Yr Arolygydd Andy O'Keefe

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Andy O'Keefe, sy'n gwasanaethu Bargoed, Rhymni ac Ystrad Mynach

Wel, mae'r haul allan ac mae hynny'n golygu cynnydd mewn hysbysiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rwy'n derbyn nad yw pob person ifanc yn gyfrifol ac mai dim ond lleiafrif sydd wrthi; nid oes ond rhaid i chi edrych ar yr esiampl mae'r Heddlu Bach a'r Cadetiaid Heddlu'n ei osod, yn dangos parch ac ymrwymiad tuag at eu cymunedau. Hefyd, nid pobl ifanc yn unig sy'n gyfrifol am yr ymddygiad hwn. Y prif broblemau rydym yn cael ein hysbysu amdanynt yw grwpiau'n ymgynnull mewn ardaloedd penodol a rhai gyrwyr ceir yn gyrru'n anghyfrifol neu'n ymgynnull mewn mannau na ddylen nhw.

Bydd fy staff yn parhau i ymdrin â galwadau o'r math hwn, a all olygu y bydd swyddogion yn cysylltu â rhieni neu warcheidwaid. Gofynnaf am eich cefnogaeth i annog pobl i beidio ag ymddwyn yn wael ac atgoffa pawb am yr angen i barchu pobl eraill.  

Ystrad Mynach

Mae fy swyddogion yn dal i weithio i fynd i'r afael â'r prif broblemau rydych yn eu hysbysu amdanynt.

Mae patrolau'n dal i dargedu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref, y parc a'r bont afon ger Tafarn Coopers. Mae patrolau amlwg wedi parhau yng nghanol y dref gan arwain at 18 o atgyfeiriadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror i ieuenctid a gafodd eu dal yn rhoi biniau olwyn ar dân yn yr ardal.

Mae arolygon a gwaith monitro galwadau wedi digwydd mewn perthynas â cherbydau'n gyrru ym maes parcio Tesco ac ar hyd Heol Pengham ar ôl ambell i g?yn gan drigolion lleol. Bydd fy swyddogion, gyda chefnogaeth ein cydweithwyr yn ein Huned Cymorth Ardal, ar batrôl yn yr ardal ac yn mynd i'r afael ag unrhyw yrru gwrthgymdeithasol a cherbydau diffygiol.

Wardiau Rhymni (yn cynnwys Tredegar Newydd)

Mae beiciau oddi ar y ffordd yn dal i beri problem a byddwn yn parhau i gyflwyno Hysbysiadau Adran 59 i dramgwyddwyr ac atafaelu'r beiciau.

Rydym yn dal i brofi problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus, yn arbennig ar hyd ardaloedd Tir-Phil a Stryd James. Mae un prif berson wedi cael ei adnabod ac mae dan orchymyn cyrffyw yn awr a dylai fod yn ei gyfeiriad cartref gyda'r nos tan y bore canlynol. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro hyn i sicrhau cydymffurfiaeth.

Ynghyd â Rhingyll Emma Sowrey, cefais y pleser o fynd i Ysgol Gynradd Phillipstown i gyfarfod gyda'r Heddlu Bach ynghylch y problemau yn eu hardal nhw. Maen nhw'n gaffaeliad i'r ysgol, y gymuned a'u teuluoedd. Gofynnwyd rhai cwestiynau da iawn i ni ac mae cynlluniau cyffrous ar y gweill a fydd o fudd i'r gymuned.

Roedd y digwyddiad "CAN DO" diweddar yn Phillipstown yn gyfle gwych i ymgysylltu â nifer o asiantaethau trwy gydol yr wythnos. Rwyf wedi cael fy hysbysu am y sgyrsiau a gafodd trigolion gyda fy staff a byddant yn fy helpu i gynllunio plismona ar gyfer yr ardal yn y dyfodol. Trwy waith ymgysylltu dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf i a fy nhîm wedi edrych ar beth y gallwn ei wneud fel Heddlu i ymdrin â phroblemau yn y gymuned yn well; Rwy'n falch o gyhoeddi bod Rheolwr Ward newydd wedi cael ei benodi i Dîm Cymdogaeth Rhymni yn ychwanegol at Gwnstabl Heddlu Broad. Bydd Cwnstabl Heddlu 1480 David ‘Ricky’ Thomas yn gweithio o orsaf heddlu Tredegar Newydd ynghyd â SCC 218 James Godwin a SCC 55 Richard Lewis. Mae pob un ohonynt yn swyddogion profiadol a byddant yn targedu'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal a'r bobl sy'n gyfrifol. Eiddo i'r trigolion yw Tredegar Newydd a Phillipstown; bydd y bobl sy'n torri'r rheolau yn cael eu dwyn i gyfrif.

Ward Bargoed

Mae swyddogion yn parhau ar batrôl yn Ystad Gilfach a'r Parc mewn ymateb i alwadau am feiciau oddi ar y ffordd a beiciau cwad yn yr ardal. Anfonwyd negeseuon ar Twitter yn gofyn am wybodaeth am yrwyr y beiciau hyn ac rwy'n falch bod y gymuned yn ein cefnogi trwy ymateb gyda chudd-wybodaeth gymunedol. Aeth swyddogion cymorth cymunedol i'r cyfeiriadau a rhoi cyngor addas i'r bobl dan sylw a chyflwynwyd Rhybudd Adran 59 i ddyn o Gilfach. Os caiff yr unigolyn neu'r beic eu gweld eto gellir atafaelu'r beic ac erlyn yr unigolyn.

Mae pobl ifanc yn ymgynnull ym maes parcio isaf Morrisons yn dal i beri problemau. Rwyf wedi awdurdodi sawl Gorchymyn Gwasgaru dros y penwythnosau diwethaf i'n helpu ni i symud y bobl ifanc o'r ardal. Bydd patrolau'n parhau gan fod difrod pellach wedi cael ei achosi i oleuadau ac i'r adeilad; byddwn yn rhoi cymorth i staff Morrisons symud gyrwyr ceir sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac sy'n ymgynnull yn y maes parcio. Mae hysbysiad wedi cael ei osod gan reolwyr yr archfarchnad yn awr sy'n dweud wrth gwsmeriaid y bydd y rhwystrau yn cau am 11pm. Yn y tymor hirach, rwyf wedi cyfarfod gyda rheolwr yr archfarchnad, cyd-gysylltydd ymddygiad gwrthgymdeithasol yr awdurdod lleol, Emily, a fy nhîm i drafod camau pellach i droi sylw pobl ifanc oddi wrth yr ymddygiad hwn. Mae Morrisons wedi bod yn gefnogol iawn ac maen nhw'n ystyried beth allan nhw ei wneud i roi cymorth i'r gymuned.

Cyn i mi fynd hoffwn atgoffa trigolion mai'r Awdurdod Lleol fydd yn gyfrifol am orfodi parcio o ddydd Llun 8 Ebrill ymlaen. Byddwch wedi gweld y llinellau melyn dwbl newydd yn cael eu gosod, bydd y rhain yn sicrhau ei bod yn bosibl cosbi tramgwyddwyr. Cofiwch hyn a pharciwch yn synhwyrol ac yn gyfreithiol.

Gallwch ddilyn gwaith yr Heddlu Bach ar Twitter @PFPSHeddluBach

Diolch am roi o'ch amser i ddarllen blog y mis hwn - byddaf yn ôl mis nesaf.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar @gpbargoed @gprhymney @gpytrafmynach

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost andrew.o'keefe@gwent.pnn.police.uk

Yr Arolygydd Andy O'Keefe