Yr Arolygydd Micah Hassell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Micah Hassell sy'n cwmpasu ardal Caldicot a Chas-gwent

Mae'r 12 wythnos diwethaf wedi bod yn heriol iawn gyda'r pandemig Covid. Mae adnoddau ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus wedi gweithio'n eithriadol o galed i sicrhau bod ein cymunedau'n ddiogel. Rwyf yn sicr y bydd pob un o'n cymunedau'n rhannu fy sylwadau a'm diolch i weithwyr y GIG am eu hymdrechion diflino wrth ddarparu gofal i bawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y clefyd dinistriol hwn.

Hoffwn ddiolch i'n cymunedau sydd wedi rhoi o'u hamser i gysylltu â Heddlu Gwent i dynnu sylw at y gwaith mae fy swyddogion yn ei wneud bob dydd i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i bob un ohonoch chi. Mae Swyddog Cymorth Cymunedol Lauren Parker wedi cael llif o alwadau am wasanaeth ar gyfer problemau parcio yn ei ward. Mae ei chamau gweithredu cyflym ac effeithiol wedi rhwystro nifer o broblemau rhag dwysáu i fod yn ddigwyddiadau mwy difrifol. Mae aelodau'r gymuned wedi sôn am ei hagwedd amyneddgar a chyfeillgar, a'i dealltwriaeth, sydd wedi llwyddo i ddatrys nifer o broblemau. Da iawn Lauren.

Roedd Cwnstabl Darryl Hoare a Chwnstabl Mark Waters wrth law yn ardal Cas-gwent i roi cymorth a sylw meddygol i fachgen tair oed a oedd yn tagu ar ddarn o arian yng nghefn ei gar. Aeth swyddogion i'r afael a'r sefyllfa yn gyflym a helpu i dynnu'r darn arian, gan achub bywyd y plentyn. Mae darparu gofal i rai o'n pobl fwyaf bregus yn ein cymunedau yn rhywbeth mae Heddlu Gwent yn ymfalchïo ynddo.  Gwaith gwych gan y ddau swyddog.

Trwy gydol mis Mai, mae swyddogion wedi cynnal cyfres o ymgyrchoedd i dargedu cynnydd diweddar mewn byrgleriaethau preswyl a dibreswyl ar draws yr ardal gyfan.  Gweithiodd Rhingyll Sam Atkinson a Rhingyll Damian White yn ddiflino tan oriau mân y bore gyda'u timau. Arweiniodd y canlyniadau at 30 digwyddiad o stopio a chwilio, 4 arést am yrru dan ddylanwad cyffuriau, 1 arést am yrru dan ddylanwad alcohol, 8 arést am feddu ar gyffuriau a reolir, atafaelu 2 gerbyd am droseddau traffig ffyrdd a nifer o droseddau gwŷs amrywiol am faterion yn ymwneud â mân droseddau traffig ffyrdd. Mae effaith yr ymgyrch hwn wedi lleihau nifer y byrgleriaethau ar draws yr ardal yn sylweddol; a bydd yn parhau i wneud hynny wrth i'r haf agosáu.

Dylid rhoi gair o ganmoliaeth i Ringyll Chris Hansen, Cwnstabl James Brook, Cwnstabl Ross Blunsden a Chwnstabl Carly Powell hefyd, a lwyddodd i arestio dyn 33 oed am fyrgleriaeth. Cafodd y troseddwr yn yr achos hwn ei gyhuddo o fyrgleriaeth a derbyniodd ddedfryd o 20 wythnos dan glo ar ôl pledio'n euog i gyfres o achosion o dorri i mewn i garejis ledled Sir Fynwy.

Yn fwy diweddar cafodd Rhingyll Hansen a'i dîm lwyddiant unwaith eto yn ardal Y Fenni, gan arestio tri dyn am fyrgleriaeth mewn fferm wledig yn Llanofer y tro hwn. Aethpwyd â dyn 35 oed o Bont-y-pŵl, dyn 35 oed o Lydney a dyn 31 oed o Swydd Amwythig i'r ddalfa a chawsant eu cyfweld am dair trosedd ar wahân. Er nad yw'r achosion hyn wedi gorffen eto, mae ymdrechion y tîm wedi rhoi tawelwch meddwl a chefnogaeth i ddioddefwyr y drosedd ofnadwy hon.  

Yr wythnos ddiwethaf, aeth Cwnstabl Mike Sharman, Cwnstabl Ross Martin, Cwnstabl Darryl Hoare a Rhingyll Damian Waite i leoliad tân erchyll mewn tŷ yn ardal Cil-y-coed. Gwnaeth y swyddogion bopeth posibl i geisio achub y person yn yr adeilad ond cawsant eu trechu gan y mwg a'r fflamau. Yn anffodus, bu farw'r person yn y tân. Ar ran Heddlu Gwent, hoffwn estyn fy nghydymdeimlad cywiraf i'r teulu a ffrindiau sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad hwn. Rwyf yn hynod o falch o'r swyddogion a wnaeth popeth o fewn eu gallu yn ystod y digwyddiad i geisio achub bywyd yr unigolyn.

Mae amddiffyn y bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau yn un o brif swyddogaethau fy nhîm. Aeth Cwnstabl 1233 Peter Evans a Chwnstabl 1770 Donna Assirati i roi cymorth i ddyn a oedd yn hunanladdol. Llwyddodd eu gweithredoedd i rwystro'r dyn rhag cymryd ei fywyd ei hun ar ôl bygwth torri ei arddyrnau.  Gweithiodd y swyddogion yn eithriadol o galed i roi'r gofal a'r cymorth angenrheidiol iddo. Anfonodd yr unigolyn yn y digwyddiad hwn neges at y ddau swyddog yn diolch iddynt am ei helpu a'i rwystro rhag cymryd ei fywyd ei hun. Gwaith ardderchog gan y ddau swyddog.

Yn olaf, wrth i ni symud i gyfnod pan mae cyfyngiadau symud yn llacio rhywfaint, mae llawer o bobl yn ein cymunedau yn dathlu'r achlysur trwy gael partïon ac yfed gormod. Mae fy nhimau wedi gweld cynnydd yn nifer y galwadau at ddigwyddiadau o aflonyddwch mewn mannau cyhoeddus lle mae pobl yn yfed yn drwm, sy'n arwain at wrthdaro treisgar.

Mae gwasanaethau'r GIG wedi profi galw eilaidd am ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â diod, y gellid ei osgoi yn ystod y pandemig Covid. Os ydych yn dewis dathlu gyda pharti, yfwch yn gyfrifol i sicrhau ein bod yn gwarchod ein gwasanaethau rheng flaen fel bod pob un ohonom yn helpu i achub bywydau.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpmonmouthshire

Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich [email protected] 

Yr Arolygydd Micah Hassell