Yr Arolygydd Jason White

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Jason White, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o’m blog sy’n ymdrin â mis Tachwedd.  

Roedd yn fis cofiadwy am nifer o resymau; y mwyaf ohonynt oedd ymddeoliad fy nirprwy, Ian Green. Mae Ian wedi rhoi 30 mlynedd o ymroddiad diderfyn i’r rôl ac mae’n uchel iawn ei  barch ymysg ei gydweithwyr a’r gymuned. Dangoswyd hyn  gan nifer y bobl a oedd yn bresennol ar ei ddiwrnod olaf. Dymunaf ymddeoliad hir, hapus ac iach iddo.

Bydd Rhingyll Lee Rees yn cymryd yr awenau ac mae’n fwy na phâr diogel o ddwylo gyda phrofiad goruchwylio helaeth yn y Gymdogaeth, y Ddalfa ac Ystafell Rheoli Galwadau’r Heddlu. Dymunaf y gorau iddo yn ei swydd newydd.

Cynrychiolais Heddlu Gwent yng ngorymdaith Dydd y Cofio Blaenafon a chefais fy syfrdanu gan y nifer fawr o bobl a ddaeth i ddangos parch i’r meirwon, ni waeth pa mor heriol oedd y tywydd. Hoffwn ddiolch i’r Lleng Brydeinig Frenhinol am drefnu’r orymdaith a digwyddiadau eraill o gwmpas y sir.

Ar y cyfan cafwyd mymryn mwy o droseddu yn ystod y mis; fodd bynnag, mae dwyn o siopau yng nghanol tref Cwmbrân wedi gostwng 25% am yr ail fis yn olynol. Mae’r gostyngiad  hwn o ganlyniad i Ymgyrch Arcêd, menter dan arweiniad asiantaeth gyda’r nod o atal a lleihau troseddau dwyn o siopau sy’n uwch ar yr adeg hon o’r flwyddyn.

Rwyf yn pryderu am yr achosion cynyddol o ladrata sy’n digwydd mewn unedau diwydiannol, lle mae tramgwyddwyr yn bacio cerbydau i mewn i ddrysau caead a dwyn metel o’r tu mewn i’r eiddo. Mae’r pryder hwn yn cael ei ailadrodd mewn ardaloedd eraill o’r llu, felly mae patrolau penodol wedi cael eu sefydlu.

Cafwyd gweithgarwch ardderchog gan yr heddlu yn ystod y cyfnod. Bu PC Matt Brustard a PC David Brice yn eithriadol o ddewr yn achub Jamie Dyas, 26 oed o afon. I ddangos pa mor ddiolchgar ydoedd, penderfynodd Dyas ymosod ar y ddau swyddog. Cafodd ei arestio am y troseddau hynny, yn ogystal â lladrad, difrod ac ymosodiad arall a derbyniodd ddedfryd o 20 wythnos o garchar.

Wrth ymateb i bryderon y gymuned yn siopau Fairwater ac o amgylch, cynhaliodd tîm bach o swyddogion ymgyrch dau ddiwrnod a oedd yn canolbwyntio ar gyflenwi cyffuriau yn yr ardal. Ymdriniwyd â phump o bobl am fod â chyffuriau yn eu meddiant a chafodd dau arall eu harestio am gyflenwi cyffuriau.

Ar ddydd Iau 23ain Tachwedd bûm yn cadeirio fforwm agoriadol Partneriaeth Troseddau Cyfundrefnol Torfaen sy’n ceisio canfod a mynd i’r afael â throseddau cyfundrefnol. Mae’r cyfarfodydd misol yn cael eu cynllunio i wella’r gwaith o rannu gwybodaeth a gwella sut mae asiantaethau partner yn cydweithio, yn ogystal â thrafod cudd-wybodaeth sy’n dod i’r amlwg a phenderfynu ar gamau gweithredu priodol. Roedd nifer o bobl yn bresennol yn y fforwm cyntaf o asiantaethau amryfal gan gynnwys y Gwasanaeth Prawf, Safonau Masnach, Refeniw a Buddiannau a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Yr wythnos diwethaf rhoddais gyflwyniad i Gadlywyddion yn y gwasanaeth tân yn esbonio sut mae’r heddlu’n canfod, cynllunio a rheoli risg yn y gymuned. Roedd yn gyfle gwych i rannu arfer gorau.

I gloi, hoffwn ddymuno Nadolig a Blwyddyn Newydd hapus a diogel i bawb. Diolch unwaith eto am eich holl gefnogaeth trwy gydol y flwyddyn - dymuniadau gorau i chi ar gyfer 2018.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned j[email protected] 

Yr Arolygydd Jason White