Yr arolygydd Paul Biggs

Eich blog diweddaraf gan eich arolygydd lleol newydd, Paul Biggs, sy’n gyfrifol am ardaloedd Bargod, Rhymni ac Ystrad Mynach.

Dyma fy mlog cyntaf ers cymryd yr awenau fel arolygydd Bargod, Rhymni ac Ystrad Mynach ddiwedd y llynedd.

Cyn i mi sôn am yr hyn rwyf i a'm timau wedi bod yn ei wneud yn y cymunedau hyn, hoffwn gyflwyno fy hun.

Ymunais â Heddlu Gwent fel cwnstabl heddlu yng Nghoed-duon yn 2004, ac ers hynny rwyf wedi cael y pleser o weithio mewn amrywiaeth o swyddi, megis ein huned plismona ffyrdd a'r uned ymateb arfog.

Ar ôl gweithio yng Nghanada, lle’r enillais gymwysterau addysgol a lle y gweithiais i ddatblygu arferion gweithio diogel ar gyfer cwmnïau diogelwch preifat, rwyf yn ôl yn gweithio yng Ngwent, yng ngogledd Caerffili.

Diolch i bawb sydd wedi cynorthwyo a chyfrannu at y broses 'Eich Llais' sydd wedi bod yn cael ei chynnal i ganfod y blaenoriaethau lleol y mae'r cyhoedd am i ni roi sylw iddyn nhw yn ystod y misoedd i ddod.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi cyn bo hir ac yn cael eu rhestru yn fy mlog nesaf.

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem sy'n effeithio ar ardal gyfan Heddlu Gwent. Mae fy nhimau wedi bod yn gweithio mewn sawl ffordd i helpu i fynd i'r afael â'r broblem hon.

Phillipstown

Dros y chwe mis diwethaf mae tîm plismona cymdogaeth Tredegar Newydd wedi canolbwyntio ar ymddygiad gwrthgymdeithasol fel blaenoriaeth plismona, yn arbennig yn ardal Phillipstown.

Yn dilyn nifer fawr o hysbysiadau, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n ymwneud â cherbydau.

Dechreuodd swyddogion gynnal patrolau amlwg yn yr ardal i geisio atal yr ymddygiad hwn.

Yn ystod mis Tachwedd 2019 cawsom tua 20 hysbysiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol - yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â cherbydau - yn yr ardal hon a daeth nifer o'r hysbysiadau hyn o'r gymuned.

Mae'r wybodaeth hon wedi galluogi fy nhîm i lywio eu hymchwiliadau i'r materion hyn, ac mewn un achos penodol sicrhawyd dedfryd o garchar i unigolyn.

Dyma enghraifft wych o'r ffordd y mae cydweithio rhwng yr heddlu a'r gymuned i fynd i'r afael â phroblemau yn eu hardal yn gallu arwain at ganlyniadau cadarnhaol.

Rhymni

Mae tîm plismona cymdogaeth Rhymni wedi gweithio i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwneud â cherbydau yn Ystâd Ddiwydiannol Lawns dros y chwe mis diwethaf.

Fel un o flaenoriaethau plismona'r tîm, rydym wedi derbyn nifer o hysbysiadau bod llawer o gerbydau'n ymgynnull yn yr ardal gyda'r nos.

Mae'r gweithgareddau gwrthgymdeithasol hyn, sydd wedi bod yn achos pryder i drigolion sy'n byw gerllaw, wedi cynnwys gyrru'n rhy gyflym, perfformio symudiadau peryglus, llawer o sŵn sbarduno ac achosi gormod o sŵn.

I geisio rhwystro'r gweithgareddau hyn mae'r tîm wedi cynnal patrolau amlwg ar droed ac mewn cerbydau yn y nos ac yn gynnar yn y bore, gan dderbyn cymorth gan dimau eraill yn aml.

Rydym wedi cynnal patrolau ar y cyd gyda phartneriaid hefyd ac wedi dysgu modurwyr sydd wedi cael eu canfod yn ymgynnull am y problemau ac am droseddau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym wedi symud cerbydau ymlaen hefyd er mwyn rhwystro'r ymddygiad hwn.

Rydym wedi siarad â phobl yn yr ardal sydd wedi hysbysu am ymddygiad gwrthgymdeithasol ac wedi cymryd datganiadau ganddyn nhw er mwyn gwneud cais am waharddeb ar gyfer cerbydau sy'n ymgynnull.

Rydym wedi sylwi ar leihad yn nifer y cerbydau sy'n ymgynnull ers i batrolau ddechrau yn yr ardal ac ers i ni siarad â gyrwyr.

Er nad yw'r galwadau wedi peidio'n gyfan gwbl, mae llai o ddigwyddiadau'n cael eu riportio.

Hoffwn ychwanegu bod y rhan fwyaf o gerbydau'n defnyddio'r ardal i barcio ac ymgynnull yn dawel yn hytrach nag achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol ac roedd y rhan fwyaf o yrwyr yn hapus i symud ymlaen pan ofynnwyd iddyn nhw wneud hynny.

Ystrad Mynach

Fel rhan o flaenoriaeth plismona yn yr ardal mae tîm plismona cymdogaeth Ystrad Mynach wedi targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref ac o amgylch dros y chwe mis diwethaf.

Cawsom ein hysbysu bod grwpiau mawr o bobl ifanc yn ymgynnull ac yn ymddwyn yn anghymdeithasol gyda'r nos ac ar y penwythnos.

Cynhaliwyd cyfarfod amlasiantaeth i drafod strategaethau posibl i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc yng nghanol y dref ac i ganfod asiantaethau eraill a allai helpu.

Cynhaliwyd patrolau rheolaidd ar benwythnosau ac ymgysylltodd swyddogion â'r grwpiau o bobl ifanc. Cyflwynwyd atgyfeiriadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ôl y gofyn hefyd.

Mae un o'r strategaethau rydym wedi bod yn gweithio arni’n ymwneud â rhaglenni Dyfodol Cadarnhaol a KICKS, sy'n darparu gweithgareddau i ddenu pobl ifanc oddi wrth ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Ers i'r flaenoriaeth gael ei rhoi ar waith, mae'r tîm wedi gweld lleihad sylweddol yn nifer y bobl ifanc sy'n ymgynnull yn y dref ac yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Canfuwyd bod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref wedi dechrau lleihau'n ddramatig dros fisoedd yr haf a chafodd llai o achosion eu riportio.

Bargod

Mae tîm plismona cymdogaeth Bargod wedi bod yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Bargoed Gateway ac Angel Way fel blaenoriaeth plismona dros y chwe mis diwethaf.

Mae cyfarfodydd amlasiantaeth wedi cael eu cynnal i ganfod partneriaid a allai helpu i fynd i'r afael â'r broblem yn ardal Bargod ac mae cynlluniau ar waith i bartneriaid ddarparu gweithgareddau i ddenu pobl ifanc oddi wrth ymddygiad gwrthgymdeithasol.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar: @GPCaerphilly.

Yr arolygydd Paul Biggs