Apêl arall am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhywiol yn ardal Graigyrhaca, Mehefin 2019

Mae Heddlu Gwent yn apelio eto am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am ymosodiad rhywiol difrifol a ddigwyddodd yn ardal Graigyrhaca'r mis diwethaf (Mehefin 2019).

Roedd y dioddefwr, merch 12 oed, yn y parc sglefrio ar ystâd Graigyrhaca, pan ymosodwyd arni'n rhywiol yn yr ardal goediog ger y parc.

Yn ôl y disgrifiad mae'r troseddwr yn ddyn yn ei 20iau, mae'n dal ac yn fain a chanddo wallt brown golau sy'n hirach ar y copa ac wedi eillio ar yr ochrau. Roedd yn gwisgo siorts glas a chrys-t.

Mae ditectifs yn ymchwilio yn awr ac yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld unrhyw beth a allai helpu'r ymchwiliad.

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Steven Maloney sy'n arwain yr ymchwiliad: “Mae tîm penodol o dditectifs yn dal i weithio ar yr ymchwiliad hwn ac mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill rydym yn rhoi cymorth i'r dioddefwr a'i theulu.  Mae swyddogion yn dal i geisio cadarnhau amgylchiadau'r achos a darganfod pwy sy'n gyfrifol.

"Yn wreiddiol, gwnaethom apelio am wybodaeth mewn perthynas â diwrnod penodol, ond yn dilyn ein hymholiadau, hoffem ymestyn y cyfnod amser hwn i gynnwys dydd Iau 13 Mehefin yn ogystal â'r dyddiad gwreiddiol, dydd Sul 16 Mehefin 2019. Sul y Tadau oedd y dyddiad gwreiddiol ac efallai y bydd hynny’n helpu pobl i gofio beth oedden nhw'n ei wneud ar y diwrnod hwnnw, neu cyn hynny.

"Os oeddech chi yn yr ardal ar unrhyw un o'r dyddiadau hyn ac os gwelsoch chi unrhyw beth amheus, ni waeth pa mor fach, cysylltwch â ni. Os oes gan unrhyw un ddelweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd ar gyfer yr ardal hon yn ystod y cyfnod hwn, cysylltwch â ni. Gallai eich gwybodaeth fod yn hollbwysig i'n hymchwiliadau.

“Os gwelsoch chi unrhyw beth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 410 o 30/6/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.”

Mae gennym gyngor i rieni a gwarcheidwaid isod a gofynnwn i chi atgoffa eich plant amdano'n rheolaidd:

  • Sicrhewch eich bod yn gwybod i ble mae plant yn mynd ac am faint maen nhw'n bwriadu bod allan. Os ydyn nhw gyda ffrindiau, a oes gennych chi rif ffôn y rhieni?
  • Atgoffwch nhw i beidio â cherdded ar eu pennau eu hunain ac i aros mewn gr?p. Dylen nhw gadw at ardaloedd prysur gyda digon o olau.
  • Sicrhewch eu bod yn mynd â'u ffôn gyda nhw. Dylai'r batri fod wedi tanio'n llawn.
  • Dywedwch wrthyn nhw am ofyn am help os oes ei angen arnynt. Os ydyn nhw'n teimlo'n anghyfforddus neu mewn perygl - dylent chwilio am le diogel, fel siop neu rywle lle mae pobl eraill, a dweud wrth rywun eu bod yn pryderu. Os ydyn nhw’n teimlo eu bod mewn perygl ar unwaith, dylent weiddi am help a thynnu sylw atyn nhw eu hunain.
  • Atgoffwch nhw i fod yn ymwybodol o'u hamgylchoedd - canolbwyntio ar beth a phwy sydd o'u cwmpas a pheidio â gadael i'w ffôn symudol fynd â’u sylw.
  • Dylent hysbysu’r heddlu am unrhyw beth amheus; 999 mewn argyfwng a 101 os nad yw'n argyfwng.