Robert Starr

Robert Starr

Oedran: 70

Cyfeiriad: Caerdydd

Dedfryd: 19 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Anwedduster gyda phlentyn
  • Ymosodiad anweddus

Mae pensiynwr wedi cael ei garcharu am droseddau rhywiol lluosog yn erbyn plant.

 

Cafwyd Robert Starr, sy'n 70 oed, o Gaerdydd yn euog o 23 trosedd rhywiol ar ôl achos llys.

 

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau 12 Mawrth i  19 mlynedd yn y carchar.

 

Cafwyd Starr yn euog o 21 cyhuddiad o ymosodiad anweddus a dau gyhuddiad o anwedduster gyda phlentyn yn erbyn naw o ddioddefwyr a oedd yn blant ar adeg y troseddau.

 

Digwyddodd y troseddau rhwng 1992 a 1997 yn Ysgol Mounton House, Cas-gwent, Sir Fynwy.

 

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Lesley Cheverton, swyddog yn yr achos: "Cyflawnodd Robert Starr ymgyrch o gamdriniaeth yn erbyn plant dros gyfnod hir o amser. Camddefnyddiodd ei safle o ymddiriedaeth fel gwyliwr nos yn yr ysgol yn y ffordd fwyaf anfad a manteisgar yn erbyn ei ddioddefwyr, y dylai fod wedi bod yn eu cadw'n ddiogel.

 

"Hoffwn ganmol dewrder y dioddefwyr a gyflwynodd eu hunain i roi tystiolaeth yn erbyn Starr ac a wnaeth yr erlyniad hwn yn bosibl. Parhaodd Starr i wadu ei fod yn euog, gan orfodi'r dioddefwyr gymryd rhan mewn achos llys.

 

"Gobeithio y bydd y ddedfryd a orfodwyd yn eu helpu nhw i symud ymlaen a rhoi terfyn ar y bennod erchyll hon yn eu bywydau.

 

“Gobeithio bod y canlyniad hwn yn anfon neges at unrhyw un arall sydd wedi dioddef, neu sy'n dioddef cam-drin ar hyn o bryd, y gallan nhw gyflwyno eu hunain a bydd unrhyw honiadau yn cael eu cymryd o ddifrif.

 

"Roedd hwn yn achos eithriadol o anodd ac roedd angen nifer o swyddogion arbenigol i ymchwilio iddo a byddwn yn parhau i weithio'n ddiflino i ddwyn troseddwyr sy'n cam-fanteisio ar blant yn rhywiol gerbron llys.

 

“Ni allaf ddychmygu pa mor anodd yw hysbysu am droseddau mor ofnadwy ond hoffwn sicrhau unrhyw un sy'n ystyried gwneud hynny bod ystod eang o gefnogaeth ar gael, nid yn unig gan yr heddlu ond gan asiantaethau partner a all eich helpu chi drwy'r broses gyfan.

 

"Gallwch hysbysu am gam-drin rhywiol trwy ffonio 101, neu drwy ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111."