Amgylchynu’r Dref: Gweithio gyda'n gilydd i roi sylw i yrru'n ddiogel a blaenoriaethau plismona lleol

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Y bore yma (dydd Mercher 2 Hydref 2019) rydym yn gweithio gyda GanBwyll, y sefydliad anafiadau ar y ffyrdd, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i roi sylw i yrru'n gyflym a blaenoriaethau plismona lleol. Bydd 'Amgylchynu’r Dref' yn digwydd ar draws Casnewydd a bydd nifer o dimau'n gweithio ar draws y ddinas.

Trwy waith partner agos, nod yr ymgyrch hwn yw rhoi cymorth i bobl Casnewydd a sicrhau eu bod yn gallu byw, gweithio ac ymweld mewn amgylchedd diogel. I wneud hyn, bydd yr ymgyrch ar y cyd yn cwmpasu nifer o fentrau sy'n ymwneud â throseddau moduro, parcio a gorfodi rheolau yn lleol, gwrthdrawiadau ac ymwybyddiaeth o gyflymder, ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau cyffuriau a grwpiau troseddau cyfundrefnol.

Bydd yr ymgyrch yn cynnwys amryw o weithgareddau allweddol, gan gynnwys:

  • Yr heddlu’n stopio ceir, gan dargedu ardaloedd sy'n peri pryder o gwmpas y ddinas
  • Ymgysylltu â thrigolion ynghylch tai/sbwriel/cerbydau wedi cael eu gadael
  • Gorfodi rheolau gyrru'n rhy gyflym, defnyddio ffonau symudol, peidio â defnyddio gwregysau diogelwch a throseddau traffig ffyrdd eraill.
  • Sicrhau bod gyrwyr yn ymwybodol o ddiogelwch ar y ffyrdd o ran beicwyr
  • Gorfodi rheolau parcio a rheolau gwastraff amgylcheddol.
  • Blaenoriaethau plismona lleol, gan gynnwys: beiciau oddi ar y ffordd, ymddygiad gwrthgymdeithasol, defnyddio / cyflenwi cyffuriau a grwpiau troseddau cyfundrefnol.

Dywedodd Cydgysylltydd GanBwyll Heddlu Gwent, Rhingyll Jason Williams, "Mae 'Amgylchynu’r Dref' yn fenter sy'n ceisio gwella bywydau pawb sy'n byw a gweithio yng Nghasnewydd ac sy'n ymweld. Mae gan bob un ohonom ni hawl i ddefnyddio'r ffyrdd hyn yn ddiogel a thrwy weithio gyda'n gilydd fel partneriaid rydym yn gobeithio y bydd ein negeseuon yn gwneud gwahaniaeth, gan wneud Casnewydd yn lle mwy diogel i bawb.

"Rydym ni'n gwybod bod y rhan fwyaf o bobl sy'n defnyddio ffyrdd yn cydymffurfio â therfynau cyflymder, sicrhau eu bod yn gwisgo gwregys ac nad ydynt yn defnyddio'u ffôn symudol wrth y llyw. Mae'r ymgyrch hon yn targedu'r lleiafrif nad ydynt yn gwneud hynny.  Trwy eu haddysgu nhw am beryglon a chanlyniadau rydym yn gobeithio gweld mwy o bobl yn cydymffurfio."

Yn ystod yr ymgyrch bydd GanBwyll, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd yn cydweithredu. Bydd 'Amgylchynu’r Dref’ yn weladwy ar draws y ddinas ar wahanol adegau o'r dydd.

Dywedodd Rheolwr Gorsaf Lleihau Traffig Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Stuart Townsend; "Dyma gyfle gwych i weithio mewn partneriaeth i leihau digwyddiadau ar ein ffyrdd.

“Mae ein timau tân yn ceisio defnyddio dulliau addysgu ac atal a byddwn wrth law i roi unrhyw wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob mater sy'n ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd gan gynnwys tynnu sylw at y risgiau sy'n ymwneud â'r 5 Angheuol sy'n cynnwys gyrru dan ddylanwad alcohol/cyffuriau, gyrru’n rhy gyflym, gyrru'n ddiofal a pheidio â gwisgo gwregys. Mae llawer gormod o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol a'u lladd mewn digwyddiadau traffig felly mae unrhyw beth y gallwn ei wneud i ledaenu'r neges am fod yn ddiogel, yn synhwyrol ac yn ystyriol o bobl eraill sy'n defnyddio'r ffyrdd yn hollbwysig.

"Byddwn yn  ymgysylltu â beicwyr a gyrwyr trwy godi ymwybyddiaeth er mwyn lleihau nifer y damweiniau a achosir trwy beidio â gadael digon o le wrth oddiweddyd. Byddwn hefyd yn rhoi ‘car gwrthdrawiad’ yng nghanolfan siopa Friars Walk, i ymgysylltu â siopwyr a dangos bod cymryd camau syml i gadw'n ddiogel ar y ffyrdd yn gallu achub bywydau yn y pen draw."

Yn ogystal â'r cerbyd yng nghanolfan siopa Friar's Walk, bydd Ditectifs Gwrthdrawiad Heddlu Gwent yn ymweld â chanol y ddinas i ledaenu'r neges am ganlyniadau gwrthdrawiadau traffig ffyrdd. Bydd myfyrwyr ar gampws Casnewydd Prifysgol De Cymru yn cael cyfle i weld ffilmiau diogelwch ar y ffyrdd hefyd, trwy rith-wirionedd, diolch i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Bydd swyddogion gorfodi Cyngor Dinas Casnewydd o gwmpas hefyd i edrych ar reoli gwastraff, sbwriel a pharcio. Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Casnewydd; “Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn falch iawn o allu cefnogi menter 'Amgylchynu’r Dref’ gyda Heddlu Gwent a'r gwasanaeth tân.

"Bydd staff gwasanaethau'r ddinas yn canolbwyntio ar wirio bod busnesau lleol yn cadw at reoliadau gwastraff a sicrhau nad yw gwastraff anghyfreithlon yn cael ei daflu’n anghyfrifol. Byddant yn cynghori trigolion Cartrefi’r Ddinas (City Living) ar ffyrdd o reoli eu gwastraff hefyd, yn ogystal â darparu gwasanaethau glanhau yng nghanol y ddinas.

“Bydd swyddogion gorfodi parcio sifil i'w gweld yng nghanol y dref hefyd yn cyflawni eu dyletswyddau i sicrhau bod y ddinas yn lle diogel i gerddwyr a modurwyr.”

Nod ‘Amgylchynu’r Dref' yw lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar strydoedd a ffyrdd Casnewydd, gan fynd i'r afael â phroblemau sy'n effeithio ar y ddinas, trwy gynnal un diwrnod o weithredu a fydd yn addysgu'r cyhoedd ac yn dangos beth yw’r problemau mae'r gwasanaethau brys a'n partneriaid ni'n mynd i'r afael â nhw bob dydd."