Black History Month

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn fis rhyngwladol blynyddol sy'n dathlu, yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi unigolion a digwyddiadau ysbrydoledig oddi mewn i gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Dathlwyd y digwyddiad yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf yn 1987 a chafodd ei drefnu drwy arweinyddiaeth dadansoddwr Ghanaidd, Akyaaba Addai-Sebo, a oedd wedi gwasanaethu fel cydgysylltydd prosiectau arbennig ar gyfer Cyngor Llundain Fwyaf, ac a greodd gydweithrediad i gychwyn y digwyddiad.

Mae'r digwyddiad yn cael ei drefnu ym mis Hydref yn y DU, ac yn ystod y mis hwn rydym yn cofio ac yn dathlu'r bobl bwysig hynny o'r gorffennol, yn ogystal â'r rhai hynny sy'n cyfrannu i'n cymdeithas ni heddiw. Dewiswyd mis Hydref yn benodol gan fod pryder wedi bod yngl?n â phrofiad plant Duon yn y DU, ac felly mae gosod y digwyddiad hwn ar ddechrau'r flwyddyn academaidd yn gallu helpu rhoi ymdeimlad o falchder a hunaniaeth i ddysgwyr Duon ifanc. Mae hefyd yn berthnasol gan fod mis Hydref yn cael ei ystyried yn fis goddefiant a chymodi mewn diwylliant Affricanaidd.

Nid oes gan Fis Hanes Pobl Dduon gorff swyddogol y tu ôl iddo a gall pawb gyfranogi ac, yn ddelfrydol, dylai gael ei ddatblygu, ei gyflwyno a'i rheoli fel profiad ymwybyddiaeth addysgiadol a hanesyddol gan bobl Duon a'i rannu gan bawb fel hanes y byd.

Mae Heddlu Gwent wedi dod o hyd i ffyrdd gwahanol o ddathlu'r digwyddiad hwn bob blwyddyn. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent, y rhwydwaith cymorth i staff a swyddogion Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wedi dod at ei gilydd ac wedi dathlu Mis Hanes Pobl Dduon.

2013 - gwnaethom annog pobl i feddwl am y cyfnod caethwasiaeth a'i diddymu yn y DU o dan William Wilberforce.Gwnaeth un o Swyddogion yr Heddlu Du cyntaf yr Heddlu rannu ei brofiadau hefyd.Mynychodd aelodau Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent ddigwyddiadau yng Nghaerdydd ac yn y Senedd hefyd.

2014 - yn ystod cofio canmlwyddiant y Rhyfel Mawr, gwnaethom ddathlu cyfraniad milwyr Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wrth ennill y rhyfel, gan gynnwys trigolyn o dras Eidalaidd o Gasnewydd, Ivor Ginello (Geneloer).Gwnaethom hefyd gynnal digwyddiad codi ymwybyddiaeth o'r cadetiaid ym Mhilgwenlli, Casnewydd i aelodau o'r cymunedau Pobl Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

2015 - gwnaeth Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent a Rhwydwaith Sector Cyhoeddus Pobl Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Cymru drefnu Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd a oedd yn cynnwys Vaughan Gething AS ac Edward Watts (Aelod o Gr?p Cynghori Annibynnol Heddlu Gwent).

2016 - eto, gwnaeth Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent a Rhwydwaith Sector Cyhoeddus Pobl Duon Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig drefnu Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon ym Mhencadlys Glanfa'r Iwerydd Cyngor Caerdydd, a oedd yn cynnwys y Prif Gwnstabl Jeff Farrar.Gwnaeth Heather Powell, Rheolwr Cydlyniant Cymunedol, a Tola Munro o Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent gyflwyniad yngl?n â llwyddiant Gweithredu Cadarnhaol Heddlu Gwent i gynyddu cynrychiolaeth swyddogion Pobl Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn yr Heddlu.

Y bwriad bob blwyddyn yw darganfod rhywbeth dyfeisgar, addysgiadol ac ysbrydoledig ar gyfer aelodau Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Heddlu Gwent a'r gweithlu ehangach yn Heddlu Gwent.

 

 

 

 

 

?