Yr Arolygydd John Davies

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, John Davies, sy'n gwasanaethu ardal canol Casnewydd

Wrth i ni groesawu mis Mawrth, y gwanwyn a'r tywydd gwell, rydym hefyd yn gorfod ystyried sut byddwn yn ymdrin â'r cynnydd mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae PC Lewis Clarke wedi cymryd cyfrifoldeb dros hyn eleni. Mae rhai cynlluniau cynaliadwy ar gyfer symud swyddogion i'r lleoliadau lle y mae eu hangen fwyaf eisoes wedi dwyn ffrwyth gyda thueddiad ar i lawr mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y cyfan.

Efallai nad yw hyn yn swnio mor ddifrifol i  bobl, ond mae'r dynion ifanc ar feiciau, llawer o bobl yn  yfed ar y stryd yn ystod y dydd, i gyd yn cyfrannu at y teimlad nad yw canol y ddinas yn lle y mae pobl am fynd iddo. Rwyf i o'r farn y bydd materion llai pwysig yn datblygu i fod yn rhai mawr oni bai eu bod yn cael sylw.

Rydym yn targedu'r rhai sy'n achosi'r problemau mwyaf yn ein cymunedau. Mae dyn 41 oed wedi cael ei gyhuddo a'i gadw yn y ddalfa yn dilyn anhrefn ar y Stryd Fawr. Bydd yn ymddangos o flaen y llys yn y man. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad o'r math hwn, ac mae fy nhîm yn teimlo o ddifrif bod gwneud i bobl deimlo bod y ddinas yn ddiogel yn flaenoriaeth.

Mae hynny'n dod â mi at rai o'r rhwystredigaethau rwy'n gwybod mae pobl yn eu teimlo ynghylch parcio. Rwy'n deall y problemau hyn a byddwn yn parhau i ymdrin ag unrhyw broblemau wrth iddynt godi. Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid yn yr awdurdod lleol i sicrhau dull cynaliadwy, cyfannol a hirdymor o weithio er mwyn mynd i'r afael â'r rhain.  

Mae ein tri swyddog ar gyfnod prawf yn mynd ar batrôl annibynnol yr wythnos hon ac mewn wythnos arall rwy'n ddigon lwcus i fod wedi sicrhau tri arall. Gobeithio bod hyn yn cael ei weld fel ymrwymiad i'r buddsoddiad sy'n cael ei wneud er mwyn gwarchod canol y ddinas.

Bydd cwnstabliaid Dunne, Lowe a Grant yn ymuno â ni cyn diwedd mis Mawrth ac yn atgyfnerthu ein timau ymhellach i'n galluogi ni i wneud i ganol y ddinas deimlo hyd yn oed yn fwy diogel.

Bydd dwy gêm gartref fawr arall yn y gynghrair eleni i Gasnewydd yn golygu mwy o bresenoldeb gan yr heddlu yng nghanol y ddinas. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn croesawu ein hymwelwyr a bod pawb yn mwynhau diwrnod diogel.

Rwy'n hapus i chi gysylltu â mi'n uniongyrchol yn defnyddio fy manylion cyswllt isod.

Cadwch yn ddiogel a mwynhewch y dyddiau hwy a'r heulwen. Croesi bysedd.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpnptcentral
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned [email protected] 

Yr Arolygydd John Davies