Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Hoffwn ddechrau trwy ddweud diolch yn fawr wrth bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr arolwg 'Eich Llais'.

Nod 'Ein Llais' yw rhoi cyfle i'r cyhoedd ddylanwadu ar ein blaenoriaethau plismona ar gyfer y chwe mis nesaf.

Mae'r ymateb gan fwy na 600 o bobl yn wych. Fel arolygydd Torfaen, rwyf yn gwerthfawrogi'r adborth hwn.  Fel tîm cymdogaeth, rydym yn falch iawn ein bod yn gallu cymryd rhan yn y broses hon.

Gyda'n partneriaid, byddwn yn edrych ar y materion mwyaf amlwg a ddewiswyd ac yn penderfynu ar gamau gweithredu i fynd i'r afael â'r rhain.

Tra byddwn yn canolbwyntio ar bennu'r blaenoriaethau ar gyfer 'Eich Llais' yn yr wythnosau i ddod, byddaf i a'm swyddogion yn parhau i weithio ar faterion allweddol eraill gyda'n partneriaid, fel diogelwch yng nghanolfan siopa Cwmbrân i fynd i'r afael â phroblemau pobl ifanc yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol a dwyn o siopau.

Mae'r Panel Heddlu Ieuenctid yn cael ei lansio yn Nhorfaen yn ystod y mis hwn. Fel sefydliad rydym yn croesawu cymorth a chraffu gan aelodau'r cyhoedd fel cyfle i wella ein perfformiad ein hunain.

Mae'n bwysig ein bod yn cynnwys aelodau iau ein cymuned yn y trafodaethau hyn gan fod angen i ni sicrhau bod eu barn ynghylch y materion maen nhw'n credu y dylent gael blaenoriaeth yn cael ei chlywed.

Dyma gyfle cyffrous i bobl ifanc Torfaen wneud gwahaniaeth yn eu bwrdeistref, a byddaf yn annog y rhai hynny sydd â diddordeb i gymryd rhan.

Rydym wedi parhau i dargedu pobl dan amheuaeth o ddelio cyffuriau yn Nhorfaen y mis hwn, fel rhan o'n gwaith i sicrhau nad oes unrhyw fan diogel i'r bobl hyn weithredu yn y fwrdeistref.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i atgoffa pawb bod delio cyffuriau'n effeithio ar ein cymunedau mewn nifer fawr o wahanol ffyrdd.

Mae'r gudd-wybodaeth rydym yn ei chael gan y gymuned yn werthfawr iawn ac yn aml mae'n helpu swyddogion a'r llu gyda'n gwarantau cyffuriau.

Dros y misoedd nesaf, bydd holl swyddogion Torfaen yn derbyn hyfforddiant ychwanegol i ddeall y berthynas gymhleth rhwng dioddefwyr a chyflawnwyr trais domestig.

Ar gyfartaledd rydym yn ymdrin â phum digwyddiad domestig bob dydd yn Nhorfaen.

Bydd deall y berthynas rhwng y dioddefwr a'r cyflawnydd yn well yn helpu swyddogion i wneud y penderfyniad iawn yn gynnar yn ystod yr ymchwiliad, a bydd yn diogelu pobl rhag niwed ac yn dwyn troseddwyr o flaen llys.

Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar y seicoleg y tu ôl i'r rheswm pam fod rhai goroeswyr camdriniaeth yn amharod weithiau i gefnogi erlyniad, a bydd yn helpu i adnabod a deall y risgiau cynhenid sy'n gysylltiedig â thrais domestig yn well.

Mae'r buddsoddiad hwn gan Heddlu Gwent yn dangos pa mor bwysig yw cadw pobl fregus yn ddiogel i ni. Rydym wedi gwneud gwelliannau aruthrol yn y maes hwn o ddiogelu yn barod ac rydym yn dal i geisio gwella ac mae'r hyfforddiant hwn yn brawf o'n hawydd i wella.

Yn olaf, rydym yn rhoi cyfle i drigolion siarad â ni, naill ai mewn gorsaf neu mewn canolfan arall yn y gymuned, am unrhyw bryder plismona trwy gyfrwng ein cymorthfeydd yn y gymuned ledled Torfaen.

Byddai'n well gen i a'm swyddogion dreulio 20 munud yn rhoi cyngor i aelod o'r cyhoedd ar fater penodol, yn arbennig os yw'n effeithio ar les rhywun, yn hytrach na gadael i'r mater ddatblygu'n broblem lawer mwy.

Hoffwn estyn y gwahoddiad hwn i bob cynghorydd etholedig yn Nhorfaen, ac rwy'n gobeithio cwrdd â llawer ohonyn nhw’n hwyrach yn y mis.

Rwyf yn edrych ymlaen at y cyfle hwn i gael adborth gan y gymuned ynghylch ein gweithgareddau a chyfle i godi unrhyw broblemau sy'n amlwg yn y wardiau priodol.

I gael newyddion dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter: Swyddogion Cwmbrân @gpcwmbran’ a Swyddogion Pont-y-pŵl '@gptorfaen'.

Gallwch anfon e-bost ataf i ynghylch unrhyw fater plismona yn eich cymuned chi hefyd: philip.O'[email protected].

Arolygydd Phil O'Connell