Special Inspector Esther McLaughlin

Your latest Blog from your West Special Inspector, Esther McLaughlin, who covers the Caerphilly, Torfaen & Blaenau Gwent areas

Rydym wedi cael rhai misoedd prysur yn yr Heddlu Gwirfoddol yma yng Ngwent.

I ddechrau, hoffwn groesawu 17 o Swyddogion Heddlu Gwirfoddol newydd i deulu Heddlu Gwent. Mae'r gr?p hwn o swyddogion wedi treulio misoedd lawer yn yr ystafell ddosbarth ac maen nhw'n barod i gerdded y strydoedd yn awr a dechrau ar gam gweithredol eu hyfforddiant. Yn ystod y cam hwn byddant yn mynd allan gyda swyddogion profiadol a fydd yn eu mentora, a rhoi'r hyn maen nhw wedi ei ddysgu hyd yn hyn ar waith yn ymarferol. Byddant yn cael eu defnyddio ar draws y llu. Bydd 10 ohonynt yn dod i'r Gorllewin, i Goed-duon, Bargoed, Tredegar a Phont-y-p?l.

Mae llawer o'r swyddogion heddlu newydd hyn yn astudio Gwyddorau'r Heddlu ym Mhrifysgol De Cymru. Mae gennym gysylltiadau cryf gyda'r Brifysgol ac mae'r wybodaeth sydd gan y swyddogion hyn yn dilyn eu hastudiaethau wedi gwneud argraff ar bob un ohonom. Mae'n amser rhoi'r wybodaeth ar waith yn awr, a chyflawni'r gwaith caled sy'n ofynnol ganddynt er mwyn iddynt fod yn gwbl gymwys yn weithredol. Rydym yn disgwyl llawer gan ein Heddlu Gwirfoddol ac rwy'n edrych ymlaen at weld y gr?p newydd hwn yn datblygu yn eu swyddi.

Un o'n swyddogion newydd yw Cwnstabl Gwirfoddol Luke Shepherd, sydd wedi ymuno â ni o'r rhaglen Cadetiaid Heddlu Gwent. Mae'r ymroddiad a'r agwedd gadarnhaol mae wedi dangos fel Cadét Heddlu wedi bod yn rhagorol ac wedi ei helpu i symud ymlaen yn hyderus i'r Heddlu Gwirfoddol. Mae'r cadetiaid yn recriwtio pobl ifanc 14-18 oed ar hyn o bryd. Gwrandewch ar Gwnstabl Gwirfoddol Shepherd yn siarad am ei brofiad fel cadét yma:

https://twitter.com/CraigEllis61/status/1051948742000152576

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn un o gadetiaid yr heddlu, neu os ydych yn adnabod rhywun a allai fod â diddordeb, dilynwch y ddolen hon at ein tudalen recriwtio:

https://www.gwent.police.uk/cy/ymunwch-a-ni/swyddi-gwag/

Mae'r adeg hon o'r flwyddyn bob amser yn brysur i'r gwasanaethau brys, gan fod Calan Gaeaf a noson tân gwyllt ar ddod. Fel tîm o heddlu gwirfoddol rydym yn anfon swyddogion ar draws ardal y llu ar y dyddiadau hyn, i ychwanegu at niferoedd y swyddogion, yn ogystal â dechrau cynllunio ymlaen llaw ar gyfer tymor y Nadolig.

Mae bod yn Heddlu Gwirfoddol yn gofyn am lawer o ymroddiad. Diolch i fy nhîm sy'n cynllunio i dreulio amser oddi wrth eu teulu a ffrindiau yn ystod cyfnod y gwyliau er mwyn gwasanaethu eu cymunedau.

Diolch am roi o’ch amser i ddarllen fy mlog cyntaf…

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpspecials

Arolygydd Gwirfoddol Esther McLaughlin