Yr Arolygydd Andy O'Keefe

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Andy O'Keefe, sy'n gwasanaethu Bargoed, Rhymni ac Ystrad Mynach

Croeso i fy mlog diweddaraf sy'n cynnwys newyddion am y gwaith mae'r timau wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf i roi sylw i'r problemau sy'n effeithio ar y gymuned.

Ystrad Mynach: Mae'r tîm wedi bod yn gweithio i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a phroblemau cysylltiedig. Cafodd SCC Price ei stopio gan gasglwr tocynnau trên yng ngorsaf drenau Pengam ar ôl i dri o fechgyn dan oed geisio mynd ag alcohol ar y trên. Cafodd yr alcohol ei atafaelu ac anfonwyd llythyrau adref at eu rhieni.

Mae patrolau'n dal ar waith yn Ward Ystrad ond fel y soniais o'r blaen ni fydd gorfodi yn unig yn mynd i'r afael â'r problemau hyn. Ar 17 Gorffennaf bûm mewn cyfarfod gyda chynrychiolwyr o Gynllun "Kicks" Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Dyfodol Cadarnhaol, Tesco a'r awdurdod lleol i edrych ar weithgareddau cadarnhaol i dynnu sylw pobl ifanc oddi wrth droseddu. Bydd amryw o weithgareddau'n cael eu cynnig i blant ond rydym yn y camau cynnar o drefnu hyn. Cewch y newyddion diweddaraf yn y man.

Maesycwmer: Yn dilyn gwybodaeth a roddwyd i'n hadran Trwyddedu am fechgyn ifanc yn yfed mewn tafarn leol, cynhaliwyd ymgyrch gwerthiant dan oed mewn partneriaeth rhwng swyddogion, cadetiaid yr heddlu a Safonau Masnachu. Arweiniodd at erlyniad ac ymddangosodd y tafarnwr gerbron y llys a chafodd ddirwy a gosodwyd amodau ar ei drwydded.

Nelson: Rydym wedi bod yn gweithio i fynd i'r afael â phobl sy'n cyflenwi cyffuriau'n anghyfreithlon.  Y mis hwn, gweithredwyd 15 gwarant cyffuriau fel rhan o Ymgyrch Jig-so sy'n mynd i'r afael â'r troseddau mwyaf difrifol a chyfundrefnol yng Ngwent. Gweithredwyd y gwarantau ledled Caerffili a Blaenau Gwent. Cafodd dyn o Nelson ei arestio a'i gyhuddo o drosedd yn ymwneud â chyffuriau.

Bu swyddogion yn ymdrin â dyn a oedd wedi cwympo oddi ar ei feic modur oddi ar y ffordd ac anafu ei hun ym mhentref Nelson hefyd. Yn dilyn ymchwiliadau, cafodd y dyn ei riportio am droseddau gyrru a chafodd ei feic ei atafaelu am ddiffyg yswiriant. Atafaelwyd beic oddi ar y ffordd gan ddyn arall hefyd am reidio heb yswiriant a chafodd ei arestio am y drosedd hon ynghyd ag yfed a gyrru.

Tredegar Newydd: Cafodd Prif Uwch-arolygydd Warrander, aelodau'r tîm a mi'r pleser o fod yn bresennol mewn gwasanaeth arbennig yn ysgol Phillipstown i gydnabod gwaith ardderchog yr Heddlu Bach yn Phillipstown a Fochriw. Mae'r bobl ifanc yn gweithio mor galed, maen nhw'n glod i'w rhieni a'u cymunedau.

Moriah: Y mis hwn cawsom ein hysbysu am gasgliad mawr o bobl ifanc yn ardal Abertyswg, yn arbennig o gwmpas cae'r ffermwr a'r cae rygbi. Cafodd alcohol ei atafaelu a chyflwynwyd nifer o hysbysiadau gwasgaru Adran 35 i bobl ifanc yn yr ardal, a oedd yn golygu y byddent yn cael eu harestio pe byddent yn dychwelyd i'r ardal.

Pontlotyn: Gweithredwyd gwarantau cydamserol ar ddechrau'r mis dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Mae ymchwiliadau'n parhau a rhoddir mwy o wybodaeth i chi yn y man. Hoffwn ddiolch i'r gymuned am ei chefnogaeth yn mynd i'r afael â phobl sy'n cyflenwi a defnyddio cyffuriau'n anghyfreithlon.

Wardiau Bargoed: Yn yr un modd â'u cydweithwyr yn Ystrad a Rhymni, mae tîm Bargoed wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf.

Hoffwn ddiolch i Morrisons am eu cefnogaeth a'r camau gweithredu a gymerwyd i roi sylw i broblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol o gwmpas y siop. Mae swyddogion wedi bod ar batrôl yn y maes parcio a'r ardal o gwmpas yn rheolaidd, a thrwy weithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr diogelwch Morrisons, sydd wedi cau'r baricedau a chloi'r drysau i'r maes parcio isaf yn rheolaidd, mae'r problemau gydag anhrefn ieuenctid wedi gwella.

Galwyd swyddogion cymdogaeth i Barc Bargoed mewn ymateb i'r problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal y prif stand. Cynhaliwyd cyfarfod gydag aelodau o'r Clwb Rygbi a'r Cyngor i ddarparu diogelwch ychwanegol i atal y math hwn o weithgarwch.   Cytunwyd ar sawl cam gweithredu gan gynnwys cynllun ar gyfer giât newydd i atal cerbydau rhag teithio mor bell i fyny'r parc yn y nos. Unwaith eto, cewch wybodaeth yn y man.

Mae swyddogion wedi bod yn canolbwyntio ar gerbydau heb dreth neu heb yswiriant hefyd. Cynhaliodd y tîm cymdogaeth ymgyrch ar y cyd gyda'r DVLA ar draws Ward Bargoed a chafodd 11 o gerbydau eu clampio. Cafodd dyn ei ddal yn tynnu'r clamp oddi ar ei gerbyd a nawr mae'n rhaid iddo dalu dirwy fawr am ei ymdrechion!

Cynhaliwyd dwy warant cyffuriau llwyddiannus mewn cyfeiriadau yn Fleur de Lis ac Aberbargod. Atafaelwyd swmp o ganabis a chafodd pobl eu harestio yn y ddau leoliad.

Fel rydych wedi gweld, rydym wedi bod yn cymryd camau cadarnhaol ar draws ardal y tair Ward o ran cyflenwi cyffuriau anghyfreithlon yn ein cymunedau. Rydym yn ymwybodol iawn o ganlyniadau trasig cyffuriau anghyfreithlon ac rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r rhai sy'n targedu'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Rydym wedi bod yn derbyn llawer o wybodaeth gan y cymunedau dros fisoedd yr haf ac mae'r gwarantau wedi cael eu gweithredu o ganlyniad i'r wybodaeth hon felly hoffwn ddiolch i chi am eich cymorth. Chi sy'n gweld beth sy'n digwydd yn eich ardaloedd lleol, pethau nad ydym ni'n ymwybodol ohonynt bob amser, felly daliwch ati a rhowch wybod i ni os ydych chi'n ymwybodol o unrhyw beth amheus neu anghyfreithlon.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar @gpbargoed @gprhymney @gpytrafmynach

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost andrew.o'[email protected]

Yr Arolygydd Andy O'Keefe