Glanhawr ffenestri ffug - Casnewydd

Mae Heddlu Gwent yn annog pobl yn nwyrain Casnewydd i fod yn wyliadwrus yn dilyn hysbysiadau am lanhawr ffenestri ffug yn hawlio arian am waith na chafodd ei wneud.

Ar hyn o bryd rydym yn ymchwilio i ddigwyddiadau yn wardiau Caerllion, Llyswyry, Maendy a Beechwood, lle bu dyn yn targedu cartrefi preswylwyr bregus ac oedrannus. Ar adegau, cafodd dioddefwyr eu bygwth pan wnaethant wrthod talu.

Anogir preswylwyr i sicrhau bod drysau wedi cloi, a bod cadwyn yn cael ei ddefnyddio wrth agor y drws i bobl nad ydynt yn eu hadnabod.

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Leanne Pole, o Dîm Plismona Cymdogaeth Dwyrain Casnewydd: "Digwyddiadau bachu ar gyfle yw'r rhain lle mae'r unigolyn dan amheuaeth yn targedu pobl oedrannus a bregus i roi arian iddo a bygwth y rhai nad ydynt yn fodlon gwneud hynny. Mewn rhai achosion mae wedi dychwelyd i'r un cyfeiriad fwy nac unwaith.

"Er ein bod yn parhau i ymchwilio, hoffem atgoffa preswylwyr i fod yn wyliadwrus a chymryd yr holl gamau angenrheidiol i amddiffyn eu hunain rhag troseddau."

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 513 o 23/6/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd. Neu, cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555 111.