A welsoch chi unrhyw beth? Byrgleriaethau o siediau a garejis yn ardal Crosskeys

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn fflyd o fyrgleriaethau yn ardal Crosskeys.

Yn ystod oriau mân y bore, dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019, rhwng tua 5.45am a 7.15am, torrwyd i mewn i saith garej a sied yn ardal Maes Cobden a Stryd Cobden, Cross Keys.  Ymysg yr eitemau a gafodd eu dwyn roedd cyfarpar pysgota ac offer gwerth dros £2,000. Cafodd nifer o garejis a siediau eu difrodi yn ystod y digwyddiadau hefyd.

Yn dilyn ymholiadau dechreuol, credir mai dau ddyn yw'r troseddwyr. Roedd y dyn cyntaf yn gwisgo top tywyll gyda chwfl, gyda stribedi gwyn i lawr y llewys, ac roedd yr ail ddyn yn gwisgo dillad du i gyd.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a all helpu. Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn clywed gan dri dyn a welwyd yn cerdded yn yr ardal ar adegau gwahanol, tua'r amser y credir bod y troseddau hyn wedi cael eu cyflawni.

Gwelwyd dau o'r tystion posibl yn cerdded gyda'u c?n ac roedd y trydydd dyn yn cerdded ac yn cario bag ysgwydd. Os oeddech chi'n un o'r rhain, gallwn eich sicrhau nad ydych mewn trwbl, ond mae’n bosibl bod gennych chi wybodaeth hollbwysig a allai helpu'r ymchwiliad hwn.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 63 3/7/19. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent.

Hoffem atgoffa trigolion i fod yn arbennig o ofalus o ran diogelwch a gwirio pa mor ddiogel yw eu sied/garej. Dyma ein cyngor:

Meddyliwch fel lleidr

Edrychwch ar eich sied ac ystyriwch sut byddech yn torri i mewn iddi. Mae'n werth rhoi clo clap da ar y drws heb ddim sgriwiau'n dangos. Talwch sylw at golynnau, gan ei bod yn bosibl tynnu'r rhain weithiau. Os oes gennych chi ffenestri, gellid mynd i mewn trwy'r rhain oni bai eu bod wedi eu diogelu gan rwyllau gwifrog neu ridyllau.  Yn bwysicach na dim, dylid ei chadw ar glo bob amser.

Defnyddiwch larwm

Ystyriwch ddefnyddio larwm sied sy'n gweithio ar fatri. Maen nhw'n edrych yn ddigon syml ond os bydd rhywun yn symud neu'n cyffwrdd â'r drws bydd seiren uchel iawn yn canu.

Cadwch ef dan glo, cuddiwch ef neu rhowch farc arno

Peidiwch â rhoi'r cyfle na'r offer iddyn nhw gyflawni trosedd. Sicrhewch fod popeth yn ddiogel dan glo. Gellir cloi offer mewn cwpwrdd neu flwch neu gellir defnyddio cadwyn i'w clymu. Rhowch eich beic yn sownd wrth y llawr neu ar stand y gellir ei gloi mewn sied neu garej dan glo.

Mae'n werth i chi orchuddio peiriannau torri gwair neu feiciau gyda hen gynfas neu flanced.

Er ei bod yn swnio'n hollol amlwg, peidiwch byth â gadael drws eich sied neu garej heb ei gloi os nad ydych chi o gwmpas, hyd yn oed am gyfnod byr.

Mae'n syniad da i chi farcio eich eitemau a gellir paentio eich enw neu god post ar offer. Mae marcio fforensig yn opsiwn hefyd a gallwch gofrestru rhai eitemau ar wefan Immobilise am ddim.