Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Amlinellais mewn blog cynharach fod gwneud Torfaen yn lle anodd i droseddwyr cyfundrefnol weithredu ynddo yn un o'm prif amcanion. Rwy'n falch iawn i ddweud bod ein gwaith wedi parhau.

Ym mis Medi defnyddiwyd ein cydweithwyr yn yr Uned Cymorth Ardal, y Tîm Gorfodi Cymdogaeth, Tîm Plismona Cymdogaeth, swyddogion ymateb a'r Adran Ymchwilio Troseddau i atal nifer o bobl dan amheuaeth o ddelio cyffuriau Dosbarth A yn Nhorfaen.

Bydd y gwaith a gynhyrchwyd gan y noson hon o weithredu wedi'i dargedu yn cymryd cryn amser i'w goladu, bydd angen i swyddogion restru tystiolaeth, cael cofnodion ffonau symudol a chofnodi eitemau a gafwyd wrth chwilio cyfeiriadau cartref a cherbydau yn fanwl gywir er mwyn gallu cyflwyno'r mater i Wasanaeth Erlyn y Goron a sicrhau erlyniad yn y llys.

Mae'r gwahanol dimau a oedd ynghlwm â'r gweithredu'n dangos faint o adnoddau sydd eu hangen ar gyfer plismona o'r math hwn ond mae'r niwed sy'n gysylltiedig â throseddau cyfundrefnol yn achosi pryder cynyddol.

Mae'r gwaith rhagweithiol hwn a ddigwyddodd yn gynharach y mis hwn yn dangos na fyddwn yn llacio dwylo a heddiw rwyf wedi llofnodi tair gwarant arall i gael eu gweithredu gan swyddogion yn y llys ynadon.  Mae hyn ar gyfer amrywiaeth o droseddau, o gyflenwi cyffuriau i ymdrin â nwyddau wedi'u dwyn. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a all ein helpu ni i wneud eich cymuned yn fwy diogel rhowch wybod i ni trwy ffonio 101 neu drwy hysbysu Crimestoppers yn ddienw.

Diolch i ymweliad brenhinol arall y mis hwn buom yn gweithio'n agos gyda'm Tîm Cynllunio ar gyfer Argyfwng a pherchnogion tir preifat yn y sir i sicrhau bod Tywysoges Anne yn gallu ymweld â'r Ganolfan Plant ar Goll.  Oherwydd rhai newidiadau funud olaf ynghylch man glanio'r hofrennydd brenhinol bu'n rhaid i swyddogion wneud penderfyniadau cyflym i osgoi aflonyddu ar lif y traffig dyddiol gan sicrhau diogelwch ein hymwelydd brenhinol ar yr un pryd. Roedd Cadetiaid yr Heddlu a'r Heddlu Gwirfoddol wrth law i sicrhau bod y Dywysoges Frenhinol yn gallu gweld manteision ein tîm pwrpasol i ymdrin â phobl ar goll a sut mae’n yn diogelu ein plant agored i niwed a'u rhwystro nhw rhag bod yn agored i niwed pellach. Roedd llythyr o werthfawrogiad oddi wrth y Dywysoges ar ôl ei hymweliad yn cydnabod proffesiynoldeb pawb a oedd ynghlwm â'r Ganolfan.

I sicrhau ein bod yn barod ar gyfer pob digwyddiad posibl yng Ngwent cefais wahoddiad i gymryd rhan mewn ymarfer hyfforddiant i roi prawf ar ein hymateb i ddigwyddiad yn ymwneud â chemegau. Roedd yr ymarfer yn ymdrin â dyn a oedd wedi mynd i feddygfa leol ar ôl cael ei wenwyno gan asiant cemegol anhysbys. Wrth i'r ymarfer fynd yn ei flaen roedd mwy o wybodaeth yn dod i law ac roedd yn hollbwysig fy mod i a chydweithwyr o'r maes iechyd, Tân ac Achub a'r awdurdod lleol yn cydweithio i atal perygl pellach i fywyd a sicrhau bod y gymuned yn dod yn ôl i'r arferol mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl.

Er mai ymarfer oedd hwn, roedd yn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn ardal llu gwahanol.  Mae bod yn barod ar gyfer pob digwyddiad yn allweddol i'ch diogelwch chi ac mae'r math hwn o ddigwyddiad yn pwysleisio'r cysylltiadau gweithio gwych sydd gan yr holl wasanaethau brys ac adrannau sector cyhoeddus yma yng Ngwent.

Dangosodd Diwrnod Hwyl a drefnwyd gan ein tîm Plismona Cymdogaeth Cwmbrân bopeth da yn Nhorfaen mae ein pobl ifanc yn gallu bod yn rhan ohono. Diolch arbennig i Stadiwm Cwmbrân am ddod o hyd i leoliad munud olaf i ni oherwydd y tywydd ofnadwy.

Er bod y diwrnod yn un calonnog, ein prif neges oedd rhoi mynediad i blant at weithgareddau cadarnhaol, sy'n cael eu rhedeg yn dda, i helpu i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddoldeb posibl. Roedd gormod o grwpiau ieuenctid yn rhan o'r diwrnod i mi allu eu henwi ond gwnaeth arddangosfeydd ardderchog gan gr?p dawnsio lleol a gan Gadetiaid y Môr a'r Awyr dynnu sylw at yr hyn sydd ar gael.  Rydym yn parhau i weithio gyda grwpiau ymgysylltu â phobl ifanc fel Dyfodol Cadarnhaol ac i helpu grwpiau i ddefnyddio cronfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i'r perwyl gorau er mwyn atal pobl ifanc rhag cymryd y llwybr anghywir yn ifanc. 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'[email protected]   

Yr Arolygydd Phil O'Connell