Ymgyrch Net Safe

Ymgyrch: Operation NET SAFE - Mynd i'r afael â chamdrin plant yn rhywiol a chamfanteisio arnynt ar-lein

Dyddiad Lansio: Ionawr 2017

Fel rhan o'n hymrwymiad i gadw plant yn ddiogel, rydym wedi datblygu Ymgyrch Net Safe sy'n targedu pobl sy'n creu delweddau rhywiol o bobl ifanc dan 18 oed, yn edrych arnynt ac yn eu rhannu ar-lein.

Mae Operation Net Safe yn ymgyrch drwy Gymru gyfan gyda thimau arbenigol o Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gydag asiantaethau partner i fynd i'r afael â'r bygythiad, y risg a'r niwed sy'n deillio o gamfanteisio'n rhywiol ar blant a'u camdrin yn rhywiol ar-lein, a lleihau hynny.

Nod yr ymgyrch hon yw amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, ac mae'n bodloni amcanion Cynllun Gweithredu Cymru Gyfan i Fynd i'r Afael â Chamfanteisio'n Rhywiol ar Blant.

Fel rhan o'r ymgyrch hon, rydym yn gweithio'n agos gyda'r elusen amddiffyn plant, Sefydliad Lucy Faithfull, y mae ei hymgyrch, Stop it Now! yn cyfeirio troseddwyr, darpar droseddwyr, a’u hanwyliaid pryderus i linell gymorth gyfrinachol a dienw, ac adnoddau hunangymorth er mwyn eu galluogi i fynd i’r afael â’u hymddygiad yn rhagweithiol.