Beicio oddi ar y ffordd – Helpwch ni i'ch helpu chi

Rydym yn gofyn i gymunedau lleol yn nwyrain Casnewydd sy'n cael eu poeni gan feiciau oddi ar y ffordd roi gwybodaeth i ni a allai ein helpu i ganfod pwy sy'n reidio'r beiciau hyn.

Mae'r ardaloedd sydd wedi dioddef fwyaf yn ystod y pythefnos diwethaf yn cynnwys Parc Glebelands a Heol Caerllion yn St Julians a Heol Burton yn Beechwood.

Er nad ceisio rhwystro pobl rhag cael hwyl yw bwriad swyddogion, yn arbennig pobl sy'n reidio'n gyfreithlon ac yn cadw at y gyfraith, rydym am atgoffa defnyddwyr y gall beiciau oddi ar y ffordd achosi dychryn a gofid i drigolion, yn arbennig pan fyddant yn cael eu gyrru'n gyflym trwy ardaloedd preswyl.

Gall reidio beiciau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon achosi difrod i gefn gwlad hefyd ac mae reidwyr yn rhoi eu hunain ac aelodau'r cyhoedd mewn perygl hefyd wrth ddefnyddio'r cerbydau hyn mewn ardaloedd nad ydynt yn briodol.

Daw'r rhybudd yn dilyn cynnydd yn yr hysbysiadau am gerbydau oddi ar y ffordd yng Nghasnewydd, lle mae defnyddwyr y beiciau hyn yn gwneud i'r gymuned leol ddioddef yn ddiangen.

Mae gan swyddogion bwerau amrywiol dan Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 a Deddf Diwygio'r Heddlu 2002 i erlyn reidwyr ac atafaelu a mathru cerbydau sy'n tramgwyddo.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth ynghylch defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon ffoniwch ni ar 101 neu gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.

Dywedodd Rhingyll Plismona Cymdogaeth lleol Chris Back 'Mae hon yn sefyllfa anodd iawn i'r heddlu ymdrin â hi ac rydym yn dibynnu ar wybodaeth a ddarperir gan aelodau'r cyhoedd. Rwyf yn chwilio'n barhaus am ffyrdd effeithiol i fynd i'r afael â defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon ac rwy'n eich sicrhau y byddwn yn gweithredu yn sgil unrhyw wybodaeth a dderbynnir.'

Am fwy o wybodaeth ynghylch y cyfreithiau sy'n ymwneud â cherbydau oddi ar y ffordd ewch i'n gwefan: https://www.gwent.police.uk/cyngor/cyngor/n-p-anghydfodau-rhwng-cymdogion-twyll-eiddo/cerbydau-oddi-ar-y-ffordd/?L=1