Yr Arolygydd Aled George

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Aled George, sy'n cwmpasu ardaloedd y Coed Duon a Risga

Croeso i fy mlog diweddaraf, sy'n crynhoi rhai o'r prif weithgareddau a negeseuon ar gyfer mis Chwefror.

Yn dilyn cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, mae mis Ionawr wedi bod yn fis nodweddiadol o brysur gyda nifer o ddigwyddiadau proffil uchel yn yr ardal.

Er bod themâu cyffredin yn perthyn i rai o'r tueddiadau mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymysg troseddwyr, mae'n bwysig pwysleisio nad yw'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau y byddwch wedi eu gweld ar y cyfryngau yn gysylltiedig â’i gilydd o gwbl.

Eleni roedd 20 y cant yn llai o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol o'i gymharu â mis Ionawr y llynedd, ac mae lefel y troseddau eraill sy'n digwydd yr un fath â’r llynedd at ei gilydd.

Byrgleriaethau

Mae cynnydd wedi bod mewn byrgleriaethau mewn anheddau ar draws yr ardal ehangach. Lle mae tystiolaeth fforensig ar gael bydd yn cael ei chasglu a'i chymharu yn erbyn troseddwyr posibl.

Yn anffodus, gan fod y drosedd yn aml yn cael ei chanfod gan ddioddefwyr rai oriau neu ddyddiau ar ôl iddynt ddigwydd, mae ymchwilio'n gallu bod yn heriol ac, fel bob amser, gwell rhwystro'r clwy' na'i wella.

Yn aml mae cartrefi heb ddim mesurau diogelu mewn lle bum gwaith yn fwy tebygol o gael rhywun yn torri i mewn iddynt ar gyfartaledd na rhai gyda mesurau diogelwch syml. Darllenwch y cyngor sydd ar gael yma.

Nid oes angen i'r mesurau fod yn ddrud, a dyma rai awgrymiadau:

  • Gwnewch yn siŵr fod ffens eich gardd mewn cyflwr da;
  • Gwnewch yn siŵr fod giatiau ochr dan glo i atal pobl rhag mynd at gefn eich cartref; 
  • Cadwch ystolion ac offer wedi eu storio fel na ellir eu defnyddio i dorri i mewn;
  • Ystyriwch a ellir gweld eitemau gwerthfawr trwy ffenestri ar y llawr gwaelod.

Anhrefn yng Nghoed-duon

Mae nifer o ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau wedi digwydd yng Nghoed-duon ers y Flwyddyn Newydd, ac mae rhai wedi cael sylw ar y cyfryngau cymdeithasol.

Nid ydym yn cael ein hysbysu bob tro fodd bynnag ac rwy'n awyddus i annog y cyhoedd i'n hysbysu ni am bob digwyddiad; rydym bob amser yn croesawu unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau hyn.

Gallaf eich sicrhau bod pob un o'r digwyddiadau wedi cael eu hymchwilio neu yn cael eu hymchwilio.

Fel y nodwyd yn flaenorol, gwnaethom dreulio cryn amser yn canolbwyntio ar broblemau o gwmpas yr orsaf fysys a maes parcio Heol Wesley yn yr hydref, a hynny'n eithaf llwyddiannus.

O ganlyniad mae hysbysiadau am ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi haneru ers y cyfnod hwnnw.

Mae'n ymddangos bod yr unigolion sydd wedi bod yn ymwneud ag anhrefn yn ddiweddar yn griw gwahanol ac iau ar y cyfan. Rydym wedi llwyddo i ddarganfod pwy yw nifer fawr ohonynt ac wedi cymryd camau priodol.

Rwy'n falch o nodi bod rhieni a phobl ifanc wedi ymateb yn gadarnhaol ar y cyfan. Mae lleihad sylweddol wedi bod yn nifer y bobl ifanc sydd yng nghanol y dref ac yn y cyffiniau ar ôl oriau agor yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae'r heddlu a wardeiniaid diogelwch y gymuned wedi bod yn bresenoldeb amlwg yn ddyddiol yn yr ardal ac mae busnesau lleol wedi bod yn gefnogol iawn. 

Digwyddiad Cymunedol ym mis Mawrth

Mae Heddlu Gwent yn paratoi ar gyfer digwyddiad cyhoeddus mawr yng Nghaerffili ddiwedd mis Mawrth.

Nid yw'r manylion wedi cael eu cadarnhau eto ond nod y digwyddiad yw dod â nifer o sefydliadau sy'n rhan o Bartneriaeth Diogelwch Cymuned Caerffili Saffach at ei gilydd.

Bydd yn rhoi cyfle i'r bobl a fydd yn bresennol godi unrhyw bryderon a phroblemau gyda'r sefydliadau hynny - a bydd bwyd a diod am ddim a gweithgareddau i'w mwynhau hefyd.

Eich Llais

Diolch i bawb a gyfrannodd at y broses 'Ein Llais' a gynhaliwyd ym mis Ionawr i ganfod y blaenoriaethau lleol rydych am i ni roi sylw iddynt yn ystod hanner cyntaf 2020.

Bydd y canlyniadau llawn yn cael eu cyhoeddi'n fuan a byddaf yn eu cynnwys yn fy mlog ym mis Mawrth.

Cadwch lygad ar ein cyfrifon Twitter – @gpcaerphilly – am y newyddion diweddaraf am waith y tîm plismona cymdogaeth, a gallwch anfon e-bost ataf i ynghylch unrhyw broblemau plismona yn eich ardal [email protected].

Arolygydd Aled George