Yr Arolygydd Aled George

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Aled George, sy'n cwmpasu ardaloedd y Coed Duon a Risga

Mae'r blog hwn yn nodi diwedd fy mlwyddyn gyntaf fel eich arolygydd plismona lleol ar gyfer Coed-duon a Rhisga.

Hoffwn ddiolch i bawb o'r ardaloedd hyn, gan gynnwys cynrychiolwyr etholedig, busnesau lleol a sefydliadau eraill am eu croeso a'u cefnogaeth. 

Mae fy swyddogion a staff heddlu'n haeddu cydnabyddiaeth a diolch am eu gwaith caled hefyd.

Haf diwethaf, gwnaethoch nodi pedwar blaenoriaeth ar gyfer y tîm plismona cymdogaeth, ochr yn ochr â'r miloedd o ddigwyddiadau mae'r tîm plismona'n eu mynychu a'u hymchwilio bob blwyddyn.  Y blaenoriaethau oedd:

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghoed-duon a'r cyffiniau

Fel yn y blynyddoedd blaenorol, roedd ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth yn broblem yng Nghoed-duon ac o amgylch, yn arbennig yn yr orsaf bysys.

Ar y cyd gyda'r cynghorau tref a sirol a gweithredwyr trafnidiaeth, ein nod yw gwneud yr ardal yn llai atyniadol i bobl sydd eisiau ymgasglu a chreu problemau.

Rydym wedi defnyddio dull datrys problemau i fynd i'r afael â'r broblem, megis gweithio gyda phartneriaid i gael mwy o weithgareddau dargyfeiriol a gweithio gydag ysgolion i roi sylw i bryderon bregusrwydd.

Mae'r heddlu wedi bod ar batrôl yn rheolaidd mewn ardaloedd sy'n peri problem ac wedi gorfodi gorchmynion gwasgaru yn ôl y gofyn. Rydym wedi cymryd camau gorfodi yn erbyn nifer o unigolion a bydd y dull hwn yn parhau yn y flwyddyn newydd.

Byddwn yn defnyddio'r un dulliau i roi sylw i broblemau hirsefydlog yng Nghefn Fforest a'r cyffiniau, yn dilyn llwyddiant ein gwaith partner yng Nghoed-duon.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhrecelyn a'r cyffiniau

Rydym ar batrôl yn amlach ar adegau allweddol er mwyn rhoi sylw i broblemau o gwmpas McDonalds, Pont Calzhage a chanol y dref.

Mae rhai pobl sy'n achosi'r problemau hyn yn teithio i Drecelyn ar y trên, felly rydym wedi gwerthfawrogi cymorth gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

Yn y flwyddyn newydd byddwn yn gwneud mwy o waith gydag asiantaethau partner a phartïon eraill â diddordeb i wneud yr ardaloedd yn llai atyniadol i bobl sydd am ddod i Drecelyn i achosi trafferth.

Rydym yn bwriadu ymgysylltu â rhieni a phobl ifanc hefyd, i'w gwneud nhw'n ymwybodol o rai o'r peryglon maen nhw'n agored iddyn nhw.

Dwyn o siopau

Mae dwyn o siopau'n cael effaith ehangach na'r effaith uniongyrchol ar fusnesau ac mae'n aml yn digwydd oherwydd dibyniaeth ar gyffuriau.

Rydym wedi mynd i'r afael â dwyn o siopau ochr yn ochr â nifer o warantau ac ymchwiliadau parhaus eleni. Mae hyn wedi bod yn effeithiol iawn wrth amharu ar gyflenwad cyffuriau i rai rhannau o'n cymunedau.

 Trwy ymgyrchoedd bwriadol cudd a gweladwy, mae ein harestiadau wedi arwain at lawer o euogfarnau llwyddiannus.

Yn 2020 rydym am wella ein system hysbysu i helpu i adnabod pobl dan amheuaeth a sicrhau ein bod yn ymateb yn brydlon i wybodaeth berthnasol.

Rydym am ei gwneud hi'n anos i bobl ddwyn o siopau yn ein hardal ni, felly byddwn yn gofyn i fusnesau lleol a chynghorau tref sut gallwn rannu gwybodaeth am droseddwyr hysbys.

Beiciau oddi ar y ffordd

Mae beicio oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon yn achosi nifer o broblemau: sŵn, perygl i ddefnyddwyr y ffyrdd, difrod i dir, amharu ar ffermwyr, a sbwylio'r ardal brydferth hon i'r bobl sy'n byw yma neu'n ymweld.

Mae llawer o waith wedi cael ei wneud gyda pherchnogion tir, trigolion, cynrychiolwyr etholedig ac asiantaethau i gynnal patrolau ar y cyd a gosod rhwystrau.

Bydd y broses 'Eich Llais' yn agor eto ym mis Ionawr a dyma gyfle i'r cyhoedd roi gwybod i ni beth yw'r blaenoriaethau plismona ar gyfer eich ardal chi.

Cadwch lygad ar ein cyfrifon Twitter - @gpriscateam a @gpblackwood - i weld sut i gyflwyno eich blaenoriaethau 'Eich Llais' ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Byddwn yn rhoi negeseuon ar Twitter yn rheolaidd ond gallwch anfon e-bost ataf i am unrhyw fater plismona yn eich ardal chi: [email protected].

I gloi, hoffwn ddymuno pob hwyl i bawb eleni.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol  dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpblackwood a @gpriscanpt


Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected]

Inspector Aled George