Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Mae mis Rhagfyr wedi cyrraedd ac mae paratoadau ar gyfer y Nadolig ar ein gwarthaf. 

Bydd pob un o'r gwasanaethau brys, gan gynnwys Heddlu Gwent, yn gweithio'n galed i'ch cadw chi'n ddiogel trwy gydol cyfnod yr ŵyl, ble bynnag y byddwch chi - allan yn siopa neu'n cymdeithasu.

Yr hyn sy'n cychwyn cyfnod y Nadolig yn Nhorfaen yw'r gwahanol ddigwyddiadau i danio'r goleuadau ar hyd a lled y fwrdeistref a chefais y pleser o fod yn bresennol yn y digwyddiad llwyddiannus yng nghanolfan siopa Cwmbrân.

Wrth sôn am lwyddiannau yn ne'r fwrdeistref, daeth ymgyrch ‘Amgylchynu'r Dref’ i Gwmbrân ar 28 Tachwedd.

Roedd y rhaglen, a oedd yn cynnwys ein partneriaid yn GanBwyll a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, yn ogystal â'n cadetiaid a Heddlu Bach, yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ynghylch diogelwch traffig.

Gwnaethom ymdrin â nifer o agweddau'n ymwneud â'r maes hwn, gan gynnwys materion diogelwch ar y ffyrdd hirsefydlog fel gyrwyr yn peidio â gwisgo gwregys diogelwch a gyrru'n rhy gyflym, a rhai cysyniadau mwy newydd fel cadw pellter diogel wrth fynd heibio beicwyr. 

Cafodd ein gyrwyr a modurwyr iau wybodaeth arbenigol am y '5 Angheuol' - achosion mwyaf cyffredin marwolaethau ar y rhwydwaith ffyrdd - gan ein cadetiaid, a roddodd gymorth i ni gydag 'Amgylchynu'r Dref'.

Wrth i'r Nadolig agosáu, mae'r ymgyrch hwn yn atgoffa gyrwyr i beidio â chymryd risgiau ac ymhél â chyffuriau neu alcohol a gyrru.

Mae hynny'n gwneud coctel peryglus ac nid oes dim esgus i yrwyr sy'n penderfynu yfed alcohol neu gymryd cyffuriau ac yna fynd y tu ôl i'r llyw. Yn ystod cyfnod y Nadolig, byddwn yn plismona'r ffyrdd ac yn wyliadwrus o'r mathau hyn o ddigwyddiadau.

Mewn rhannau eraill o'r fwrdeistref, mae fy swyddogion a mi wedi bod yn canolbwyntio ar droseddau meddiangar fel torri i mewn i dai, siediau a cherbydau.

Rydym yn dal i ymdrechu ac yn cynnal patrolau yn yr ardaloedd perthnasol ac yn ystod wythnos olaf mis Tachwedd, cafodd dyn 19 oed ei arestio ar amheuaeth o fyrgleriaeth, dwyn o gerbyd modur, gadael heb dalu a gwrthod aros ar ôl damwain traffig ffyrdd. 

Mae wedi cael ei ryddhau tra bod ymholiadau pellach yn parhau.

Wrth sôn am waith rhagweithiol fy swyddogion, bydd nifer o droseddwyr o Dorfaen yn treulio'r Nadolig dan glo.  Gallwch ddarllen am unrhyw rai o'r achosion hyn ar y dudalen "Wedi'u Dal ac yn y Llys" ar wefan Heddlu Gwent.

Mae nifer o'r achosion hyn, gan ddefnyddio Lewis Simms fel enghraifft, yn dangos ein bod yn benderfynol nad oes unrhyw le i droseddwyr cyfundrefnol weithredu yn Nhorfaen.  

Cafodd Simms ei arestio fel rhan o Ymgyrch Dynamic, yn ôl ym mis Gorffennaf 2019. Arweiniodd ei ran yn cyflenwi cyffuriau yn y fwrdeistref at ddedfryd o dros ddwy flynedd yn y carchar.

Ymysg y dedfrydau eraill o garchar a oedd yn gysylltiedig ag Ymgyrch Dynamic, a oedd yn targedu grŵp hysbys o droseddwyr cyfundrefnol yn Nhorfaen, roedd: Jesse Jones – tair blynedd ac wyth mis; Tom Hunt – tair blynedd a Dewi Preston Thomas – tair blynedd.

Rwy'n falch o fy swyddogion a dreuliodd gannoedd o oriau'n adeiladu achos yn erbyn y rhain ac mae pob un o'r achosion llwyddiannus hyn yn cynrychioli canlyniad gwych gan dîm Torfaen.

Yn olaf, bydd ein tîm plismona cymdogaeth yn gweithio i orffen blaenoriaethau 'Eich Llais'.

Fy mwriad i yw rhoi gwybodaeth fanwl i chi am hyn yn fy mlog nesaf ac yna byddwn yn gobeithio ail agor y broses pleidleisio ym mis Ionawr i ymgynghori â'r gymuned ynghylch beth maen nhw'n teimlo yw'r materion pwysicaf y mae angen rhoi sylw iddynt.

I gloi, mwynhewch eich hunain dros y Nadolig a byddaf yn ôl yn y Flwyddyn Newydd gyda’r newyddion am y dathliadau yn Nhorfaen.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'[email protected]   

Yr Arolygydd Phil O'Connell