Yr Arolygydd Gavin Clifton

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Gavin Clifton, sy'n gwasanaethu Bedwas & Caerfilli

I ddechrau hoffwn ymddiheuro am beidio â chyhoeddi blog am y ddau fis diwethaf ond rwyf wedi bod yn gwella ar ôl llawdriniaeth ar fy ysgwydd. Rwyf yn ôl yn y gwaith ac mae tipyn o ffordd i fynd cyn gwella'n iawn ond mae'n wych bod yn ôl yn dechrau arni o ddifrif unwaith eto.

Mae'r haf yma'n barod ac yn ogystal â thywydd digon derbyniol, mae'n hyfryd deffro i glywed yr adar yn canu a s?n peiriannau torri gwair yn cael eu defnyddio (maen nhw'n iawn yn y pellter a ddim ar fore dydd Sul?). Mae'n dibynnu os ydych chi'n hoffi garddio neu beidioJ

Gan aros gyda thema'r haf, mae'n si?r eich bod yn ymwybodol bod yr haul yn dod a phroblemau i ni hefyd. Un o'r rhain fydd beiciau a cherbydau yn cael eu defnyddio oddi ar y ffordd, ac yn cael eu gyrru ar ddydd Sul. Mae ein tîm cymdogaeth wedi trefnu diwrnodau gweithredu yn yr haf i fynd i'r afael â'r ffordd maen nhw'n gyrru ar ein ffyrdd yn anghyfreithiol a gwrthgymdeithasol er mwyn cyrraedd ein mynyddoedd. Gallwch ein helpu i ganfod pwy sy'n gyrru ac yn defnyddio'r cerbydau hyn. Rydym yn gofyn i'n cymuned ein hysbysu ni ym Medwas os ydyn nhw'n cael llond bol o'u cymydog yn refio injan eu beiciau bob dydd Sul, felly dywedwch wrthym. Os gwelwch chi unrhyw feic oddi ar y ffordd, cymerwch lun neu fideo a rhowch wybod i ni ac fe wnawn ni weithredu.

Mae sawl ffordd y gallwch hysbysu am ddigwyddiadau a gellir gwneud hynny'n gyfrinachol. Byddaf yn esbonio yn nes ymlaen.

Rydym wedi llwyddo i gael canlyniadau gwych yn ddiweddar ac wedi gweithredu gwarantau bob wythnos ac mae'r wybodaeth a'r gudd-wybodaeth rydym yn ei derbyn wedi cynyddu'n sylweddol. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi oherwydd mae'r bobl sy'n cyflenwi, delio a thyfu sylweddau anghyfreithlon yn simsanu am unwaith. Yr wythnos hon rydym wedi gweithredu sawl gwarant dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau sydd wedi arwain at arestio'r troseddwyr. Byddwn yn ceisio cael euogfarn ac yn atafaelu eu hasedau dan Ddeddf Enillion Troseddau.  Mae'r llun isod yn dangos pa mor bell mae pobl yn fodlon mynd i dyfu Canabis a dyma swmp gwerth tua £300,000 y gwnaethom ei atafaelu yn ein cymuned. Roedd y planhigion yn tyfu trwy'r t? cyfan ac mae'r achos yn gysylltiedig â throseddau cyfundrefnol. Rhaid i ni gofio bod yn wyliadwrus, yn arbennig landlordiaid sy'n amheus am eu tenantiaid, sy'n talu rhent ychydig o fisoedd ymlaen llaw ac yn rhoi cyfeiriad blaenorol nad yw'n berthnasol iddyn nhw.

Gwaith da iawn gan y tîm.

Newyddion da hefyd oedd euogfarnu byrgler teithiol o Gaerdydd, a ddaeth i'n hardal ni a dwyn dau gar o gyfeiriad cartref yng Nghaerffili. Cafodd ei ganfod mewn cyfeiriad yng Nghaerdydd, ei arestio, ei gyfweld a'i gadw yn y ddalfa. Derbyniodd y troseddwr ddedfryd o bum mlynedd yn y carchar a chafodd y ddau gar eu darganfod. Er y gall y dioddefwr fod yn falch ei fod wedi gweld cyfiawnder yn cael ei weinyddu, gall byrgleriaeth yn eich cartref eich hun neu mewn eiddo masnachol achosi trawma, ac mae rhywun yn dioddef bob tro. Rhaid i ni fel cymuned wneud yn si?r bod pobl sy'n ymwneud â'r mathau hyn o droseddau yn cael eu dal ac yn derbyn dedfryd o garchar. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw weithgareddau anghyfreithlon a'r bobl sy'n ymwneud â nhw, rhowch wybod i ni. Gallwch wneud hynny'n gyfrinachol.

Mae llawer o waith da yn digwydd yn y gymuned gyda'n Heddlu Bach. Un digwyddiad nodedig oedd y sesiwn codi sbwriel gyda'r Heddlu Bach o Ysgol St James yr wythnos ddiwethaf. Cawsant ddiwrnod allan a mynd i'r Treialon C?n Heddlu ym Mharc Tredegar, Casnewydd, gyda'n tîm cymdogaeth.  Roedd yr amgylchedd yn bwnc roedden nhw eisiau bod yn rhan ohono ac mae'r llun isod yn rhywbeth maen nhw eisiau ei adeiladu ar gyfer eu hysgol, gwely d?r eco-friciau, yn defnyddio poteli gwag a phlastigau na ellir eu hailgylchu. Mae gwarchod eu dyfodol yn flaenoriaeth. Gwaith gwych gan Gwnstabl Heddlu Anthony Moore a Swyddog Cymorth Cymunedol Sarah Mey sy'n meithrin cydberthnasau gyda'r genhedlaeth iau.

Bydd rhaglenni haf yn cael eu trefnu ar gyfer ein pobl ifanc yn ardal Caerffili a Bedwas a bydd y rhain yn cael eu hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly cadwch lygad ar yr hyn sy'n digwydd er mwyn i ni gadw ein pobl ifanc yn brysur trwy'r haf.  Byddwn yno i gefnogi'r digwyddiadau hyn. Un digwyddiad o'r fath yw Carnifal mis Mehefin sy'n cael ei gynnal ym Mharc Lansbury. Cymuned Parc Lansbury sy'n ei drefnu. Nid wyf am ddwyn eu clodydd ond bydd yn ddigwyddiad gwych ac mae digon o adloniant i bawb. Bydd ein tîm cymdogaeth lleol yno a bydd yn dda eich gweld chi yno'n cefnogi digwyddiad lleol.

Rwy'n sylwi bod tudalen gymunedol ar gyfer Bedwas ar Facebook yn awr ac rwyf i ac aelodau o fy nheulu a ffrindiau arni hefyd. Gan fy mod yn byw ym Medwas, mae gen i ddiddordeb yn yr hyn y gallwn ei wneud i wneud gwahaniaeth yn ein cymuned. Mae'r dudalen Facebook yn chwa o awyr iach ac mae'n amlwg bod ein pobl leol yn awyddus iawn i sefydlu cymuned iach a bywiog ar gyfer ein pobl ifanc a h?n. Rwy'n edrych ymlaen at weld beth fydd yn ei gynnig a byddaf yn cefnogi’r wefan fel aelod o'r gymuned ac fel swyddog sy'n gwasanaethu yn y gymuned.

Mwynhewch fis Mehefin yn gwneud beth bynnag sy'n eich gwneud chi'n hapus ac fe'ch gwelaf o gwmpas y lle. 

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpbedwas @gpccaerphilly

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost gavin.clifton@gwent.pnn.police.uk 

Yr Arolygydd Gavin Clifton