Jordan Hill

Jordan Hill

Oedran: 28

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 5 Blynyddoedd 2 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ladrad

Mae tri dyn wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o dros 15 mlynedd yn y carchar ar ôl cyflawni lladrad yng Nghasnewydd yn ystod yr haf.

 

Cafwyd Derry Dunnion, 31 oed, yn euog o ladrad yn Llys y Goron Casnewydd ar 20 Rhagfyr ar ôl iddo bledio'n ddieuog o'r drosedd a ddigwyddodd ar 20 Mehefin, a derbyniodd ddedfryd o chwe blynedd yn y carchar.

 

Plediodd Jordan Hill, 28 oed, ac Ieuan Smith, 23 oed, yn euog i gyhuddiad o ladrad a chawsant ddedfryd o bum mlynedd a dau fis, a phedair blynedd a chwe mis yn eu tro.

 

Cafodd y dyn 22 oed ei fygwth gyda chyllell yn ystod y lladrad a rhoddodd dros £85 mewn arian parod a phaced o sigaréts i'r troseddwyr.

 

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Dean Cummings, y swyddog yn yr achos: “Roedd hon yn weithred dreisgar a llwfr a ddigwyddodd yn gynnar yn y bore yng ngolau dydd.

 

“Rydym yn croesawu'r dedfrydau gan y barnwr yn Llys y Goron Casnewydd, a gobeithio y bydd hyn yn rhoi'r cyfiawnder sydd ei angen ar y dioddefwr i allu symud ymlaen gyda’i fywyd. 

 

"Nid oes lle i droseddau cyllyll yn ein cymuned ac mae Heddlu Gwent wedi ymroi i gadw ein cymunedau'n ddiogel rhag trais.

 

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth am unrhyw un sy'n cario cyllell neu'n defnyddio cyllell, gallant ein hysbysu ni drwy ffonio 101 neu drwy anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter.

 

"Neu gall pobl ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ffonio 999 mewn argyfwng."