Yr Arolygydd Micah Hassell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Micah Hassell sy'n cwmpasu ardal Caldicot a Chas-gwent

Croeso i flog y mis hwn. Ers dechrau yn y swydd, rwyf wedi canolbwyntio ar nifer o'r blaenoriaethau yn ein cymunedau ac mae timau Sir Fynwy wedi targedu'r materion sydd o bwys i chi yn benodol. Mae fy swyddogion wedi cael canlyniadau gwych ac wedi wynebu rhai sefyllfaoedd eithriadol o heriol lle gwnaethant ganfod nifer o droseddau ac atal cyffuriau anghyfreithlon rhag cael eu cyflenwi a'u dosbarthu ymhellach.

Mae Rhingyll Nigel Callard wedi cyd-gysylltu  cyfres o warantau proffil uchel yn ardaloedd Cas-gwent a Chil-y-coed sydd wedi arwain at arestio nifer o droseddwyr cyson iawn, sydd â chysylltiadau â throseddau cyfundrefnol. Mae ei dîm wedi atafaelu swm mawr o arian, swmp o gyffuriau anghyfreithlon a geriach cyffuriau gan atal cyflenwi a dosbarthu cyffuriau'n anghyfreithlon yn ein cymunedau. Mae'r tîm lleol wedi gweithio gyda phartneriaid a thimau cyfreithiol i fynd ar ôl y troseddwyr i'w hatal nhw rhag aildrefnu eu gweithgareddau yn ein hardal trwy orfodi gorchymyn cau ar yr eiddo a gwneud dau arést allweddol sy'n gysylltiedig â'r ymchwiliad troseddol parhaus ar hyn o bryd.

Yn yr un modd,  defnyddiodd Rhingyll James, Cwnstabl Butt a'r rheolwr ward Cwnstabl Morgan y dull hwn yn y gogledd hefyd a threfnu cyfres o warantau yn ardal Y Fenni sydd eto wedi arwain at atafaelu arian a chyffuriau anghyfreithlon. Unwaith eto mae cydweithio'n agos gyda'n partneriaid i fynd i'r afael â'r problemau ehangach wedi arwain at gyfres lwyddiannus o orchmynion cau ar gyfer sawl eiddo. Mae’r bobl dan amheuaeth yn yr achos hwn wedi cael eu cyfweld ac mae ymholiadau pellach yn mynd rhagddynt.

Dros yr wythnosau diweddar mae ardaloedd Sir Fynwy wedi gweld cynnydd graddol mewn byrgleriaethau sydd wedi effeithio ar rai ohonoch chi. Arestiodd Cwnstabl Higbey, Cwnstabl Burbridge  a Chwnstabl Green ddyn 38 oed o ardal Casnewydd ar amheuaeth o fyrgleriaeth - mae'n dal dan ymchwiliad ar hyn o bryd. Gwnaethom atafaelu cyfres o eitemau a ddefnyddiwyd i fynd i mewn i sawl eiddo hefyd. Mae eu hymdrechion wedi rhwystro'r gyfres hon o droseddau rhag parhau   ac roeddent yn ganlyniad i ffocws parhaol a phenderfynol i sicrhau nad yw ein cymunedau'n cael eu heffeithio gan y math hwn o drosedd.

Mae ein staff wedi ymateb i sawl galwad gan y bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau dros y mis diwethaf. Mae swyddogion wedi derbyn hyfforddiant dwys er mwyn ymdrin ag aelodau'r gymuned sydd wedi cael eu heffeithio gan iechyd meddwl  a rhoddwyd eu hyfforddiant ar waith yn ddiweddar pan wnaethant rwystro dyn rhag colli ei fywyd. Tynnodd Rhingyll Damian Waite sylw at waith ei swyddogion yn ddiweddar, yn ardal Cas-gwent, lle'r oedd dyn yn bwriadu lladd ei hun trwy neidio oddi ar bont. Diolch i benderfyniadau chwim swyddogion, gwnaed lle a chrëwyd digon o amser i dynnu ei sylw er mwyn iddyn nhw ei dynnu oddi ar ochr y bont, gan achub ei fywyd yn y pen draw.

Roeddwn yn falch iawn i fynd ar batrôl gyda SCC Lauren Parker a chynrychiolwyr tai lleol yn ardal Llan-ffwyst i fynd i'r afael â rhai o'r pryderon sydd gan aelodau o'r gymuned leol am ymddygiad gwrthgymdeithasol. Pan oeddwn ar batrôl cwrddais â nifer o drigolion sydd wedi ymroi i wneud eu hardaloedd yn gymuned gadarn, gan feithrin ymddiriedaeth a rhoi cyfleoedd i bobl sy'n byw yn yr ardal. Mae partneriaid lleol, yr Heddlu a chymunedau'n gweithio'n eithriadol o galed i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol - cefais fy ngadael gyda theimlad o foddhad ein bod ni i gyd yn cydweithio i sicrhau ein bod yn cyflawni'r canlyniad gorau posibl i bawb sy'n byw a gweithio yn ein cymuned, neu'n ymweld.

Rwyf wedi bod mewn nifer o gyfarfodydd y mis hwn yng Nghas-gwent a'r Fenni, yn gwrando ar eu barn, eu problemau a'u sylwadau ynghylch eu hardaloedd. Roeddwn yn hynod o falch i gael gwahoddiad i Gyngor Tref Cas-gwent a Llandeilo Bertholau, lle cwrddais ag arweinwyr y gymuned a oedd yn gwbl ymroddedig i wneud eu hardaloedd yn fwy diogel. Derbyniais nifer o gwestiynau heriol am y gwasanaeth plismona yn Sir Fynwy a rhai o'r problemau a oedd yn peri problemau iddyn nhw. Cefais y fraint o gael cwmni Comisiynydd Heddlu Gwent yng Nghas-gwent a roddodd gipolwg i’r aelodau ar y newidiadau cadarnhaol mewn plismona ar gyfer y dyfodol.

Yr wythnos hon, es i'r cyfarfod tri-llu  cyntaf yn Ledbury  gydag Arolygydd James Ashton (Gorllewin Mersia) ac Arolygydd Simon Hodgetts  (Caerloyw). Mae'n hollbwysig ein bod yn cydnabod rhai o'r heriau sy’n gyffredin i ni gyda phroblemau symud cyffuriau dros ffiniau sirol a  grwpiau troseddau cyfundrefnol. Mae gennym gysylltiadau trafnidiaeth sy'n cysylltu pob un o'n lluoedd ac roedd hwn yn bwynt trafod pwysig. Rydym eisoes yn adeiladu ar seiliau presennol y gwaith o blismona ar draws ffiniau a byddwn yn parhau i gyflawni gweithrediadau trwy gyfuno adnoddau o'r tri llu i ganfod, atal, amddiffyn a pharatoi ein hunain ar gyfer rhoi terfyn ar grwpiau troseddau cyfundrefnol.

Yn olaf, rwyf wedi mapio'r prif leoliadau yn Sir Fynwy sy'n cael eu heffeithio gan yrwyr anghyfrifol sy'n achosi gofid weithiau oherwydd y ffordd maen nhw'n defnyddio eu cerbydau. Rwyf wedi dechrau ar y cynlluniau cynnar ar gyfer dull tactegol o ymdrin â'r problemau hyn ac rydym yn dal i ddarparu gwasanaeth plismona i gymunedau sy'n pryderu'n barhaol am ddiogelwch eu ffyrdd. Byddaf yn dechrau gyda'n hysgolion yr wythnos nesaf. Mae SCC Selina Hayward a Swyddog Cyswllt Ysgolion Cath Gardener Hughes wedi gweithio'n galed iawn i addysgu rhieni am beryglon gyrru'n rhy gyflym, parcio'n anghyfrifol a defnyddio gwregysau diogelwch. Byddaf yn beirniadu cystadleuaeth mewn ysgol leol i greu poster sy'n canolbwyntio ar wregysau diogelwch a gyrru'n fwy diogel ar ein ffyrdd.

Dyna ni am y tro ond, cofiwch, os ydych chi eisiau hysbysu am ddigwyddiad nad yw'n un brys dylech ffonio 101 ac os ydych chi am roi unrhyw wybodaeth i ni am drosedd, gallwch gysylltu'n uniongyrchol â ni ar [email protected]. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Mae hwn yn wasanaeth gwbl anhysbys. 

I gael newyddion dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpabergavenny@gpmonmouthusk neu anfonwch e-bost ataf [email protected]  

 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcaldicot @gpchepstow
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich [email protected] 

[email protected]