Ymgyrch Tutelage

Beth yw Ymgyrch Tutelage?

Pwrpas Ymgyrch Tutelage yw mynd i'r afael â'r miliwn tybiedig o gerbydau sy'n defnyddio ffyrdd y DU bob dydd heb yswiriant ac, er bod y ffigwr hwn wedi aros yr un peth am nifer o flynyddoedd, mae'n dechrau cynyddu yn awr. Yn ogystal â'r effaith mae gyrru heb yswiriant ei hun yn ei gael, mae cysylltiadau wedi cael eu profi rhwng gyrru heb yswiriant a mathau eraill o droseddau, llawer ohonyn nhw'n gysylltiedig â diogelwch pobl eraill, a phob un ohonyn nhw'n golygu cost economaidd-gymdeithasol sylweddol.

Mae Ymgyrch Tutelage yn gysyniad cymharol ddiweddar, sy’n deillio o syniad bod y mwyafrif o bobl heb yswiriant am resymau anfwriadol. Credwyd hefyd y gellid annog y niferoedd uchel o bobl a oedd heb yswiriant yn anfwriadol i unioni'r sefyllfa trwy ddefnyddio dull 'atgoffa', ac nad oedd er budd neb (y cyhoedd, yr heddlu, y system cyfiawnder troseddol na'r diwydiant yswiriant) i'w trin nhw fel troseddwyr yn yr amgylchiadau hyn.

Pam ydw i wedi derbyn llythyr gan Heddlu Gwent ynghylch fy yswiriant?

Rydych chi wedi derbyn llythyr gan Heddlu Gwent oherwydd bod ein cronfa ddata wedi nodi nad oes gan eich cerbyd yswiriant dilys ar hyn o bryd. Mae ein cronfa ddata'n cael ei diweddaru'n rheolaidd ond yn achlysurol mae'n bosibl bod achosion pan nad yw manylion yswiriant eich cerbyd yn ymddangos ar ein systemau.

Gall y dolenni a Chwestiynau Cyffredin isod helpu i ateb llawer o'ch cwestiynau chi. Byddant yn esbonio hefyd ei bod yn ofyniad cyfreithiol bod gennych chi yswiriant cerbyd yn y DU a thramor.

Beth allai wneud os ydw i'n dal yn ansicr ynghylch beth i'w wneud nesaf?

Os ydych chi'n dal yn ansicr ynghylch beth i'w wneud i wirio a yw eich cerbyd wedi'i yswirio, mae croeso i chi anfon e-bost at [email protected] ac fe ymdrechwn ni i ateb eich ymholiadau.