Yr Arolygydd Micah Hassell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Micah Hassell sy'n cwmpasu ardal Caldicot a Chas-gwent

Mae dechrau'r flwyddyn newydd wedi bod yn brysur iawn gyda llwyth o waith rhagweithiol gan fy nhimau trwy Sir Fynwy gyfan.  

Yn Nhrefynwy, mae Swyddog Cymorth Cymunedol Joe Facchiano wedi bod yn gweithio'n ddiddiwedd i godi arian ar gyfer Prosiect ‘Off Street’ Trefynwy ac rwy'n falch o ddweud bod cais llwyddiannus am gyllid wedi sicrhau dros £8,000 i gefnogi gwaith adnewyddu parhaus ar fannau cyhoeddus fel parciau sglefrio ac amwynderau cyhoeddus. Rwy'n siŵr eich bod yn cytuno bod hwn yn brosiect gwych, ond bydd angen cefnogaeth arno gan gymunedau a phartneriaid.  Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â SCC Facchiano - da iawn Joe!

Cafodd llawer o'r bobl ifanc yn y gymuned feiciau ar gyfer y Nadolig, ond yn anffodus gwelsom gynnydd bach mewn achosion o ddwyn beiciau yn ystod mis Ionawr. Roedd llawer o'r beiciau a gafodd eu dwyn wedi cael eu gadael heb neb yn eu gwarchod nhw mewn mannau agored heb unrhyw ddiogelwch. 

Mae Swyddog Cymorth Cymunedol Sara Mason wedi bod yn gwneud gwaith ardderchog i sicrhau ein bod ni'n manteisio ar bob cyfle i ddod o hyd i berchnogion beiciau rydym wedi eu cael yn ôl ac mae hi wedi dechrau menter newydd o'r enw "Bike Track". 

Pwrpas y cynllun yw cael pobl i gofrestru a marcio beiciau a'u rhoi nhw ar gronfa ddata. Mae hyn yn gwneud y gwaith o adfer, adnabod a rhoi beiciau yn ôl i'w perchnogion yn haws yn y dyfodol, os bydd y gwaethaf yn digwydd a bod beic rhywun yn cael ei ddwyn. Bydd Sara mewn ysgolion lleol yn hyrwyddo'r prosiect felly os oes gennych chi ddiddordeb, dewch draw a chofrestru.   

Mae Cwnstabl Heddlu Elliot Morgan wedi gweithio ochr yn ochr â'r DVLA, Timau Gorfodi Rheolau Cyflymder, DVSA a CThEM i ganolbwyntio ar wneud ein ffyrdd yn fwy diogel yng ngogledd Sir Fynwy. Dros gyfnod o ddau ddiwrnod, cyflwynwyd 22 hysbysiad cosb penodedig am droseddau cysylltiedig â gwregysau diogelwch, defnyddio ffonau symudol a theiars diffygiol. Cyflwynodd swyddogion gorfodi sifil 37 tocyn parcio i fodurwyr a oedd wedi parcio'n anghyfreithlon ac mewn lleoliadau peryglus.  Daeth y tîm gorfodi rheolau cyflymder ar draws 19 o yrwyr a oedd yn gyrru'n rhy gyflym a dau achos o droseddau gwregys diogelwch, a bydd hysbysiad o fwriad i erlyn yn cael ei anfon at y tramgwyddwyr.

Yn ystod yr ymgyrch dros ddau ddiwrnod, cafodd 27 cerbyd eu clampio gan y DVLA am ddiffyg treth ac archwiliodd y DVSA dros 100 o gerbydau gan chwilio'n benodol am ddiffygion a fyddai'n effeithio ar ddiogelwch cerbydau. O ganlyniad, rhoddwyd 25 gwaharddiad ar unwaith i yrwyr oherwydd cyflwr peryglus eu cerbydau. Daeth CThEM ar draws pedwar cerbyd a oedd yn defnyddio disel coch - cyfanswm o dair galwyn o ddisel coch - a bu'n rhaid i'r gyrwyr dalu dirwyon yn y fan a'r lle. 

Yn ne Sir Fynwy, trefnodd Rhingyll Heddlu Damian Waite wythnos o weithredu cydweithredol gyda phartneriaid o nifer o asiantaethau gan gynnwys partneriaethau diogelwch ar y ffyrdd, Gwasanaeth Tân De Cymru a nifer o sefydliadau gwirfoddol i dargedu pobl sy'n defnyddio cerbydau mewn ffordd wrthgymdeithasol, cynnal patrolau lleihau trosedd a seminarau addysgol. 

Aeth y bartneriaeth camerâu diogelwch i ardaloedd yn Nhyndyrn, Llanarfan, Drenewydd Gelli-farch a Chil-y-coed lle cafodd dros 200 o gerbydau eu gwirio a chafodd 70 o bobl eu herlyn am droseddau gyrru'n rhy gyflym. Yn ystod yr wythnos, aeth Swyddog Cymorth Cymunedol Joanne Madden i Ysgol Gynradd Gwndy i hyrwyddo parcio diogel yn yr ysgol. Roedd  dosbarthiadau trwy'r ysgol gyfan wedi dylunio posteri i annog modurwyr i barcio'n ddiogel yn ystod y diwrnod ysgol.  Da iawn i'r holl blant a gymrodd ran!

Trefnodd Swyddog Cymorth Cymunedol Hayley Brown brosiect codi sbwriel gyda thîm Heddlu Bach Ysgol Gynradd Dewstow. Roedd yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle gwych i lanhau ardaloedd yr oeddem wedi cael cwynion penodol am ymddygiad gwrthgymdeithasol ynddynt. Roedd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth pobl ynghylch cadw ein strydoedd yn lân hefyd. 

Yn olaf, rwy'n falch i rannu newyddion gyda chi am aelodau newydd ein tîm plismona yn Sir Fynwy. Yn Nhrefynwy, mae Rhingyll Heddlu Lee Smith-Steve wedi ymuno â'n tîm ymateb. Mae'n swyddog profiadol ac mae ganddo amrywiaeth helaeth o wahanol sgiliau ar ôl symud o ystafell gyfathrebu'r llu.   Mae Rhingyll Heddlu Ashley Price wedi ymuno â thîm cymdogaeth gogledd Sir Fynwy. Mae Ashley yn gyn swyddog gyda'r Heddlu Metropolitanaidd gyda chefndir yn CID a sgiliau y gellir eu defnyddio i wynebu'r heriau yn ein hardal ni. 

Yn olaf, Mae Rhingyll Heddlu Damian Waite wedi cymryd drosodd gan Ringyll Heddlu Nigel Callard yn nhîm cymdogaeth de Sir Fynwy ar ôl i Nigel ymddeol ym mis Rhagfyr.  Mae Damian yn swyddog profiadol ac mae wedi cyflawni nifer o wahanol rolau trwy Went gyfan. Rwy'n siŵr y byddwch am ymuno â mi i ddymuno pob llwyddiant i'n haelodau staff newydd.

Mae'r sylwadau cadarnhaol rydym yn eu derbyn gan y cyhoedd i'w croesawu a hoffem ddiolch i bob un ohonoch chi am eich cefnogaeth barhaus. Mae fy nhimau yn dal i rannu newyddion ar ein cyfrifon twitter lleol, yn sôn am eu gwaith dyddiol, felly gwiriwch ein cyfrifon am newyddion rheolaidd am bopeth o gyngor atal trosedd, materion lleol a chanlyniadau da. 
 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcaldicot @gpchepstow
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich [email protected] 

[email protected]