Yr Arolygydd Damiam Sowrey

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Damian Sowrey sy'n cwmpasu ardal Caldicot a Chas-gwent

Helo a chroeso i fy mlog diweddaraf.

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd o'r diwedd ynghyd â newyddion da am y fflyd o fyrgleriaethau yn Y Fenni ar ddechrau'r flwyddyn. Rwy'n falch o ddweud, yn dilyn ymchwiliad trwyadl gan CID a swyddogion mewn iwnifform, bod dyn wedi ei gael yn euog a'i fod wedi derbyn dedfryd o 27 mis yn y carchar. Cafodd dyn arall ei arestio hefyd ac mae'n aros am ei achos llys. Rwy'n gobeithio gallu rhoi'r canlyniad i chi'r tro nesaf.

Roeddwn eisiau treulio rhywfaint o amser y mis hwn yn tynnu sylw at gwpwl o ddigwyddiadau sy'n dangos y gwaith ardderchog mae swyddogion Sir Fynwy'n ei wneud i gadw pobl yn ddiogel yn ein cymunedau.

Digwyddodd y cyntaf yn ystod oriau mân bore Sul 24 Mawrth 2019 pan aeth dau o’n swyddogion i ymateb i hysbysiad bod dyn yn eistedd ar ymyl pont ar yr A48 Roedd y dyn mewn safle peryglus iawn ac roedd wedi cynhyrfu. Siaradodd swyddogion ag ef yn dawel, a sicrhau bod traffig yn cael ei stopio fel na fyddai'n peri risg iddo. Fodd bynnag, roedd yn dal ar bont uchel, ac yn bygwth neidio. Yn y diwedd, llwyddodd swyddogion i'w argyhoeddi i ddod oddi wrth yr ymyl a gwnaethant ei ddal yn gyflym a phenderfynol er mwyn atal unrhyw risgiau pellach. Mae'n debygol iawn bod camau'r swyddogion hyn wedi achub bywyd y dyn hwn ac wedi galluogi iddo dderbyn y cymorth meddygol yr oedd ei angen arno.

Roedd yr ail ddigwyddiad roeddwn am ei grybwyll yn ymwneud â swyddog nad oedd ar ddyletswydd yn arestio dyn a oedd yn yfed a gyrru ac a oedd dros y terfyn cyfreithiol. Gwelodd y swyddog, a oedd yn cymdeithasu gyda'i deulu ar y pryd, y dyn ac fe'i daliodd cyn iddo allu gyrru i ffwrdd a chael cyfle i achosi niwed iddo'i hun neu i bobl eraill. Gan nad oedd ar ddyletswydd, nid oedd gan y swyddog unrhyw gyfarpar diogelwch na'i radio, serch hynny gweithredodd heb oedi a heb ystyried ei ddiogelwch ei hun. Mae'r enghraifft syml hon yn dangos bod ein swyddogion wedi ymroi i'r gymuned leol ac y byddant yn cymryd camau cadarnhaol i ymdrin â phobl, hyd yn oed pan na fyddant ar ddyletswydd ac er y gallai gwneud hynny beri anghyfleustra neu berygl personol iddyn nhw.

Un o'r problemau bythol rydym yn ei hwynebu yn y sir yw beicwyr modur anystyriol, sy'n gyrru'n rhy gyflym ac yn aml yn defnyddio offer wedi'u haddasu sy'n cynhyrchu gormod o s?n. Nawr, i'r rhai ohonoch chi sy'n credu fy mod yn erbyn beicwyr, gallaf eich sicrhau nad yw hynny'n wir - rwy'n feiciwr brwd fy hun ac wrth fy modd yn reidio ar hyd lonydd troellog ein sir fendigedig ar brynhawn braf a heulog, ond pan fyddaf yn gwneud hynny, rwy'n sicrhau fy mod yn reidio'n ystyriol. Mae llawer o bobl yn y sir yn cael eu diflasu yn ystod y gwanwyn a'r haf wrth i feiciau modur ruo heibio eu cartrefi, gan anwybyddu cyfyngiadau cyflymder ac achosi perygl i bobl eraill, ac rydym yn gwybod bod yr ymddygiad hwn yn debygol o gynyddu wrth i'r tywydd wella. Gyda hyn mewn golwg, byddwn yn cydweithio'n agos gyda Phartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru (GanBwyll) yn ystod y misoedd nesaf, a bydd ein timau cymdogaeth allan yn siarad â beicwyr ar draws y sir. Byddwn hefyd yn ceisio gweithio gyda phartneriaid megis yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) i orfodi deddfwriaeth berthnasol.  Rwyf am i bobl fwynhau beicio modur cymaint â fi, ond mae angen reidio’n ystyriol ac yn ddiogel. Byddwn yn addysgu beicwyr pryd bynnag y gallwn ni, ond yn y pen draw byddwn yn gorfodi'r gyfraith pan fydd angen.

Dyna ni am y tro, ond cofiwch os ydych chi am hysbysu am ddigwyddiad nad yw'n un brys dylech chi ffonio 101 ac os ydych chi am roi gwybodaeth i ni am drosedd, gallwch gysylltu'n uniongyrchol â ni at contact@gwent.pnn.police.uk . Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mae hwn yn wasanaeth gwbl anhysbys. 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcaldicot @gpchepstow
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich damian.sowrey@gwent.pnn.police.uk 

Yr Arolygydd Damian Sowrey