Yr Arolygydd Gavin Clifton

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Gavin Clifton, sy'n gwasanaethu Bedwas & Caerfilli

Mae mis Mehefin wedi dod ac wedi mynd. Dyma ni ym mis Gorffennaf pan fydd yr ysgolion yn cau am wyliau'r haf ar ddiwedd y mis. 

Roedd mis Mehefin yn brysur iawn ym Medwas a Chaerffili ac mae llawer o waith da wedi cael ei wneud, ond rydym yn cydnabod bod llawer iawn i'w gyflawni o hyd. Rydych wedi ymateb i'r alwad am fwy o gudd-wybodaeth a gwybodaeth ac rydym wrth ein bodd gyda’ch cefnogaeth. Mae'n amlwg bod ein cymuned yn gryfach ac yn fwy hyderus i hysbysu am weithgareddau anghyfreithlon yn yr ardal. Mae hyn yn amlwg yn nifer y gwarantau ar gyfer camddefnyddio cyffuriau a gafodd eu gweithredu ym mis Mehefin. Daliwch ati os gwelwch yn dda.

Ar ddau ddiwrnod gwahanol y mis hwn gwnaethom weithredu 17 gwarant dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Mae hyn yn waith aruthrol i fy nhîm. Y rhan hawdd oedd gweithredu'r warant, y rhan anodd yw casglu tystiolaeth i sicrhau ein bod yn gallu sicrhau euogfarn; gall hyn gymryd misoedd cyn i ni gyrraedd y cam dedfrydu. Gwnaethom atafaelu swmp anferth o Ganabis sydd yn dal dan ymchwiliad. Nid ydym wedi gorffen eto ac mae mwy i ddod. Mae'r llun ar y dde yn dangos beth gafodd ei atafaelu gennym wrth weithredu un warant.

Rwy'n rhoi cyfarwyddiadau cadarn ynghylch atafaelu eiddo dan Ddeddf Enillion Troseddau. Os ydych chi'n ymwneud â chyflenwi sylweddau a reolir, byddwn yn dod i atafaelu eich eiddo chi; mae hynny'n golygu arian parod, eitemau gwerthfawr, cerbydau ac ati.

Gall gangiau troseddau cyfundrefnol dreiddio i mewn i gymuned mewn gwahanol ffyrdd, ac un o’r ffyrdd hynny yw targedu pobl fregus a phobl ifanc. Cadwch lygad am arwyddion amlwg: A oes aelod o'ch teulu'n gwisgo dillad drud neu oriawr ddrud, mynd ar wyliau neu'n byw y tu hwnt i'w hincwm? Mae'r rhain yn arwyddion da ar y cyfan. Ydy eich pobl ifanc yn gwisgo esgidiau rhedeg drud iawn neu'n reidio beiciau newydd? Dyma arwyddion eraill sy'n dangos efallai eu bod nhw'n cael eu defnyddio fel negeswyr i droseddwyr cyfundrefnol.

Pythefnos yn ôl, cafodd naw o bobl eu dedfrydu yn Llys y Goron am gyflenwi sylweddau a reolir, cynllwynio i gyflenwi a gwyngalchu arian. Roedd y naw ohonynt yn gweithredu gyda'i gilydd o'n hardal ni fel gang troseddau cyfundrefnol; cafodd hyn sylw yn y cyfryngau. Derbyniodd tri o'r dynion ddedfryd o garchar am dair blynedd a hanner yr un a derbyniodd chwech ohonynt ddedfryd o ddwy flynedd wedi'i gohirio am 18 mis; canlyniad gwych i'n cymuned ni.

Byddwn yn rhoi neges ar y cyfryngau cymdeithasol am Fasnachwyr Twyllodrus. Rydym wedi cael tipyn o alwadau yn ymwneud â dynion yn honni eu bod yn gweithio i'r cyngor lleol ac yn cynnig gwasanaeth i gael gwared ar fermin o dai pobl am gost isel i ddechrau. Galwyr ffug yw'r rhain. Bydd gan weithwyr go iawn ddogfennau adnabod swyddogol gan yr awdurdod lleol. Sicrhewch eich bod yn lledaenu'r neges a byddwch yn wyliadwrus; rhowch wybod i ni am unrhyw beth amheus. Rydym wrthi'n ymchwilio i'r digwyddiadau sydd wedi cael eu riportio.

Buom yn ymgysylltu â'r gymuned y mis hwn yng Ngharnifal Parc Lansbury. Daeth y gymuned gyfan at ei gilydd a gorymdeithiodd Heddlu Bach o Ysgol Gynradd St James trwy Barc Lansbury gyda'n swyddogion ward SCC Sarah Mey a Chwnstabl Heddlu Anthony Moore.

Roedd hwn yn gyfle gwych i'r gymuned ddod at ei gilydd ac mae digon o weithgareddau'n cael eu cynnal dros gyfnod yr haf, felly cofiwch ofyn i Sarah neu Anthony beth sy'n digwydd pan welwch chi nhw.

Sylwais hefyd bod pobl yn pryderu bod y diffibriliwr wedi mynd o'r tu allan i Swyddfa Bost Bedwas. Mae wedi cael ei symud i swyddfa tai Cymdogaeth Graig-y-rhacca, ond mae diffibriliwr y tu allan i Orsaf Heddlu Bedwas o hyd. Os oes angen ei ddefnyddio mewn argyfwng, ffoniwch 999 a byddwch yn cael cod ar ei gyfer, neu os gwelwch chi swyddog yn yr orsaf bydd ef neu hi'n gallu rhoi'r cod i chi.

Mae blaenoriaethau newydd wedi cael eu dewis ar gyfer Caerffili a Bedwas, Tretomas a Machen, sef:

  1. Beiciau a cherbydau oddi ar y ffordd ar gyfer ardal gyfan Caerffili a Bedwas.
  2. Ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Lansbury, Caerffili.

Byddwn yn gweithio i roi sylw i'r blaenoriaethau hyn gyda'n partneriaid a gwirfoddolwyr. Rydym wedi cysylltu â'r gwirfoddolwyr ac maen nhw'n awyddus i weithio ochr yn ochr â ni i leihau'r problemau rydych chi'r gymuned wedi tynnu sylw atynt. Mae'n arbennig o anodd canfod pwy yw'r troseddwyr sy'n gyfrifol am ddefnyddio cerbydau oddi ar y ffordd, felly rydym yn gofyn i gymdogion sydd wedi cael llond bol o feiciau modur yn gwneud sŵn ar fore dydd Sul hysbysu'r Tîm Cymdogaeth yn anhysbys, er mwyn i ni allu ymdrin â'r cerbydau hyn yn effeithiol.

Mae digon o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ledled wardiau Caerffili a Bedwas, Tretomas a Machen yn ystod yr wythnosau nesaf a byddwn ni fel tîm yn bresennol ac yn barod i gwrdd â chi. Rwy'n gallu gweld bod digwyddiadau'n cael eu cynnal yng Nghaerffili bob penwythnos ym mis Gorffennaf, gan gynnwys y Caws Mawr, sy'n dod ag incwm a sylw gwerthfawr i'n tref. Bydd yn wych gweld bod y dref wedi gwneud argraff gadarnhaol ar yr holl ymwelwyr.

Mae Gorffennaf yn edrych yn dda iawn o ran y tywydd a digwyddiadau. Cymerwch ofal a mwynhewch eich gwyliau a'ch amser o'r ysgol. Hwyl fawr tan y mis nesaf!

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpbedwas @gpccaerphilly

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost g[email protected] 

Yr Arolygydd Gavin Clifton