Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Mae mis Mai wedi mynd ac wrth i ni fynd i mewn i fisoedd yr haf, rydym eisoes yn gweld y cynnydd yn y galw rydym yn ei ddisgwyl ar yr adeg hon o'r flwyddyn.

Rydym wedi bod yn gweithio'n gyson i fynd i'r afael â phroblemau anhrefn ymysg pobl ifanc yng nghanol tref Cwmbrân, wedi parhau i amharu ar bobl sy'n cyflenwi cyffuriau yn Nhorfaen trwy gyflawni gwarantau chwilio ac wedi arestio pobl er mwyn amddiffyn a thawelu meddwl y bobl fwyaf bregus yn ein cymuned. Mae hyn ar ben ein gwaith dyddiol a chynorthwyo gwasanaethau golau glas eraill pan fydd y galw'n mynd y tu hwnt i'w hadnoddau.

Dechreuodd "Eich Llais" ar ei newydd wedd y mis hwn. Cafodd y broses newydd ei hysbysebu trwy ein cyfrifon Twitter ar gyfer Torfaen a chafodd y cyhoedd gyfle i arwain Heddlu Gwent a'n hasiantaethau partner ar y materion sydd o bwys i chi. Roedd yn galonogol gweld cymaint o drigolion Torfaen yn ymateb, sy'n dangos bod ysbryd cymunedol cryf iawn yn Nhorfaen.

I mi, mae tynnu sylw at y materion hyn yn gyfle i weithio gyda'n partneriaid a hyrwyddwyr cymunedol i fynd i'r afael â'r prif broblemau yn Nhorfaen.  Rwyf wedi dweud erioed ein bod ni’n dibynnu'n fawr ar ein partneriaid ac aelodau'r cyhoedd i'n helpu i ddarparu gwasanaethau sy'n cael effaith ar nifer o faterion allweddol. Rwyf bob amser yn cael fy nghalonogi gan grwpiau bach yn y gymuned sydd â'r ysgogiad a'r presenoldeb yn eu cymuned i wneud pethau er budd pawb o'u cwmpas.   Yn aml iawn nid Heddlu Gwent fel sefydliad yw'r asiantaeth orau i arwain o reidrwydd ond byddwn yn cynnig yr un cymorth ag y byddem yn ei ddisgwyl yn ôl trwy sicrhau ein bod yn parhau i amddiffyn a thawelu meddwl y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas.

O ganlyniad i Eich Llais Torfaen, dyma yw'r blaenoriaethau rydych chi wedi eu dewis:

  • Anhrefn ymysg pobl ifanc ac ymddygiad gwrthgymdeithasol - Stryd Lydan, Blaenafon.
  • Cerbydau sy’n peri niwsans ac anhrefn ymysg pobl ifanc - Heol Newydd, New Inn.
  • Anhrefn ymysg pobl ifanc a chamddefnyddio cyffuriau - Rhodfa'r Gogledd/Tanffordd Northville, Cwmbrân.

Byddwn yn eistedd i lawr gyda'n hasiantaethau partner a'r hyrwyddwyr cymunedol yn awr i fynd i'r afael â'r broblem yn ei chyfanrwydd yn hytrach na'r effaith a ddaw o ganlyniad iddi. Bydd hyn yn golygu datrys pob agwedd ar yr hyn rydym yn ei wynebu a phenderfynu pwy sydd yn y lle gorau i ymdrin â'r elfen honno.

Wrth i'r broses hon ddatblygu, rydym yn dal i weithio i roi sylw i nifer o'r problemau hyn. Y mis hwn mae gwaith da wedi bod yn digwydd ym Mlaenafon gyda phrynhawn o ymgysylltu â phobl ifanc. Daeth milwyr Prydain i'r ardal a siarad â phlant a phobl ifanc i'w hannog nhw i gael profiadau trefnus a chadarnhaol ac o bosibl gyrfa hirdymor gyda'r fyddin.

I gyd-fynd â'r gwaith sydd wedi cael ei wneud i dynnu sylw pobl ifanc oddi wrth gamymddwyn, rydym wedi parhau i ddefnyddio dulliau traddodiadol hefyd. Yng nghanol tref Cwmbrân mae nifer o ddynion ifanc yn destun Gorchmynion Ymddygiad Troseddol neu orchmynion eraill o'r fath sy'n cynnwys amodau. Mae hyn yn atal nifer o weithgareddau gwrthgymdeithasol rhag digwydd neu hyd yn oed atal rhai pobl, sydd wedi dangos nad ydynt yn gallu cadw at y rheolau, rhag mynd i ganol y dref yn gyfan gwbl oni bai bod oedolyn o'r teulu'n mynd gyda nhw. Mae hyn yn dangos ein hymroddiad i roi sylw i broblemau a sicrhau bod ein mannau cyhoeddus yn llefydd y gall holl drigolion Torfaen ac ymwelwyr eu mwynhau.

Mae llawr o'r gwaith rydym yn ei wneud yn Heddlu Gwent yn annymunol a pheryglus. Bob dydd mae ein staff yn ymdrin ag ymosodiadau ar bobl fregus, ymdrin â throseddwyr treisgar a helpu'r gwasanaeth iechyd gyda phobl dreisgar sy'n dioddef o wahanol gyflyrau iechyd. Mae hyn yn waith arferol i ni yn ein galwedigaeth. Rhaid gwerthfawrogi gwydnwch y staff wrth iddynt wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud. Y mis hwn, bu swyddogion yn ymdrin ag ymosodiad domestig cas iawn rhwng dau bartner. Mae'n annifyr gwybod bod y pethau hyn yn digwydd yn ein cymuned ond gall gael effaith ar y swyddogion sy'n ymdrin â'r achosion hyn hefyd.

Mae Heddlu Gwent wedi ymroi i ymdrin â thrais domestig ac amddiffyn pobl nad ydynt yn gallu amddiffyn eu hunain o bosibl.  Mae gennym staff sy'n gweithio gyda Chymorth i Fenywod yn yr un lleoliad â ni yn ardal Torfaen i roi cyngor ar ddiogelwch a chefnogaeth barhaus i bobl sy'n dioddef niwed emosiynol neu gorfforol. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich cydberthynas chi neu gydberthynas aelod arall o'r teulu neu ffrind, rhowch wybod i ni. Byddwn yn sicrhau ein bod yn rhoi amser a chefnogaeth i edrych ar ôl yr unigolyn sy'n ceisio cymorth a bydd asiantaethau fel Cymorth i Fenywod yn ein cynorthwyo i roi cynlluniau ar waith i sicrhau nad yw’n digwydd byth eto.

Roeddwn yn falch i weld bod Ffrindiau Parc Cwmbrân wedi llwyddo i gyrraedd cam nesaf Cronfa Gymuned y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mae Tîm Cymdogaeth Torfaen wedi gweithio gyda'r gr?p i geisio sicrhau cyllid ar gyfer ardal chwaraeon aml-ddefnydd yng Nghwmbrân.  Mae'r gr?p wedi cyrraedd y cam nesaf a byddant yn cyflwyno i banel yn awr i ddangos sut mae eu menter yn creu dyfodol iach, hapus a gwell i gymuned Torfaen. Os ydych chi'n ymwneud â sefydliad dielw, yn gweithio gyda phlant neu bobl ifanc yn ardal Gwent, ac yn credu y gallech chi elwa ar y cyfle ardderchog hwn, ewch i https://www.gwent.pcc.police.uk/cy/yr-hyn-rydym-yn-ei-wario/comisiynu/haen-2-cronfa-gymunedol-yr-heddlu/ am fwy o fanylion.

Mae mentrau cadarnhaol eraill yn digwydd yn Nhorfaen sydd eisoes yn derbyn cyllid gan swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ac rwy'n falch o weld bod pobl yn fodlon dod â syniadau newydd i atal plant ac oedolion ifanc rhag gwneud penderfyniadau a allai eu niweidio nhw yn y pen draw.

Dros y mis nesaf byddwn yn canolbwyntio ar sefydlu blaenoriaethau Eich Llais yn y cymunedau ac adeiladu arnynt gyda'n partneriaid i sicrhau bod ein cynllun yn addas i'r pwrpas. Byddwn hefyd yn parhau i gyflawni ein dyletswyddau craidd o gadw pobl yn ddiogel a sicrhau nad yw pobl yn agored i niwed a'u bod yn gallu mwynhau Torfaen fel  man cadarnhaol a bywiog. Bydd ein swyddogion yn cefnogi nifer o ddigwyddiadau lleol hefyd, felly os nad ydych yn gallu dod i un o'r cymorthfeydd heddlu i rannu unrhyw bryderon sydd gennych chi, gallwch gwrdd â ni yn The Big Event/Y Digwyddiad Mawr yng Nghwmbrân dydd Sadwrn yma, 8 Mehefin. Edrychwch ar dudalen Facebook The Big Event/Y Digwyddiad Mawr wybodaeth… www.facebook.com/events/cwmbran-boating-lake/cwmbran-big-event/311086452757570/ 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'Connell@gwent.pnn.police.uk   

Yr Arolygydd Phil O'Connell