Yr Arolygydd Martin Cawley

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Martin Cawley, sy'n gwasanaethu ardal Alway a Maendy

Ers fy mlog diwethaf, mae rhai newidiadau sylweddol a llawer iawn o waith wedi digwydd yn nwyrain Casnewydd. Yn y blog hwn, byddaf yn ceisio rhoi cipolwg ar waith cadarnhaol fy nhîm yn mynd i'r afael â throseddwyr ac ymgysylltu â'r cyhoedd, gan dalu sylw hefyd i bryderon ynghylch gwersylloedd anghyfreithlon a 'rebels rasio' ar Heol Ddosbarthu'r De.  

Rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn yn yn yr adran wrth ymchwilio i fyrgleriaethau diweddar.Gwnaethom gynyddu ein patrolau rhagweithiol mewn ymgyrch diweddar a gwnaeth hynny ein galluogi ni i gasglu cudd-wybodaeth er mwyn defnyddio dull mwy uniongyrchol. O ganlyniad mae chwech o bobl dan amheuaeth wedi cael eu harestio mewn perthynas â byrgleriaethau annedd a masnachol amrywiol yn yr ardal, lle'r oedd nifer o'r rhai a dargedwyd yn ddioddefwyr bregus. Mae ymchwiliadau'n parhau. Gobeithio bod y gweithgarwch hwn yn rhoi sicrwydd i drigolion ein bod yn cymryd y troseddau hyn o ddifrif a'i fod yn rhoi cymorth y mae angen taer amdano i ddioddefwyr.

Rydym wedi cael canlyniadau gwych mewn perthynas â throseddau cerbydau hefyd, yr wythnos ddiwethaf yn benodol. Yn ystod patrolau rhagweithiol, amharodd swyddogion ar ddyn a oedd dan amheuaeth o dorri i mewn i gerbyd. O ganlyniad i'w hymchwiliadau, daeth swyddogion o hyd i eitemau y credir oedd wedi cael eu dwyn ac a oedd yn gysylltiedig â throseddau eraill posibl. Mae ymholiadau'n parhau.

Mae ein gwaith rheolaidd i amharu ar ac erlyn troseddwyr sy'n cyflenwi cyffuriau'n parhau. Mae'r Tîm Plismona Cymdogaeth yn gweithredu gwarantau'n rheolaidd, ac yn cysylltu â'r Uned Troseddau Cyfundrefnol yn aml. Mae'r gwarantau hyn o ganlyniad i oriau o waith a'u nod yw tynnu cyffuriau peryglus a throseddwyr oddi ar ein strydoedd.

Rydym yn gweithio'n galed i roi sylw i bryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol hefyd. Mae hon yn broblem fawr i'n cymunedau, yn arbennig wrth i'r tywydd wella. Mae Ymgyrch Harley yn mynd yn ei flaen, gyda'r nod o fynd i'r afael â phobl sy'n defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn wrthgymdeithasol. Ar draws y ddinas, mae dros 20 o gerbydau wedi cael eu hatafaelu yng Nghasnewydd hyd yn hyn.

Mewn ardaloedd sy'n peri problemau, mae swyddogion yn defnyddio cyfuniad o waith partner a gorfodi i roi sylw i hyn, megis gorchmynion gwasgaru a deddfwriaeth gwarchod y gymuned. O ganlyniad, rwyf wedi sylwi ar leihad mewn hysbysiadau am ddigwyddiadau yn ardal St Julian a Heol Aberddawan - ond mae llawer o waith i'w wneud o hyd.

Yn y cyfamser, er mwyn gwneud swyddogion yn fwy hygyrch a gweladwy, rydym wedi cynyddu ein gweithgareddau ymgysylltu â'r gymuned yn yr wythnosau diweddar.

Hoffwn ddiolch i Casnewydd Fyw am ddarparu gweithgareddau i bobl ifanc ardaloedd Old Barn ac Alway, lle mae dros 50 o bobl yn defnyddio'u gwasanaethau yn rheolaidd yn awr. Er mwyn cynorthwyo'r cynlluniau hyn a chynnig lleoliad arall i bobl ifanc, mae Gorsaf Heddlu Alway wedi cael ei hagor ar gyfer cyfres o 'gymorthfeydd', gyda mynediad at gonsolau gemau a setiau teledu. Mae'r cynllun hwn yn newydd ond mae wedi dechrau'n dda.

Mae gan bob un o'm swyddogion fynediad at dechnoleg well yn awr, sy'n golygu eu bod yn llai dibynnol ar orsafoedd heddlu. Mae hyn wedi ein galluogi ni i gyflwyno 'Gorsafoedd Cymuned' - adeiladau sydd wedi cael eu nodi fel rhai a fyddai'n elwa ar fwy o bresenoldeb gan yr heddlu. Mae swyddogion wedi cael eu dyrannu i'r lleoliadau hyn er mwyn cyflawni gwaith papur. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu hygyrchedd yr heddlu ac yn lleihau digwyddiadau yng nghyffiniau'r lleoliadau.

Rwy'n ymwybodol o bryderon ynghylch gwersylloedd anghyfreithlon a'r ffaith bod rhai pobl yn meddwl bod yr awdurdodau'n anghyson wrth ymdrin â nhw. O safbwynt yr heddlu, mae'n bwysig datgan mai deddfwriaeth sifil yw deddfwriaeth dresmasu - nid deddfwriaeth droseddol. Felly, y perchennog sy'n gyfrifol am gymryd camau i symud unrhyw un sy'n preswylio mewn gwersyll anghyfreithlon.

Gall yr heddlu ymyrryd mewn amgylchiadau penodol, ond rydym yn rhwym wrth ein dyletswyddau dan Ddeddf Hawliau Dynol. Mae gennym ni gyfrifoldeb i berchennog y tir, preswylwyr y gwersyll a'r cyhoedd ehangach i fod yn ddiduedd a chadw'r heddwch. Rhaid i ni ymateb yn y lle cyntaf trwy roi cymorth i bawb perthnasol, trwy ymweld â safleoedd yn aml ynghyd â phartneriaid ac asesiadau o angen.

Ar adegau pan allwn gyfiawnhau defnyddio deddfwriaeth i symud gwersyll, rhaid bodloni meini prawf penodol, megis hawliau'r cyhoedd a materion diogelwch.  Roedd hyn yn amlwg mewn digwyddiadau diweddar yn ardal dwyrain Casnewydd yng Nghaerllion a Pharc Beechwood. Mewn achosion lle nad yw'r pryderon hyn a'r effaith ar y gymuned yn ddigon difrifol, ni fyddwn yn ymyrryd a pherchennog y tir fydd yn gyfrifol am unrhyw gamau gweithredu. Gobeithio y bydd hyn yn esbonio rhan yr heddlu mewn digwyddiadau o'r natur hon.

Yn olaf, rwy'n ymwybodol o gynnydd mewn hysbysiadau am ddigwyddiadau'n ymwneud â 'rebels rasio', ac rydym yn ceisio dod o hyd i ddatrysiad hirdymor gydag asiantaethau partner. Yn y cyfamser, byddwn yn ymdrechu i fod yn bresennol yn rheolaidd yn yr ardaloedd sy'n cael eu heffeithio, byddwn yn ymgysylltu â chriwiau sydd wedi ymgynnull a byddwn yn ceisio gorfodaeth os bydd angen. Yn yr wythnosau diweddar, mae cyfres o ymgyrchoedd wedi cael eu cynnal sydd wedi canfod 169 o droseddau gyrru'n rhy gyflym, atafaelu tri cherbyd a throseddau gyrru niferus.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos yn yr wythnosau nesaf ac yn cymryd camau os bydd angen i gefnogi'r gymuned yn y ffordd orau posibl.

Hoffwn orffen y blog hwn trwy annog unrhyw un a hoffai drafod y materion a godwyd i gysylltu naill ai gyda mi neu eich Tîm Plismona Cymdogaeth lleol. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth barhaus.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpalway @gpmaindee

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected]

Yr Arolygydd Martin Cawley