Yr Arolygydd Andy O'Keefe

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Andy O'Keefe, sy'n cwmpasu ardal Abertyleri, Brynmawr, Glynebwy a Thredegar

Helo unwaith eto,

Rwyf wedi dechrau fel Arolygydd Daearyddol ar gyfer Blaenau Gwent yn ddiweddar ac rwy'n falch o gael y cyfle hwn i ddychwelyd i'r ardal rwyf wedi gweithio ynddi nifer o weithiau dros y blynyddoedd.

I gyflwyno fy hun ac i ddechrau, hoffwn fynd yn ôl ychydig o flynyddoedd. Rwyf wedi bod yn swyddog heddlu am 25 mlynedd ac wedi gwasanaethu yn yr Heddlu Metropolitanaidd ac yna ym mis Rhagfyr 1999, trosglwyddais i Heddlu Gwent fel Cwnstabl a chyrraedd gorsaf heddlu Glyn Ebwy. Ers hynny rwyf wedi gwasanaethu mewn nifer o ardaloedd ledled Gwent ond, o ran Blaenau Gwent, rwyf wedi gwasanaethu fel Cwnstabl, Rhingyll ac Arolygydd.

Yn ystod y ddwy flynedd a hanner diwethaf rwyf wedi bod yn Arolygydd Daearyddol ar gyfer gogledd Caerffili, sy'n cynnwys yr ardal o Rymni i lawr yr holl ffordd at Ystrad Mynach. Mwynheais fy nghyfnod yno'n fawr a chefais y fraint o weithio gyda thîm ymroddgar o swyddogion heddlu a staff yn ogystal â phartneriaid yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y trydydd sector a thrigolion. Ni allaf ddiolch digon iddyn nhw am eu cymorth yn ystod y blynyddoedd hynny. Mae Arolygydd Paul Biggs wedi cymryd fy lle ac rwy'n siŵr y caiff yr un gefnogaeth â mi a bydd yn dyrchafu'r ardal i lefel uwch wrth roi cymorth i'r gymuned.

Rwy'n dod o gefndir diogelwch cymunedol a gwaith partner ac rwy'n credu'n gryf bod gwaith cydweithredol yn werthfawr. Ni all yr heddlu roi sylw i'r holl broblemau sy'n effeithio ar drigolion ar ei ben ei hun ond, gyda'n gilydd gyda'r awdurdod lleol a phartneriaid statudol eraill, eich cynrychiolwyr etholedig, y sector gwirfoddol a thrigolion, gallwn wneud argraff gadarnhaol.  Edrychaf ymlaen at weithio ym Mlaenau Gwent eto a cheisiaf roi'r newyddion diweddaraf i chi yn ystod y misoedd i ddod am y gwaith mae eich tîm plismona lleol yn ei wneud.

Wrth i Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt agosáu, fel arfer rydym yn gweld cynnydd mewn galwadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol a choelcerthi; nid wyf am sbwylio hwyl neb ond hoffwn ofyn i drigolion ystyried y bobl fwy bregus yn eu cymunedau a siarad gyda'n pobl iau i'w hannog nhw i barchu pobl eraill a dweud wrthyn nhw, os oes poster mewn tŷ yn dweud nad ydyn nhw am i bobl alw, y dylen nhw symud ymlaen.

Fy ngalwad swyddogol cyntaf ar ôl dechrau yn y swydd oedd cael y pleser o fynd i ddangosiad cyntaf prosiect ffilm Clwb Rhyngweithio Brynmawr a Choedcae. Roedd yn ffilm ardderchog wedi'i chynhyrchu gan eich pobl ifanc lleol i dynnu sylw at broblemau’n ymwneud ag iechyd meddwl a'i effaith ar bobl ifanc. Roedd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Mr Cuthbert, yno gan fod y prosiect wedi elwa ar gyllid gan Swyddfa'r Comisiynydd. Gwnaeth gwaith y bobl ifanc argraff ddofn iawn arnaf ond roeddwn yn siomedig na wnaeth y Comisiynydd brynu'r popcorn!

Ar ddechrau fy mlog dywedais fy mod yn credu'n gryf yng ngwerth gwaith cydweithredol. Fel y dywedais, ni all yr heddlu roi sylw i'r holl broblemau sy'n effeithio ar drigolion ond gyda'n gilydd gallwn gymryd camau cadarnhaol i fynd i'r afael â throsedd yn y gymuned. Mae enghraifft isod o'r hyn y gellir ei gyflawni o ganlyniad i gudd-wybodaeth leol. Fel trigolion mae gennych chi ran allweddol i'w chwarae wrth fynd i'r afael â chyffuriau yn ein cymunedau trwy rannu gwybodaeth gyda ni. Gallwch wneud hyn mewn sawl ffordd, ffonio 101, negeseuon uniongyrchol ar-lein ar dudalen Facebook a Twitter Heddlu Gwent, Crimestoppers neu drwy siarad gydag un o'n swyddogion. 

Canlyniad gwych gan y tîm a swmp o gyffuriau wedi'i atal rhag cyrraedd y strydoedd.

Wel, hwyl am y mis hwn ond cewch fwy o newyddion wrth i ni baratoi ar gyfer cyfnod y Nadolig. 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpblaenaugwent.

Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned [email protected]

Arolygydd Andy O'Keefe