Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Mae mis wedi mynd heibio ers fy newyddion diwethaf ond mae'n ymddangos fel ddoe pan oeddwn i'n dweud wrthych chi am yr holl waith gwych ym mis Mehefin 2019.

Addewais roi adborth ar ganlyniadau digwyddiad ymgysylltu a phobl ifanc yng Nghanolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, lle daeth 21 asiantaeth a grwpiau lleol at ei gilydd am brynhawn. Roedd y digwyddiad wedi ei anelu at bobl ifanc 12-17 oed i geisio eu haddysgu nhw am broblemau'n ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau, iechyd rhywiol a chydberthnasau amhriodol gyda phobl sydd efallai am gam-fanteisio arnynt. Er nad digwyddiad heddlu oedd hwn, helpodd y gwaith cydgysylltu gan Dîm Plismona Cymdogaeth Cwmbrân i ddod â phawb at ei gilydd a sicrhau bod yr 83 o bobl ifanc a oedd yn bresennol yn gadael gyda gwell dealltwriaeth a sgiliau bywyd i'w hatal rhag gwneud dewisiadau a allai gael effaith andwyol ar eu bywydau a bywydau pobl o'u cwmpas. Rydym yn dal i weithio gyda'r 21 asiantaeth, yn casglu'r adborth gyda'r gobaith o roi pecyn cymorth at ei gilydd ar gyfer y dyfodol. Mae hyn i gyd yn rhan o ddull cyfunol o weithio i atal pobl ifanc rhag mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, ac ymdrin â'r rhai sydd yn gwneud hynny. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid yn Nhîm Diogelwch Cymunedol Cyngor Torfaen i ymyrryd yn gadarnhaol yn gynnar, fel nad yw'r rhai ar yr ymylon yn cael eu dwyn i mewn i drosedd ac anhrefn.

Y mis hwn, roeddwn yn ddiolchgar i dderbyn gohebiaeth gan ddioddefwr cam-drin domestig yn diolch i Heddlu Gwent am "benodi Cwnstabl Heddlu mor ofalgar ac anhunanol" i ymchwilio i'w hysbysiad. Mae'n amlwg bod y swyddog o Dorfaen wedi treulio amser gyda'r dioddefwr yn esbonio beth oedd yn mynd i ddigwydd, a sicrhau bod y dioddefwr yn cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf ar bob cam. Ni ellir gorbwysleisio pa mor bwysig yw rhoi gwybod i ddioddefwyr beth sy'n digwydd. Nid yn unig mae'n gwella barn pobl am y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ond mae'n sicrhau bod pobl yn ymgysylltu â ni ac yn cefnogi ein hymchwiliadau. Er bod gwahanol achosion yn galw ar ein hamser ac adnoddau, mae'n hollbwysig bod ein swyddogion yn cymryd amser i esbonio i ddioddefwyr beth sy'n digwydd a chytuno ar sut a pha mor aml i gysylltu. Mae cynlluniau ar waith gyda Connect Gwent – y ganolfan i ddioddefwyr - i sefydlu paneli ymgysylltu gyda swyddogion Torfaen a dioddefwyr troseddau. Rydym yn gobeithio y bydd y rhain yn galluogi dioddefwyr i esbonio sut roedden nhw'n teimlo yn dilyn y drosedd a sut dderbyniad cafodd ein hymateb. Rwy'n rhagweld y bydd hon yn broses ddwy ffordd, a chlod i bawb sy'n cymryd rhan - rwy'n sicr y bydd yn arwain at wasanaeth mwy effeithiol.

Gan ddal i sôn am wella ein gwasanaeth a sicrhau ein bod yn amddiffyn a thawelu meddwl cymuned Torfaen yn effeithiol, teithiais i Heddlu De Cymru'r mis hwn i adolygu eu hagwedd nhw tuag at blismona cymdogaeth. Gwnaethant dalu'r ffafr yn ôl yn fuan wedyn. Roedd yn dda gweld ein bod wedi gwneud argraff gyda'n defnydd o gronfa Gymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throsedd.  Nod y gronfa yw rhoi grantiau o rhwng £10,000 a £50,000 i sefydliadau dielw lleol i atal plant a phobl ifanc rhag mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol neu ddod yn ddioddefwyr troseddau. Gellir dod o hyd i wybodaeth yma. Os ydych chi'n gwybod am unrhyw sefydliadau a allai elwa ar y gronfa, gofynnwch iddyn nhw wneud ymholiadau. Mae'r gronfa wedi cael ei defnyddio'n dda yn Nhorfaen, yn arbennig yn achos y pecyn cydberthnasau iach gan Regener8 Cymru. Roedd y fenter hon yn addysgu disgyblion ysgol uwchradd yn Nhorfaen am faterion allweddol fel cam-drin domestig, cam-fanteisio troseddol a pheryglon secstio. Mae'r adborth gan ysgolion wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rwy'n ddiolchgar i'r sefydliad am ein cynorthwyo i ddiogelu ac addysgu trigolion ifanc Torfaen.

Mis diwethaf soniais am fflyd o droseddu a oedd yn effeithio ar Bont-y-pŵl a Chwmbrân lle'r oedd siediau a thai allan yn cael eu targedu. Soniwyd am hyn yn y South Wales Argus hefyd, ynghyd â rhywfaint o awgrymiadau ar sut i atal troseddau. Diolch i'r camau gweithredu cadarnhaol yn y maes hwn, rydym wedi gweld lleihad sylweddol o bron i 20% yn y math hwn o droseddau mewn cyfnod byr. Rwy'n ddiolchgar i bawb a wrandawodd ar fy neges i sicrhau bod ffenestri a giatiau yn cael eu cloi. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar hyn, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf pan fydd rhai pobl yn llai gwyliadwrus nac arfer felly daliwch ati i ystyried pa mor ddiogel yw eich eiddo chi os ydych chi'n gadael ffenestri a drysau heb eu cloi. Helpwch ni i wneud Torfaen yn lle anodd i ladron weithredu ynddo.

Yn ystod y mis nesaf, rwyf wedi estyn gwahoddiad i holl gynghorwyr Bwrdeistref Torfaen gwrdd â mi i drafod materion sydd o bwys i drigolion Torfaen.  Fel cyswllt pwysig rhwng y gymuned ac asiantaethau statudol, gobeithio y gallwn gryfhau ein cysylltiadau â chynghorwyr er mwyn i bobl barhau i allu ein hysbysu'n brydlon am bryderon a digwyddiadau. Mae hyn yn ein galluogi ni i ymateb yn gyflym ac yn ein galluogi ni i ganfod pryd a ble mae angen ein gwasanaeth - er mwyn cyfeirio adnoddau at ardaloedd allweddol ar amseroedd allweddol trwy ein dadansoddiad o droseddau ac anhrefn. Byddaf yn rhoi sylw i'r hyn rydym wedi bod yn canolbwyntio arno yn Nhorfaen, a sut rydym yn gweithio gyda'n grwpiau cymuned a rhanddeiliaid allweddol eraill, er mwyn i'r ardal fod yn fwy diogel i bawb.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'[email protected]   

Yr Arolygydd Phil O'Connell