Yr Arolygydd Micah Hassell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Micah Hassell sy'n cwmpasu ardal Caldicot a Chas-gwent

Mae wedi bod yn fis arbennig o brysur gyda pharatoadau at gyfnod y Nadolig ac mae fy swyddogion wedi bod ar batrôl ledled Sir Fynwy ac wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol ynghylch sut rydym ni wedi bod yn rhoi sylw i'ch blaenoriaethau chi.

Gweithredodd y tîm cymdogaeth chwe gwarant cyffuriau yn ardaloedd Sir Fynwy a'r Fenni'n ddiweddar a chafodd pump o bobl eu harestio ar amheuaeth o feddu ar a chyflenwi cyffuriau dosbarth A a B. Defnyddiodd swyddogion eu pwerau i atafaelu cerbydau, arian parod ac eitemau y credir oedd wedi cael eu dwyn ac mae ymholiadau'n parhau. Fel rhan o'r gwaith o wasgu’n drwm ar gyffuriau, bu swyddogion ar batrôl mewn trefi a chymunedau yn eu dillad eu hunain, cyflawnwyd chwiliadau a daethant o hyd i gyffuriau dosbarth B a arweiniodd at nifer o ddirwyon. Hoffwn ddiolch i'r gymuned am weithio gyda ni. Maen nhw'n darparu gwybodaeth hollbwysig i'n helpu ni a byddwn yn parhau i fynd i'r afael â'r math hwn o drosedd.

Mae ein gwaith arall yn y gymuned wedi cynnwys gweithio gyda phlant ysgol i ledaenu'r neges am droseddau gwledig.  Mae Swyddog Cymorth Cymunedol (SCC) Sara Mason wedi gweithio'n galed, yn ymweld ag ysgolion ledled gogledd Sir Fynwy, ymgysylltu â phlant trwy ymgyrchoedd posteri, llyfrynnau cyngor a gweithgareddau i'r teulu yn sôn am atal troseddu.  Dyma ffordd wych o godi ymwybyddiaeth ac addysgu cynulleidfa eang ledled Sir Fynwy.

Trefnodd ein SCC Selina Hayward ffair Nadolig yn y gymuned y mis hwn a llwyddodd i godi £160 i Brosiect Cymuned Wyesham. Gweithiodd yn galed yn ymweld â busnesau, cael gwobrau i'r raffl, trefnu corau ysgol a bod yn bresennol ar y noson i gefnogi pobl leol a sicrhau llwyddiant. Daeth ei hymdrechion ag ysbryd y Nadolig i'r ardal a rhoddodd gyfle gwych i bawb ddod at ei gilydd i ddathlu cyfnod yr ŵyl.

Mae SCC Amanda Yung wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i redeg ymgyrch wedi'i dargedu yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar fysys ysgol, tacsis a bysys bach. Cyhoeddwyd pedwar hysbysiad o archwiliad a oedd yn atal y cerbydau rhag cael eu defnyddio ar y ffyrdd, gan eu bod yn cael eu barnu i fod yn beryglus. Cafwyd diddordeb a chefnogaeth i'r gwaith hwn gan y gymuned leol a byddwn yn cynnal rhagor o ymgyrchoedd yn y dyfodol agos.

Yn ddiweddar, gweithiodd swyddogion o Sir Fynwy gydag unedau arbenigol, yr adran cŵn a thrinwyr galwadau yn ystafell gyfathrebu'r llu i geisio dod o hyd i ddau o bobl dan amheuaeth o fyrgleriaeth, y credir eu bod wedi dwyn ceir drud.   Ar ôl eu herlid ar droed, cyhuddwyd dau o bobl o fyrgleriaeth a throseddau moduro a byddant yn ymddangos gerbron llys yn awr.

Mae bob amser yn bleser derbyn diolch am waith fy swyddogion a chysylltodd dioddefwr trosedd â mi'n ddiweddar ynghylch y gwasanaeth roedd wedi ei dderbyn gan Gwnstabl Heddlu Richard Higbey wrth ymchwilio i achos cymhleth lle dangosodd empathi a thosturi. Mae'r troseddwr wedi cael ei erlyn ers hynny.

I gloi, hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddymuno Nadolig llawen iawn a Blwyddyn Newydd lewyrchus i chi. Bydd fy swyddogion allan dros gyfnod yr ŵyl yn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i bob un ohonoch chi. Os ydych chi allan yn dathlu'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd, sicrhewch eich bod yn ddiogel.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcaldicot @gpchepstow
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich [email protected] 

[email protected]