Yr Arolygydd Jitka Tomkova-Griffiths

Blog diweddaraf eich Arolygydd lleol, Jitka Tomkova-Griffiths, sy'n gyfrifol am ardaloedd Pilgwenlli a'r Betws

Wrth i ni ddechrau degawd newydd rwy'n cychwyn ar fy 10fed mis fel Arolygydd daearyddol Gorllewin Casnewydd, yn rheoli'r timau patrol a'r tîm cymdogaeth sy'n cynnwys 10 ward. Hyd yn hyn mae'r swydd wedi bod yn gyffrous a heriol ac rwy'n edrych ymlaen at weld beth sydd gan y flwyddyn, a'r ddegawd, nesaf, ar ein cyfer ni.

Mae'r tîm plismona cymdogaeth wedi croesawu nifer o swyddogion cymorth cymunedol newydd sydd wedi galluogi'r tîm i fod yn fwy gweladwy yn eich cymunedau a rhoi sylw i'r problemau sy'n eich poeni chi fwyaf.  Mae'r tîm wedi croesawu rhingyll cymdogaeth newydd hefyd, sef Phil Welti, sy'n edrych ymlaen at wneud gwahaniaeth yn y gymuned.  Mae Rhingyll Giles wedi symud i swydd wahanol, ond bydd yn dal i weithio'n agos gyda’r tîm cymdogaeth.

Hoffwn roi crynodeb byr o rywfaint o'r gwaith da sydd wedi cael ei wneud ar draws Gorllewin Casnewydd, yn arbennig mewn perthynas â blaenoriaethau 'Eich Llais' y llynedd, lle rhoddwyd pwyslais ar gamddefnyddio cyffuriau, delio cyffuriau a beiciau oddi ar y ffordd.

Camddefnyddio a delio cyffuriau o gwmpas Rhodfa Francis, Maesglas a Betws

Mae fy swyddogion cymorth cymunedol yn dal i gynnal cymorthfeydd heddlu rheolaidd i ymgysylltu â'r cyhoedd, rhannu gwybodaeth a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau plismona yn yr ardal.  Mae'r timau lleol yn cynnal patrolau rheolaidd ar droed ac mewn cerbydau, gyda phatrolau ychwanegol gan dimau o swyddogion ychwanegol yn ystod amseroedd brig.

Rydym yn dal i weithredu gwarantau rheolaidd dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau ac ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i nifer o unigolion am droseddau'n ymwneud â chyffuriau.  Yn aml, mae'r ymgyrchoedd hyn yn llwyddo oherwydd gwybodaeth gan drigolion lleol sydd wedi gweld y gweithgareddau hyn. Byddwn yn parhau i gydweithio i gymryd camau gweithredu yn erbyn pobl sy'n ymwneud â throseddau o'r fath.

Mae Grŵp Gweithredu Pilgwenlli'n mynd o nerth i nerth gyda diwrnodau gweithredu'n digwydd yn rheolaidd i fynd i'r afael â throsedd a gwella ein cymunedau.  Mae diwrnod gweithredu amlasiantaeth wedi digwydd ym Maesglas hefyd i fynd i'r afael â phroblemau lleol. Rydym yn gobeithio sefydlu grŵp tebyg yno hefyd.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol a defnyddio beiciau oddi ar y ffordd yn anghymdeithasol ym Metws

Mae'r tîm plismona cymdogaeth wedi cynnal nifer o gyfarfodydd yn yr ardal i drafod ffyrdd y gall partneriaid weithio i dargedu ac ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym wedi cynnal ymgyrchoedd heddlu wedi'u targedu a arweiniodd at atafaelu beiciau a oedd yn cael eu defnyddio mewn ffordd wrthgymdeithasol. Nid yw'r broblem hon yn gyfyngedig i ardal Betws. Cynhaliwyd Ymgyrch Harley'n ddiweddar i roi sylw i broblemau tebyg ledled Casnewydd. Bydd yr ymdrechion hyn yn parhau.

Mae swyddogion yn gweithio'n agos gydag ysgolion lleol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac mae atgyfeiriadau gwrthgymdeithasol wedi cael eu gwneud mewn perthynas â'r bobl sy'n achosi problemau. 

Mae fy swyddogion cymorth cymunedol yn parhau i gefnogi ein Heddlu Bach.  Mae'n dda gweld y cynllun yn datblygu a bod mwy a mwy o ysgolion yn cymryd rhan gan fod pobl eisiau gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Mae 'Eich Llais' ar agor i chi bleidleisio yn awr - dyma eich cyfle chi i ddweud wrthym ni beth hoffech chi i ni ganolbwyntio arno yn ystod y chwe mis nesaf. Defnyddiwch y ddolen hon i weld yr arolwg a rhannu eich barn https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=157839965262

I gloi, hoffwn ddiolch i bawb o'r ardal, gan gynnwys aelodau'r cyhoedd, busnesau lleol, cynrychiolwyr partneriaethau ac aelodau etholedig am eu cefnogaeth barhaus ac edrychaf ymlaen at flwyddyn arall o gydweithio i wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau.

 

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gppill @gpbettws

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected]

Yr Arolygydd Jitka Tomkova-Griffiths