Apêl ar ôl i dri char heddlu gael eu fandaleiddio ym Metws

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i dri o'n ceir heddlu gael eu fandaleiddio ym Metws mewn cyfnod o wyth diwrnod.

Cafodd y car cyntaf ei ddifrodi tua 3.15pm ddydd Mawrth 30 Mehefin pan gafodd carreg ei thaflu ato yn ôl pob sôn.

Difrodwyd y ceir eraill rhwng 8.15 a 9.30pm ddydd Mercher 8 Gorffennaf. Cafodd dau gar eu difrodi ar ôl i gerrig gael eu taflu atynt yn ôl pob sôn.

Dywedodd Rhingyll Phil Welti o dîm plismona cymdogaeth Gorllewin Casnewydd:

“Mae'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael effaith anferthol ar Heddlu Gwent a'n cymunedau.  Mae'r gweithredoedd difeddwl hyn o fandaliaeth yn golygu nad ydym yn gallu defnyddio tri o'n ceir sy’n cael eu defnyddio i ymateb i alwadau brys.

"Mae hyn wedi amharu ar ein gallu i ymateb i alwadau brys yng Nghasnewydd ac ardal gyfagos y llu yn awr, nes bydd y cerbydau hyn yn addas i fod ar y ffordd ac yn ddiogel i'n swyddogion eu defnyddio eto.

"Ar wahân i'r effaith mae hyn yn ei gael ar ein gallu i ymateb i drosedd, bydd angen trwsio'r cerbydau hyn a bydd hyn yn cael effaith ehangach ar ein hadnoddau.

"Bydd ein swyddogion ar batrôl yn ardal Betws gan eu bod wedi derbyn hysbysiadau eraill am bobl yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

"Rydym wrthi'n cynnal ymholiadau i ddod o hyd i'r troseddwyr ac yn edrych ar deledu cylch cyfyng yn yr ardal ar hyn o bryd."

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad hwn neu sydd â delweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnodau 2000231266 neu 2000242165.

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi gwybodaeth i Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.