ACT: Gweithredu'n Gwrthwynebu Terfysgaeth

Ymgyrch: ACT: Gweithredu'n Gwrthwynebu Terfysgaeth

Lansiad: Dydd Gwener 17 Mawrth 2017

Gyda'r bygythiad terfysgaeth yn mynd yn fwyfwy cymhleth ac amrywiol, mae'r heddlu yn galw ar gymunedau i weithredu ar eu greddfau er mwyn helpu i atal erchyllterau rhag digwydd yn y DU a thramor.

Heddiw, caiff ymgyrch genedlaethol ei lansio gan y Tîm Plismona Gwrthderfysgaeth sy'n annog aelodau'r cyhoedd i weithredu ar eu greddfau er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r bygythiad terfysgaeth.

Mae 'Make nothing happen' yn canolbwyntio ar y rôl hanfodol y gall y cyhoedd ei chwarae wrth drechu terfysgaeth. Yr ymgyrch hon fydd y gyntaf dan lwyfan brandio newydd o'r enw ACT: Gweithredu'n Gwrthwynebu Terfysgaeth. Mae hyn yn annog y cyhoedd i adrodd ar weithgarwch amheus er mwyn helpu'r heddlu i ddod â throseddwyr peryglus gerbron llys ac atal ymosodiadau terfysgaeth yn y DU a thramor.

Ar adeg pan fo graddfa, swm a chymhlethdod y bygythiad terfysgaeth yn parhau i gynyddu, mae'r heddlu'n dweud wrth aelodau'r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw weithgarwch neu gynnwys ar-lein amheus posibl y maent yn dod ar ei draws ac yn poeni amdano.

Mae'r cyhoedd eisoes yn cyfrannu cudd-wybodaeth i oddeutu traean o'r ymchwiliadau terfysgaeth mwyaf difrifol. Mae'r ymgyrch newydd hon yn rhoi sicrwydd i gymunedau na ddylent boeni am wastraffu amser yr heddlu na chael rhywun mewn trafferth.

Mae'r neges yn glir - 'peidiwch â phoeni, peidiwch ag oedi, gweithredwch' drwy:

  • adrodd ar weithgarwch amheus i'r heddlu drwy ffonio'n gyfrinachol ar 0800 789 321 neu yn gov.uk/ACT
  • adrodd ar ddeunydd terfysgaeth a threisgar ar-lein
  • cadw'n effro gartref, yn y gwaith a phan fyddwch allan, fel y gallwn i gyd chwarae ein rhan wrth drechu terfysgaeth a chadw pawb yn ddiogel

Meddai Mark Rowley, Arweinydd Plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol:

Ers 2014, mae bygythiad terfysgaeth wedi bod yn ddifrifol, sy'n golygu bod ymosodiad yn hynod debygol. Pan fo ymosodiadau wedi digwydd yn y gorffennol, mae pobl wedi dweud iddynt amau bod rhywbeth o'i le, ond yn poeni am wastraffu amser yr heddlu drwy gysylltu. Mae hyn ymhell o fod yn wir - gyda rhai o'n hymchwiliadau blaenoriaeth uchaf yn elwa ar wybodaeth a gafwyd gan y cyhoedd. Rydym bob amser wedi dweud mai 'cymunedau sy'n trechu terfysgaeth'. Dyna pam y mae ymgyrch ACT yn annog y cyhoedd i wneud hynny'n union.

Mae'n galonogol iawn bod traean o'r achosion sy'n cynnwys ein drwgdybedigion terfysgaeth mwyaf difrifol wedi elwa ar wybodaeth gan y cyhoedd. Mae nifer y galwadau ac adroddiadau ar-lein rydym yn eu cael hefyd yn cynyddu. Mae hyn yn brawf o ymddiriedaeth pobl yn yr heddlu - ond nawr rydym yn apelio am fwy byth.

Mae plismona gwrthderfysgaeth yn gweithio'n galed i gadw'r cyhoedd yn ddiogel ac rydym, gyda'n partneriaid yn y gwasanaethau diogelwch, wedi helpu i atal 13 o ymosodiadau ers llofruddiaeth arswydus Lee Rigby ym mis Mai 2013. Fodd bynnag, mae datblygiadau mewn technoleg yn ei gwneud yn fwy cymhleth a heriol i ni sylwi ar ddarpar derfysgwyr oherwydd ei bod yn haws iddynt fod mewn cysylltiad ag eraill a chael eu radicaleiddio mewn cyfnod cymharol fyr.

Mae'r bygythiad yn dod yn fwy amrywiol ac mae'r newid i ymosodiadau technoleg isel ar leoedd gorlawn, fel y rhai rydym wedi'u gweld mewn dinasoedd Ewropeaidd mawr a'r tu hwnt, yn ei gwneud yn bwysicach fyth i bawb gadw'n wyliadwrus a gweithredu, drwy ein ffonio'n gyfrinachol, os yw'n poeni am weithgarwch amheus.