Yr Arolygydd Nigel Lewis

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Nigel Lewis sy'n gwasanaethu ardal canol Casnewydd

Wrth i ni ddechrau'r flwyddyn newydd, roeddwn am roi gwybod i chi beth rydym ni wedi bod yn ei wneud yn y ddinas dros y misoedd diwethaf a sut rydym ni wedi bod yn gweithio'n galed i roi sylw i'ch blaenoriaethau chi dros gyfnod prysur yr ŵyl.

Mae blaenoriaethau canol y ddinas yn dal yr un fath, sef:

  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Begera
  • Economi'r nos

Yn dilyn pryderon gan randdeiliaid allweddol yn ardal yr orsaf bysys rydym wedi bod yn cynnal patrolau ar adegau penodol. Mae swyddogion wedi bod allan yn cerdded yn ystod yr amser prysur ar ôl ysgol ac wedi bod yn gweithio gyda swyddogion diogelwch Friars Walk yn gynnar gyda'r nos. Mae'r ymdrechion hyn wedi arwain at leihad mewn problemau yn yr ardal.

Mae patrolau rheolaidd wedi cael eu cynnal yn ardal Ysbyty Brenhinol Gwent ac rydym wedi parhau i ymdrin yn gadarn â phobl sy'n mynnu amharu ar y gwasanaeth mae staff yn yr ysbyty'n ei gynnig.  Cafodd menyw ei charcharu am 17 wythnos ym mis Tachwedd am fygwth a sarhau staff yr ysbyty a byddwn yn parhau i gymryd camau yn erbyn pobl sy'n ymddwyn fel hyn.

Cafodd tri throseddwr eu herlyn yn llwyddiannus ar ôl lladrad yn heol Clytha Park hefyd. Yn dilyn ymchwiliad trwyadl, lle cafwyd tystiolaeth hollbwysig ar gamera a wisgir ar y corff, cawsant eu dedfrydu i dros 15 mlynedd o garchar rhyngddyn nhw.

Rydym wedi canolbwyntio mwy ar ganol y ddinas yn ystod y nos a gyda'r nos dros gyfnod y Nadolig, pan fyddwn ni fel arfer yn gweld cynnydd yn y galw am ein gwasanaeth.   Mae ymgysylltiad cynnar, plismona ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn a thargedu troseddwyr treisgar, ynghyd â chau ffyrdd o gwmpas canol y ddinas wedi arwain at leihad yn nifer y troseddau a gofnodir a throseddau'n ymwneud â'r drefn gyhoeddus. 

Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid ac yn adolygu a gweithredu yn sgil unrhyw broblemau sy'n cael eu nodi gan y cyhoedd a pherchnogion busnesau.

Yn olaf, bydd ein tîm plismona cymdogaeth yn gweithio i orffen blaenoriaethau 'Eich Llais. Gallwch anfon e-bost am faterion plismona ataf [email protected] a gallwch fy nilyn i a'm timau ar twitter @GPinsplewis @gpnptcentral

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpnptcentral
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned [email protected] 

Yr Arolygydd Nigel Lewis