!  

Mae ein Tîm Gorfodi Cymdogaeth yn parhau i gyflawni. Gweithredwyd nifer o warantau cyffuriau am gyffuriau Dosbarth A a daethpwyd o hyd i leoliad tyfu canabis.  Arestiwyd tri pherson am warantau dim mechnïaeth a chymerwyd nifer o gerbydau oddi ar y ffordd am ddiffyg yswiriant. Rydym wedi parhau i fynd i'r afael â gweithgareddau sy'n ymwneud â chyffuriau ac rydym wedi cael canlyniadau gwych yn ddiweddar wrth stopio a chwilio unigolion a cherbydau mewn perthynas â chyffuriau Dosbarth A.  Gweithredwyd nifer o warantau cyffuriau hefyd ac roedd dau ohonynt ar gyfer lleoliadau tyfu canabis.   Mae bod yn rhagweithiol yn allweddol – daliwch i'n hysbysu am unrhyw wybodaeth mewn perthynas â chyffuriau Dosbarth A.

Mae ein gwaith ymgysylltu â'r gymuned yn gwella ac mae ein gwaith gyda phobl ifanc yn hollbwysig.  Mae llwyddiant y cynllun cadetiaid yn cynyddu o ran momentwm a niferoedd.  Mae'r cadetiaid trwy'r Llu cyfan yn gweithio a gwirfoddoli ac rwyf yn falch i fod yn rhan o'r cynllun hwn.   Mae ein cadetiaid ni ym Mlaenau Gwent wedi bod yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau lleol, yn cyfleu negeseuon allweddol i'r cyhoedd, clirio gerddi ac yn fwy diweddar yn rhoi losin i blant yn ein Groto Calan Gaeaf yng Ngorsaf Heddlu Bryn-mawr a oedd yn llwyddiant ysgubol.

Rydym wedi recriwtio nifer o wirfoddolwyr gwasanaeth cyhoeddus hefyd sy'n gweithio'n dda iawn gyda'n cadetiaid; yn eu hysgogi ac yn gwneud y cynllun yn fwy proffesiynol.

Mae'r Heddlu Bach ym Mlaenau Gwent hefyd wedi cael ei lansio yn Ysgol Gynradd Blaen y Cwm a dyma fenter wych i'r plant ac roeddent yn edrych yn annwyl yn eu gwisgoedd.

Hoffwn gyflwyno Rafi Abbas o Blaenau hefyd. Mae'n wirfoddolwr ac mae ganddo hanes unigryw o ran ei daith i Brydain a'r gwaith gwych mae wedi ei wneud i'r gymuned.  Mae ef a'i wraig yn ymroddedig i helpu pobl ifanc a sicrhau cydlyniant cymunedol.  Mae Rafi wedi cael ei benodi'n Gaplan i Heddlu Gwent ym Mlaenau Gwent.  Croeso Rafi!

Rydym yn dal i groesawu swyddogion dan hyfforddiant newydd i'r adran, gan gynnwys dau swyddog heddlu gwirfoddol a fydd yn gaffaeliad i'm tîm.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a all ein helpu ni wrth i ni fynd i'r afael â throsedd, gweler y manylion isod.  Fy rhingylliaid cymdogaeth Rhingyll Pigeon a Rhingyll Briggs.

[email protected]

[email protected]

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpabertillery@gpbrynmawr@gpebbwvale a @gptredegar

Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned [email protected]

Arolygydd Amanda Thomas