Achosion o dorri i mewn i siediau - Abertridwr/ Senghenydd

Mae swyddogion yn cynghori trigolion i fod yn wyliadwrus a sicrhau bod eu siediau'n ddiogel ar ôl i bump ohonynt gael eu targedu yn ardaloedd Abertridwr a Senghennydd.

Digwyddodd yr achosion hyn o dorri i mewn yn ystod y mis diwethaf; yn hwyr yn y nos neu yn oriau mân y bore.

Ar y cyfan, beiciau ac offer sy'n cael eu targedu.

Dywed Cwnstabl Heddlu Stuart Lewis:  "Er bod hyn yn swnio'n rhywbeth amlwg, peidiwch byth â gadael drws eich garej neu eich sied heb ei gloi dros nos neu pan nad ydych chi o gwmpas. Edrychwch ar eich sied/garej ac ystyriwch sut byddech chi'n torri i mewn. Mae'n werth cael clo clap da ar y drws heb unrhyw sgriwiau yn y golwg. Gwiriwch y colynnau, gan y gellir eu tynnu yn hawdd weithiau. Os oes gennych chi ffenestri, mae’n bosibl y gallai rhywun eu hagor oni bai bod rhwyll wifrog neu ridyllau arnyn nhw a chadwch nhw wedi cloi bob amser.

"Ystyriwch ddefnyddio larwm sied sy'n gweithio ar fatri. Maen nhw'n edrych yn syml ond maen nhw'n ymateb i symudiad neu pan fydd rhywun yn ceisio agor y drws ac mae ganddyn nhw seiren uchel iawn.

"Peidiwch â rhoi'r cyfle na'r offer i ladron gyflawni trosedd. Sicrhewch fod popeth wedi ei gloi yn saff. Gellir cadw offer mewn blwch neu gwpwrdd wedi'i gloi neu gellir defnyddio cadwyn i’w cadw nhw’n sownd. Rhowch feiciau ynghlwm wrth y llawr neu wrth stand y gellir ei gloi mewn sied neu garej dan glo.

"Mae'n werth rhoi hen gynfas neu flanced dros beiriannau torri gwair neu feiciau er mwyn eu cadw nhw o'r golwg a chofiwch nodi eich cod post ar eiddo rydych yn ei gadw yn eich garej neu sied - bydd hyn yn help i'w hadnabod nhw os cânt eu dwyn ac yna'u darganfod. Cadwch restr o eiddo, gyda lluniau, hefyd."

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am weithgarwch amheus / achosion o dorri i mewn, hysbyswch ni ar 101 neu anfonwch neges uniongyrchol atom ni.