Yr Arolygydd Nigel Lewis

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Nigel Lewis sy'n gwasanaethu ardal canol Casnewydd

Helo a chroeso i flog mis Ebrill, sy'n rhoi gwybod i chi beth rydym wedi bod yn ei wneud yng nghanol y ddinas yn ystod yr wythnosau diweddar.

Rydym yn dal i roi blaenoriaeth i’r gwaith o fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, begera a phroblemau sy'n codi yn sgil economi'r nos.

Ers fy mlog diwethaf, mae fy swyddogion a swyddogion cymorth cymunedol wedi bod yn gweithio'n galed i fodloni'r blaenoriaethau a bennwyd.

Yn ystod hanner olaf mis Mawrth gweithredodd fy swyddogion nifer o warantau chwilio am droseddau camddefnyddio cyffuriau a chaethwasiaeth fodern. Cafodd nifer o bobl eu harestio ac maen nhw'n dal yn destun ymchwiliad.

Yn y cyfamser, mae dau swyddog cymorth cymunedol penodol yn fy Nhîm Plismona Cymdogaeth sy’n canolbwyntio ar ddarparu'r cwrs POLICESOL ledled Casnewydd. Mae'r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth i bobl ifanc am atal troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau casineb, troseddau cyfeillio, cydberthnasau iach, trais domestig, troseddau cyllyll/gynau, seiberdroseddau a phwerau stopio a chwilio.

Y nod yw addysgu pobl ifanc, eu galluogi nhw i wneud penderfyniadau gwybodus a'u rhwystro nhw rhag dod yn rhan o droseddau cyfundrefnol difrifol. 

Mae rhyw 100 o fyfyrwyr rhwng 16 a 18 oed wedi ymgysylltu ac wedi cwblhau'r cwrs mewn lleoliadau sy'n cynnwys Clwb Gwasanaeth Sifil Betws, Ysgol Uwchradd Llanwern a Chanolfan Gymunedol Alway.

Yn ystod mis Ebrill, bydd y swyddogion cymorth cymunedol yn darparu'r hyfforddiant i Dai Dinas Casnewydd a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.   Yn ogystal, mae ganddyn nhw gyfarfodydd ar y gweill gyda Phrosiect Ieuenctid Pilgwenlli (gr?p ieuenctid Slofacaidd), Prosiect Ieuenctid Maendy a Phrosiect 'Aspire' Dyffryn. Maen nhw'n aros am ddyddiadau dechrau i roi'r cyrsiau ar waith gyda'r grwpiau hyn.

Maen nhw hefyd yn gweithio gyda Rodney Parade a phartneriaid i gynllunio ar gyfer y Diwrnod Agored i Ieuenctid ar 6 Mehefin 2019. Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i bobl ifanc gyfarfod gyda gweithwyr gwasanaethau brys a gweld arddangosiadau byw, a bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am addysg bellach, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfa.

Ein gobaith yw y bydd hyn yn ein helpu ni i chwalu'r rhwystrau rhwng y bobl ifanc a'r heddlu.

Mewn mannau eraill, mae fy swyddogion atal niwed wedi cael cyllid er mwyn gallu prynu pecynnau ymosodiadau asid, pecynnau cymorth cyntaf ymosodiadau â chyllyll a ffyn chwilio. Mae'r ffyn - dyfeisiau diogelwch sy'n canfod gwrthrychau metel ac y gellir eu dal â llaw - eisoes wedi cael eu cyflwyno i leoliadau trwyddedig yng nghanol dinas Casnewydd i helpu staff ar y drysau i chwilio pobl yn ddiogel. Bydd y pecynnau asid a chyllyll yn cael eu gosod mewn lleoliadau sy'n agored yn hwyr y nos ledled dwyrain ardal ein llu hefyd, ar ôl i ddalwyr trwyddedau a staff ar y drysau dderbyn hyfforddiant – disgwylir y bydd hyn wedi ei gyflawni erbyn mis Mehefin fan bellaf.

Yn olaf, dylech fod yn ymwybodol bod cynnydd wedi bod mewn lladrata o gerbydau gwag dros yr wythnosau diwethaf. Mae rhai pobl dan amheuaeth wedi cael eu harestio ac maen nhw'n destun ymchwiliad. Fodd bynnag, cofiwch fod yn wyliadwrus o'ch eiddo a sicrhau bod unrhyw beth gwerthfawr yn cael ei gadw o'r golwg pan fyddwch chi'n gadael eich car.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpnptcentral
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned nigel.lewis@gwent.pnn.police.uk 

Yr Arolygydd Nigel Lewis