Trosedd ar Stepen y Drws: Gwybod y TWYLL

Ymgyrch: Trosedd ar Stepen y Drws - Gwybod y TWYLL

Dyddiad Lansio: Rhagfyr 2016

Lansiodd Heddlu Gwent ymgyrch newydd i addysgu preswylwyr yng Ngwent ar ffyrdd o helpu i atal troseddwyr ar stepen y drws rhag targedu eu cartref.

Mae'r ymgyrch, a lansiodd y gr?p 'Gwau wrth Glebran' yng Nglynebwy yn ceisio addysgu preswylwyr ar ffyrdd o helpu i atal troseddwyr ar stepen y drws rhag targedu eu cartref.

Rhwng mis Ionawr a mis Hydref 2016, cofnododd Heddlu Gwent 26 o droseddau bwrgleriaeth tynnu sylw ac ymgais i gyflawni bwrgleriaeth tynnu sylw (Caerffili, Torfaen a Blaenau Gwent).

Roedd 96% o'r dioddefwyr dros 50 oed.  

Fel arfer, mae'r troseddau hyn wedi cynnwys dau berson neu fwy yn mynd i'r cyfeiriad ac yn tynnu sylw'r deiliad gydag amrywiaeth o esgusodion gwahanol. Wedi tynnu ei sylw, bydd rhywun arall yn mynd i mewn i'r cartref, yn chwilio ac yn dwyn eiddo'r deiliad.

Gall y troseddau hyn gael effaith hirdymor ar y dioddefwr, gan ei adael yn teimlo mewn braw, yn anniogel yn ei gartref ei hun ac yn teimlo cywilydd am ei fod wedi cael ei ddal am y twyll.

Fel rhan o'r ymgyrch, mae merch gwraig 90 oed sydd wedi dioddef trosedd ar stepen y drws eleni yng Ngwent, yn annog preswylwyr i beidio â bod yn foddog o ran diogelwch cartref a pheidio byth â meddwl na fydd yn digwydd i chi neu eich teulu.

Mewn llythyr agored at breswylwyr Gwent, mae'n atgoffa pobl o effeithiau deifiol trosedd ar stepen y drws, yn y byrdymor a'r hirdymor.

Annwyl breswylydd,

Ysgrifennaf atoch fel merch dioddefwr bwrgleriaeth 90 oed, neu drosedd ar stepen y drws fel y caiff ei galw.

Y diwrnod iddo ddigwydd, roedd popeth yn niwlog, roeddwn i'n methu credu'r peth - gyda threigl amser rydych yn myfyrio arno'n fanwl, fydd e byth yn eich gadael cofiwch.

Ym mis Mehefin 2016, ar ôl ei thaith siopa reolaidd gyda'i mab yng nghyfraith (fy ng?r), cafodd fy mam ei gollwng adref tua 11.10am, pan roddodd ei nwyddau i'w cadw ac aeth i barotai i fynd allan gyda ffrindiau am y prynhawn. Dychwelodd fy ng?r adref, ar yr un ffordd mewn pentref tawel ym Mwrdeistref Caerffili. Erbyn 11.40am, roedd lladron wedi bod yn nh? fy mam.

Roedd fy mam, a oedd yn 89 oed ar y pryd, yn eistedd yn ei hystafell fyw pan welodd ddyn yn mynd heibio i'w ffenestr ac yn curo ar y drws blaen. Ar ôl ateb y drws, honnodd y dyn ei fod wedi achosi difrod yn ddamweiniol i gefn ei th?. Hon oedd ei ffodd o dynnu sylw fy mam ar y dechrau.

Yn ei ugeiniau cynnar, gwnaeth y dyn ei thwyllo'n faleisus i feddwl ei fod yn garedig ac yn poeni am ei buddiannau. Honnodd y byddai ei fam yn talu am unrhyw ddifrod a achoswyd. Gwnaeth ei helpu'n greulon i fyny ac i lawr grisiau ei gardd i edrych ar y difrod.

Pan nad oedd yn gallu gweld unrhyw broblem neu ddifrod a achoswyd, helpodd hi i lawr grisiau'r ardd a honni y byddai'n ei weld yn well o'i hystafell wely gefn.

Tra bu yn yr ardd, aeth ail ddyn i mewn i'w chartref. Anrheithiodd ei hystafell wely a dwyn eitemau personol, arian a gemwaith sentimental. Yn ffodus, chafodd hi ddim anaf yn ystod y drosedd, ond mae'r effeithiau hirdymor wedi bod yn ofnadwy...

Mae fy mam, gyda threigl amser, wedi sylwi bod ei modrwyon priodas a dyweddïo, ei mwclis a'i chlustdlysau aur wedi mynd. Y pethau na fyddech efallai'n eu defnyddio'n aml, yna ychydig o fisoedd yn ddiweddarach, fel y penwythnos yma, roedd hi'n ben-blwydd fy mam yn 90. Aeth hi i gael ei horiawr arbennig i'w gwisgo ar gyfer yr achlysur... ond roedd wedi mynd.

Mae colli'r eitemau sentimental hyn nad oes modd eu disodli yn cael effaith hirdymor. Mae'n eich atgoffa'n gyson o'r hyn a ddigwyddodd y diwrnod hwnnw.

Hefyd, aethpwyd â modrwy a oedd yn eiddo i dad. Roedd hi'n werthfawr iawn i'm mam ar ôl iddo farw'n sydyn yn 69 oed. Pethau fel hyn sy'n cael effaith enfawr am na allwch roi pris arnynt hyd yn oed - mae mor drist gan nad ydyn nhw hyd yn oed yn mynd i gael llawer amdanynt.

Mae ceisio deall yr hyn a ddigwyddodd a'u cymhelliad drosto'n codi cyfog arna' i. Yn enwedig gan eu bod wedi targedu ei hystafell wely; tresmasu ar ei phreifatrwydd oedd hynny, dyna lle mae hi'n cysgu.

Cafodd popeth ei daflu i bob man, cas â dogfennau fy mam ynddo, llythyrau sentimental oddi wrth fy nhad-cu o'r 1930au, pethau dw i erioed wedi'u gweld. Colli'r holl atgofion gwerthfawr hynny, mae wedi bod yn ofnadwy iddi.

Cafodd ei bag llaw ei ddwyn hefyd o'r cyntedd, roeddent wedi mynd â'r cardiau a'r arian parod. Mae hyn yn creu helynt gan fod yn rhaid i chi ffonio'r banciau a'r gymdeithas adeiladu, ond o leiaf gellir disodli'r pethau hynny. Ni all rhai o'r pethau yr aethant â nhw fyth gael eu disodli.

Cafodd fy mam ei thwyllo i feddwl mai bachgen ifanc, caredig ydoedd, yn ceisio bod yn gymwynasgar. Mae'r bobl hyn yn lladron bachu cyfle gwirioneddol. O fewn hanner awr i'm mam gael ei gollwng, roedd y drosedd wedi digwydd. Pe bai wedi bod ychydig yn gynharach, byddai pobl wedi bod gyda mam.

Mae fy mam wedi bod ar ei phen ei hun ers yn 62 oed ac mae wedi arfer â bod yn annibynnol iawn. Ychydig o nosweithiau'n ôl gollyngodd y larwm tân o'r nenfwd, ar unwaith roedd hi'n meddwl bod rhywun yn y t? - mae wedi mynd â'i hyder a'i hannibyniaeth. Nid oedd hyn erioed yn broblem o'r blaen. Nawr mae ei chwsg yn aflonydd ac mae pryder cyson - ydy e'n mynd i ddigwydd eto? Ydy fy mam wedi cloi pob ffenestr a drws? Mae'r rhain i gyd yn bethau sy'n mynd drwy fy mhen bob dydd. Mae wedi effeithio arna' i, fy ng?r, fy mhlant, fy ffrindiau a'm teulu.

Yng nghenhedlaeth fy mam, magwyd pobl yn gadael drysau ar agor, byddai pobl yn mynd ac yn dod a bydden nhw'n ymddiried ym mhawb - nawr dw i ddim yn ymddiried yn neb, ond y prif beth dw i am i bobl ei gael o hyn yw na allan nhw fod yn foddog ynghylch eu diogelwch.

Rwy'n ddiolchgar na chafodd fy mam ei hanafu, ond mae hyn wedi bod yn ddioddefaint anferth i'n teulu. Rwy'n gwybod bod troseddau fel hyn yn brin yng Ngwent, ond gobeithio y bydd pobl yn darllen stori fy mam ac yn dysgu o'r digwyddiad hwn fel y gallan nhw ei atal rhag digwydd iddyn nhw neu anwylyd.

Ychwanegodd yr Arolygydd Sarah Greening: "Yn ystod fy nghyfnod fel Rhingyll Heddlu mewn Tîm Cymdogaeth ym Mwrdeistref Caerffili y gwelais fwrgleriaethau tynnu sylw'n digwydd am y tro cyntaf. Yn anffodus, mae troseddau fel y rhain yn digwydd yn llythrennol ar stepen eich drws.

"Mae bwrgleriaeth tynnu sylw fel arfer yn cynnwys dau neu fwy o droseddwyr. Bydd un yn curo ar y drws ac yn tynnu sylw'r preswylydd pan fydd y troseddwr arall/troseddwyr eraill yn mynd i mewn i'r cartref i chwilio am eitemau i'w dwyn.

"Mae gennym dimau ardderchog i ymchwilio i'r mathau hyn o droseddau a delio â throseddwyr, ond mae'r ymgyrch hon yno i godi ymwybyddiaeth o'r digwyddiadau hyn er mwyn eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Mae troseddwyr yn defnyddio ffyrdd newydd cyfrwys i dargedu preswylwyr yn eu cartref ac mae angen i bobl fod yn ymwybodol ac yn wyliadwrus.

"Dw i'n credu y byddai llawer o bobl eisiau cael golwg pe bai rhywun yn curo ar eu drws a dweud; "esgusodwch fi, dw i wedi difrodi cefn eich eiddo". Mae'r bobl hyn yn gyfrwys ac yn argyhoeddiadol - dyna'u natur. Byddan nhw'n dweud eu bod wedi achosi difrod, yn ymddwyn yn garedig ac, fel yn yr achos hwn, byddan nhw hyd yn oed yn ymddangos yn llawn gofal wrth dynnu eich sylw o'ch drws blaen.

"Bydd unrhyw unigolyn dilys sy'n galw wrth eich drws yn ddigon bodlon i chi wirio pwy yw neu aros i chi ffonio aelod o'ch teulu neu gymydog.

"Allwch chi ddim bod yn foddog a meddwl na fydd troseddau fel hyn yn digwydd yn eich cymuned oherwydd y byddant. Digwyddodd hyn mewn pentref tawel ym Mwrdeistref Caerffili ganol dydd.

"Rydym am ymgysylltu â'r math o bobl mae'r troseddwyr hyn yn eu targedu, sef y rhai dros hanner cant gan amlaf. Rydym hefyd eisiau cyrraedd y genhedlaeth iau sy'n gallu trosglwyddo'r negeseuon i'w rhieni a'u neiniau a'u teidiau.
"Diolch byth, mae dioddef trosedd yng Ngwent yn beth prin, ond ein gwaith ni yw codi ymwybyddiaeth er mwyn ceisio atal unrhyw fath o drosedd rhag digwydd.

"Yn aml byddwn yn dweud wrth bobl am gloi ffenestri a drysau, ond rhan o'r ymgyrch hon yw rhoi gwybod i bobl sut mae'r troseddwyr hyn yn gweithredu a'u gwneud yn ymwybodol o'r canlyniadau deifiol y gall y troseddau hyn eu cael.

"Dros yr wythnos nesaf, mae ymgyrch 'Trosedd ar Stepen y Drws - Gwybod y TWYLL' yn defnyddio enghreifftiau diweddar, bywyd go iawn o'r ffyrdd y mae'r troseddwyr hyn wedi targedu dioddefwyr yng Ngwent. O ran trosedd ar stepen y drws, mae fy neges yn syml; ceisiwch wybod y TWYLL. Stopiwch, Gwiriwch, Gofynnwch, Gwnewch yr alwad."

Meddai Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent: "Mae twyll wedi cael effaith ofnadwy ar fywydau pobl sy'n agored i niwed a dinasyddion h?n yng Ngwent. Bu nifer o enghreifftiau lle aflonyddwyd ar bobl a/neu maent wedi cael eu trin yn ddichellgar gan y troseddwyr diegwyddor, gan golli eu cynilion y gweithiwyd mor galed amdanynt.

"Drwy waith partneriaeth cydgysylltiedig a chodi ymwybyddiaeth o beryglon ac effaith y twyll a'r troseddau ar stepen y drws, gallwn, gyda'n gilydd, ei gwneud yn anoddach i'r troseddwyr hyn gamfanteisio ar ein dinasyddion h?n a'r rhai sy'n agored i niwed."

Esbonia Jane Hunt, o Age Cymru - Connect Gwent: "Mae ymgyrchoedd fel hyn mor bwysig. Mae angen i ni sicrhau bod pobl, yn enwedig pobl h?n, yn gwybod am broblemau diogelwch a allai effeithio arnynt - yn enwedig y mathau hyn o dwyll ar stepen y drws. Gorau po fwyaf y gallwn ei wneud i amlygu'r math hwn o drosedd. Mae angen iddi fod ar flaen meddyliau pobl.

"Hefyd, mae angen i ni roi gwybod i bobl lle y gallant fynd os ydynt yn teimlo wedi dychryn o gwbl, neu os ydynt yn teimlo eu bod wedi cael eu twyllo gan droseddwyr ar stepen y drws. Gall Age Cymru gynnig cefnogaeth a chefnogaeth barhaus er mwyn sicrhau y gall pobl h?n deimlo'n ddiogel ar bob adeg.

"Gallwn sicrhau y cynhelir gwiriadau diogelwch a gwiriadau ynni yn rhad ac am ddim a hyd yn oed gwiriadau budd-dal os ydynt wedi dioddef y math hwn o drosedd fel bod eu harian yn ddiogel."