Yr Arolygydd Martin Cawley

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Martin Cawley, sy'n gwasanaethu ardal Alway a Maendy

Bu rhai newidiadau mawr yn Nwyrain Casnewydd dros yr wythnosau/misoedd diwethaf, gyda'r nod o wella sut rydym yn ymateb i faterion lleol a'n gallu i ddatrys problemau.

Er mwyn rheoli'r galw a'r problemau amrywiol yn Nwyrain Casnewydd rydym wedi buddsoddi yn y Tîm Plismona Cymdogaeth, gan ddyblu'r niferoedd.  Mae hyn yn ein galluogi ni i gael swyddogion ar ddwy sifft.  Mae hyn yn golygu y bydd plismona mwy targededig ym mhob ardal yn awr a bydd gan drigolion bwynt cyswllt adnabyddadwy ar gyfer unrhyw broblemau cymunedol.

Mae'r newid hwn yn ein galluogi i groesawu'r syniad o Blismona Seiliedig ar Broblem yn llwyr, a fydd yn caniatáu i ni ddarparu datrysiadau hirdymor i'r problemau rydym yn eu hwynebu.  Bydd y datrysiadau hyn yn cynnwys ein hasiantaethau partner a'r cyhoedd. Hebddyn nhw ni fyddem ni'n gallu llwyddo.

Fel rhan o'r newidiadau hyn rydym wedi canfod bod angen i ni wella ein gwaith ymgysylltu â'r gymuned.  Rydym wedi dechrau rhaglen newydd lle mae swyddogion yn canfod cyfarfodydd cymunedol lleol ynghyd â chyfleoedd eraill i gyfarfod a thrigolion a chefnogi digwyddiadau lleol.  Os hoffai unrhyw un i ni gefnogi digwyddiad, cysylltwch â mi neu â Rhingyll Heddlu 1447 BACK.   Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu.

Rydym yn ceisio manteisio ar y cyfryngau cymdeithasol i hysbysu'r cyhoedd am ddigwyddiadau hefyd. 

Rydym yn fwy ymatebol i bryderon yn y gymuned ac yn fwy rhagweithiol yn ein hagwedd nac erioed o'r blaen.  Mae hyn yn amlwg yn y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yn Heol Charnwood ac o amgylch. Mae swyddogion ar batrôl yn yr ardal yn aml, ac mae'r canlyniadau'n cael eu hysbysu ar y cyfryngau cymdeithasol.  I geisio canfod y datrysiadau hirdymor y soniais amdanyn nhw'n flaenorol, rydym wedi ceisio gweithio ochr yn ochr ag asiantaethau eraill: Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Network Rail a'r awdurdod lleol i enwi ond tri.

Oherwydd y gwaith hwn, rydym wedi adnabod rhai o'r prif gymeriadau ac mae gwaith yn mynd rhagddo i ddileu'r problemau hyn.  Mae swyddogion cymunedol wedi ymgymryd â'r rhan fwyaf o'r gwaith hwn.  Dylid eu llongyfarch nhw ar eu hymdrechion.

Mae'n ymddangos bod gwaith y swyddogion cymunedol i ymgysylltu â'r cyhoedd yn mynd o nerth i nerth.  Maen nhw'n dal i ddarparu'r sesiynau sgiliau cymorth cyntaf hollbwysig mewn ysgolion lleol ac yn cynorthwyo gyda rhaglenni eraill sydd wedi eu hanelu at roi sgiliau bywyd a chymwysterau i bobl ifanc y gallant elwa arnynt yn y dyfodol. 

Roeddwn yn ddigon ffodus i fod yn bresennol yn y diwrnod gwobrwyo ar gyfer un rhaglen, Policesol.  Roedd y bobl ifanc yn y gr?p hwn wedi llwyddo i gwblhau'r cwrs, ac roedd llawer ohonynt yn gobeithio mynd ymlaen i ennill cymwysterau pellach.  Roedd ymroddiad y staff yn gwbl ysbrydoledig ac mae'r rhaglen hon yn haeddu ein cefnogaeth barhaol. 

 

 

Mae'r Tîm Plismona Cymdogaeth mor rhagweithiol ac arfer.  Mae'r tîm, dan arweiniad Rhingyll Heddlu 1447 BACK, yn dal i weithredu gwarantau cyffuriau ymron bob dydd.  Yn ystod yr wythnosau diwethaf, maen nhw wedi atafaelu dros £30,000 a sawl kilo o gyffuriau Dosbarth A.  Gall unrhyw un weld bod yr atafaeliadau hyn yn wych.

Maen nhw hefyd yn arwain y gwaith o ddatrys problemau ac ar flaen y gad gyda nifer o ymgyrchoedd mewn perthynas â delio cyffuriau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a byrgleriaethau.

Rydym yn ffodus hefyd i gael rhaglen Mutual Gain yn yr ardal.  Dyma raglen arloesol a chyffrous, gyda'r nod o ymgysylltu â'r gymuned a rhoi cefnogaeth i drigolion mewn unrhyw gynlluniau, y gall yr ardal leol elwa arnynt.

Mae'n rhan o strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol gyffredinol y llu.

Ar hyn o bryd, fel rhan o'r rhaglen hon, mae'r cam ymgeisio ar gyfer y cynllun Cyllideb Gyfranogol yn mynd rhagddo; gall unigolion neu grwpiau geisio am grantiau er mwyn gweithredu cynlluniau sydd o fudd i'r gymuned leol.

Cafodd Ymgyrch Harley ei lansio'r wythnos hon hefyd.  Dyma ymgyrch sydd wedi ei chynllunio i dargedu pobl sy'n defnyddio beiciau modur a sgwteri yn wrthgymdeithasol. Wrth ddatblygu'r ymgyrch, gwnaethom edrych ar waith blaenorol gan luoedd eraill a chanfod meysydd o arfer da.

Gwnaethom benderfynu mai defnyddio dull cydgysylltiedig trwy Gasnewydd gyfan, gan ddefnyddio asiantaethau partner, fyddai'n fwyaf tebygol o lwyddo.

Hwn oedd y cyfarfod cyntaf a gynhaliwyd gyda'r Heddlu Bach hefyd.  Rwyf newydd gymryd yr awenau fel arweinydd y cynllun hwn ac rwy'n gyffrous iawn ynghylch sut y gellir ei ddatblygu yn y dyfodol.

Roedd y cyfarfod yn gynhyrchiol iawn ac rwy'n si?r, gyda phrofiad a brwdfrydedd pawb sy'n cyfrannu ato, y gall y cynllun fynd o nerth i nerth.

Mae newidiadau tebyg wedi digwydd o ran patrolau plismona hefyd.  Yn anffodus rydym wedi colli Rhingyll Heddlu 622 DAVIES a Rhingyll Heddlu 919 CARRINGTON.  Mae'r ddau ohonynt ar secondiad i Uned y Ddalfa ac mae ein colled ni yn sicr yn gaffaeliad i'r uned.  Dymunaf y gorau iddyn nhw a gobeithio y cawn gydweithio eto yn y dyfodol.

Mae Rhingyll Heddlu 953 OLDHAM a Rhingyll Heddlu 298 MELEN wedi ymuno â ni yn eu lle, ac mae'r ddau ohonynt wedi bwrw iddi'n ddi-oed. Mae'r ddau wedi cael effaith gadarnhaol ar eu sifftiau ar unwaith ac rwy'n hyderus bod yr adran yn symud i'r cyfeiriad iawn.  Mae'r swyddogion hyn yn ategu at y tîm goruchwyliol gwych, sef Rhingyll Heddlu 1835 MCCARTHY, Rhingyll Heddlu 549 MYSON, Rhingyll Heddlu 2023 O’BRIEN a Rhingyll Heddlu 1118 FERNQUEST.

Mae'r galw ar blismona ar batrôl yn sylweddol ac rwyf yn eu hedmygu'n fawr am eu gallu i addasu a'u proffesiynoldeb parhaol.  Mae Dwyrain Casnewydd yn un o'r adrannau mwyaf prysur yn y llu lle mae'r galw yn uchel yn gyson.  Rwyf wedi cymryd camau i geisio sefydlu ymagwedd ragweithiol tuag at blismona ar batrôl.

Mae swyddogion wedi cael eu cynnwys yn y model datrys problemau ac wedi cael eu hanfon i lefydd problemus, gan sicrhau eu bod yn defnyddio data symudol yn y ffordd fwyaf effeithlon. 

 

 

 

Mae swyddogion wedi ymdrin â galwadau heddlu traddodiadol, gan wneud rhai arestiadau nodedig yn ymwneud â digwyddiadau domestig risg uchel, a rhai llai traddodiadol.

Canfu Rhingyll Heddlu 674 FRASER ei hun yn Ysbyty Brenhinol Gwent gyda babi'n cael ei eni yng nghefn tacsi.

Prawf yn wir nad ydych chi'n gwybod beth i'w ddisgwyl o un sifft i'r nesaf.

Os oes gan unrhyw un ymholiadau neu wybodaeth mewn perthynas ag unrhyw rai o'r materion a nodir uchod, cysylltwch â mi ar bob cyfrif.

Martin.cawley@gwent.pnn.police.uk

Neu, dilynwch fi ar Twitter:

@gpmcawley

NEU fy nhimau:

@GPalway

@gpmaindee

 

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpalway @gpmaindee

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost martin.cawley@gwent.pnn.police.uk

Yr Arolygydd Martin Cawley