Ymgyrch PlantDiogel

Ymgyrch: Ymgyrch PLANTDIOGEL - Mynd i'r afael â cham-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio'n rhywiol arnynt

Dyddiad Lansio: Tachwedd 2017

Mae Ymgyrch PlantDiogel yn fenter sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod pobl sy'n gweithio yn y sector busnes yn ymwybodol o arwyddion rhybudd cynnar camfanteisio’n rhywiol ar blant. Dengys tystiolaeth leol a chenedlaethol fod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn gallu digwydd mewn gwestai, tafarndai, caffis a lleoedd sydd wedi'u trwyddedu i werthu alcohol. Gall tacsis hefyd gael eu defnyddio i gludo pobl ifanc i leoliadau lle y bydd unigolion yn camfanteisio’n rhywiol arnynt. Rydym yn gweithio i sicrhau y gall pobl sy'n gweithio yn yr amgylcheddau hyn weld yr arwyddion rhybudd a bod yn ddigon hyderus i roi gwybod am eu pryderon yn ddidrafferth.

Nid yw bob amser yn hawdd gweld bod rhywun yn camfanteisio’n rhywiol ar blentyn, ond mae arwyddion i gadw golwg amdanynt a allai awgrymu bod hyn yn digwydd. Os ydych yn gweithio mewn busnes lleol a'ch bod yn dod ar draws sefyllfa sy'n ymddangos neu'n teimlo'n amheus, siaradwch â'ch goruchwyliwr a chysylltwch â'r heddlu gan gyfeirio at Ymgyrch PlantDiogel. Peidiwch ag anwybyddu eich greddf os ydych yn amau bod rhywbeth o'i le. Os byddwch yn gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth.

Mae gan Heddlu Gwent nifer o Becynnau Hyfforddi i'w lawrlwytho, sy'n cynnwys gwybodaeth am wahanol feysydd camdrin plant yn rhywiol: