Cyngor i yrwyr tacsis Casnewydd yn dilyn achosion o ddwyn

Rydym yn atgoffa gyrwyr tacsis yn ardal Casnewydd i gymryd y camau priodol er mwyn cadw eu cerbydau a'u heiddo'n ddiogel, yn dilyn sawl achos o ddwyn o geir wedi'u parcio.

Mae swyddogion wrthi'n ymchwilio i achosion diweddar ym Mhillgwenlli, canol y ddinas, ac ardaloedd Basaleg a Ffordd Rhisga, lle mae troseddwyr wedi torri i mewn i dacsis gwag dros nos, cyn dwyn bagiau arian ac eiddo gwerthfawr eraill o'r tu mewn iddynt.

Byddem yn annog gyrwyr tacsi i dynnu'r eitemau hyn allan o'u cerbydau pan na fyddant yn cael eu defnyddio, ac i barcio a gadael y ceir mewn ardaloedd sydd wedi'u goleuo'n dda, sydd â theledu cylch cyfyng, lle y bo'n bosibl.

Dywedodd y Rhingyll Roland Giles o Dîm Plismona yn y Gymdogaeth Pillgwenlli: "Mewn rhai achosion dros yr wythnosau diwethaf, credwn fod tacsis wedi cael eu targedu'n benodol gan ladron. Wrth i ni barhau i ymchwilio, hoffem atgoffa gyrwyr i fod yn wyliadwrus a chymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i amddiffyn eu hunain rhag trosedd.

"P'un a ydych chi'n gadael eich cerbyd am bum munud neu bum awr, symudwch bethau gwerthfawr o'r golwg, neu'n well fyth, ewch â nhw o'r cerbyd yn gyfan gwbl.

"Hoffwn hefyd annog unrhyw un sy'n teimlo eu bod wedi dioddef trosedd o'r fath i roi gwybod i ni ar unwaith, er mwyn i ni allu cynnal ymholiadau cyn gynted â phosibl, mewn ymdrech i adnabod y troseddwr." 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cofnod 1900090104. Gallwch hefyd anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Fel arall, gallwch gysylltu â Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.