181,000 o droseddwyr yn y DU yn hybu bygythiad "parhaus a difäol" gan droseddau difrifol a chyfundrefnol

Mae o leiaf 181,000 o droseddwyr yn gysylltiedig â throseddau difrifol a chyfundrefnol yn y DU, yn ôl  yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, a lansiodd ei hastudiaeth fwyaf cynhwysfawr hyd yn hyn o'r bygythiad mwyaf marwol sy'n wynebu'r genedl.

Mae'r ffigwr - dros ddwywaith nifer y milwyr parhaol yn y Fyddin Brydeinig - yn amcangyfrif ceidwadol gan mai dim ond aelodau hysbys o grwpiau troseddau cyfundrefnol a throseddwyr sy’n gweithredu ar y gwefannau cam-drin plant gwaethaf ar y we dywyll sy'n cael eu cyfrif yn ynddo.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Lynne Owens wrth iddi ryddhau'r Asesiad Strategol Cenedlaethol (yr Asesiad) heddiw, bod angen buddsoddiad o £2.7 biliwn mewn gwasanaethau gorfodi'r gyfraith er mwyn ymladd troseddau difrifol a chyfundrefnol dros y tair blynedd nesaf.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol bod angen £650 miliwn o gyllid blynyddol ar yr Asiantaeth, sy'n arwain brwydr y DU yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol; cyfanswm sy'n llai na chost wythnosol troseddau difrifol a chyfundrefnol i'r genedl.

Dywedodd: “Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn y DU yn barhaus a difäol, mae eu graddfa yn wirioneddol anhygoel.

“Maen nhw’n lladd mwy o bobl bob blwyddyn na therfysgaeth, rhyfel a thrychinebau naturiol gyda'i gilydd. Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn effeithio ar ddinasyddion y DU yn amlach nac unrhyw fygythiad arall i ddiogelwch gwladol. Ac mae'n costio o leiaf £37 biliwn y flwyddyn i'r DU - sy'n gyfwerth â bron i £2000 y teulu.

“Mae angen buddsoddiad pellach sylweddol arnom ni i fynd i'r afael â graddfa a chymhlethdod cynyddol y troseddau hyn.

“Mae gwella ein gallu i wneud hynny'n hollbwysig i'n diogelwch gwladol. Os na fyddwn yn gwneud hynny, bydd gwasanaethau gorfodi'r gyfraith y DU, ac felly'r cyhoedd, yn teimlo'r canlyniadau

"Bydd rhai pobl yn dweud na allwn fforddio buddsoddi mwy, ond rwyf i'n dweud na allwn ni fforddio i beidio.

“Mae troseddwyr cyfundrefnol heddiw yn ddiwahaniaeth - nid ydyn nhw'n malio am ba fathau o droseddau maen nhw'n ymwneud â nhw, cyn belled â'u bod yn gwneud elw.

“Mae'r grwpiau hyn yn manteisio ar y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas, gan gynnwys plant ifanc a phobl oedrannus - y rhai sy'n lleiaf abl i amddiffyn eu hunain.”

Asesiad 2019 yw chweched asesiad yr asiantaeth a'r un mwyaf cwmpasog a llym hyd yn hyn.

Mae'n cynnwys gwybodaeth a chudd-wybodaeth gan fwy o ffynonellau nac erioed o'r blaen, gan gynnwys gwasanaethau gorfodi'r gyfraith, adrannau'r llywodraeth, y gymuned gudd-wybodaeth a'r sectorau preifat a gwirfoddol.

Yn ogystal â dangos sbectrwm y troseddau sy'n cael eu cyflawni, mae'r Asesiad yn dangos bod y syniad traddodiadol o grwpiau troseddau cyfundrefnol yn un hen ffasiwn erbyn hyn.

Mae hierarchaeth a seilwaith grwpiau troseddau cyfundrefnol a oedd yn bodoli yn y gorffennol wedi rhannu'n grwpiau mwy deinamig o droseddwyr iau sy'n defnyddio technoleg ac yn manteisio ar ryngweithio i gyflawni mathau amryfal o droseddau gan barhau i ddefnyddio trais eithafol ar yr un pryd.

Mae galluogwyr proffesiynol megis cyfrifwyr, cyfreithwyr a phobl sy'n gweithio yn y gwasanaethau ariannol yn defnyddio'u harbenigedd i hwyluso troseddau.

Mae defnydd o'r we dywyll ac amgryptio i guddio troseddau wedi cynyddu'n sylweddol hefyd, ac mae cryptoarian yn cael ei ddefnyddio'n gynyddol i wyngalchu arian brwnt.

Dyma beth mae’r Astudiaeth yn dangos:

•       Mae bron i 2.9 miliwn o gyfrifon wedi cofrestru ar y gwefannau cam-drin plant yn rhywiol gwaethaf ar y we dywyll - yr ydym yn credu bod mwy na 5% ohonynt gan droseddwyr yn y DU  

•       Mae nifer yr atgyfeiriadau at yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol o'r diwydiant cam-drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio ar blant ar-lein wedi cynyddu 700% ers 2013

•       Mae atgyfeiriadau dioddefwyr posibl caethwasiaeth fodern wedi cynyddu mwy na 80% ers 2016

•       Mae nifer y llinellau cyflenwi cyffuriau ar draws ffiniau sirol wedi cynyddu o ryw 720 i oddeutu 2,000 mewn ychydig dros flwyddyn

•       Cododd colledion ariannol i'r entrychion gan 32% rhwng mis Ebrill a mis Medi 2018. Hysbyswyd yr heddlu am 3.6 miliwn o achosion o dwyll yng Nghymru a Lloegr yn 2018.

Yn seiliedig ar yr Asesiad, mae'r Cyfarwyddwr Cyffredinol wedi amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer ymateb gweithredol ar draws y system gyfan i droseddau difrifol a chyfundrefnol. Maen nhw'n targedu:

•            pobl sy'n cam-fanteisio ar bobl fregus trwy gam-drin plant yn rhywiol a cham-fanteisio ar blant, masnachu mewn pobl, caethwasanaeth, twyll a ffurfiau eraill ar gamdriniaeth;

•            pobl sy'n tra-arglwyddiaethu ar gymunedau ac yn gweithredu i wneud elw yn y farchnad droseddol trwy ddefnyddio trais neu eu henw fel troseddwyr bygythiol wrth gyflenwi cyffuriau ac arfau tanio;

•           pobl sy'n tanseilio economi, uniondeb, seilwaith a sefydliadau'r DU trwy eu gweithgareddau troseddol.

Mae angen cyllid ychwanegol ar yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol er mwyn arwain y frwydr yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol yn effeithiol.

Byddai’r arian yn galluogi'r asiantaeth i ddiwallu galw cynyddol a meithrin gallu mewn meysydd megis gwaith fforensig digidol, cudd-wylio, ymchwiliadau ariannol a meysydd hollbwysig eraill sydd eu hangen ar wasanaethau gorfodi'r gyfraith i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol yr unfed ganrif ar hugain. 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol: “Mae plismona rheng flaen, gweladwy yn hollbwysig i ddiogelwch y cyhoedd, ond y realiti yw na fyddwn yn trechu troseddau difrifol a chyfundrefnol gyda swyddogion ar y bît yn unig.

“Mae rhai o'r dulliau sydd eu hangen arnom yn cael eu cyflawni'n fwy effeithiol ac effeithlon ar lefel leol neu ranbarthol. Rhaid i'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol ddefnyddio dulliau eraill yn genedlaethol, gan roi'r gallu iawn i'r asiantaethau iawn ar yr adeg iawn er mwyn bod mor effeithiol â phosibl.

“Mae'r dewis yn amlwg. Bydd methu â buddsoddi’n arwain at erydiad graddol ein gallu i ymateb a'n gallu i amddiffyn y cyhoedd."