Bydd y Dirprwy Brif Gwnstabl newydd yn dechrau yn ei swydd yn Heddlu Gwent ym mis Tachwedd

Bydd Dirprwy Brif Gwnstabl newydd yn dechrau yn Heddlu Gwent ar 1 Tachwedd, gan ymuno â Phrif Gwnstabl Pam Kelly, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jon Edwards a Phrif Swyddog Cynorthwyol (Adnoddau), Nigel Stephens ar Dîm Prif Swyddogion Heddlu Gwent.

Roedd Amanda Blakeman sydd wedi bod yn gwasanaethu yn Heddlu Gorllewin Mersia yn llwyddiannus yn y broses recriwtio a gynhaliwyd ym Mhencadlys Heddlu Gwent ddiwedd mis Medi, a'r wythnos hon cafodd hysbysiad swyddogol o'r dyddiad dechrau ym mis Tachwedd.

Wrth siarad am ei phenodiad, dywedodd Prif Gwnstabl Pam Kelly: “Rwyf wrth fy modd i groesawu Amanda i Heddlu Gwent. Mae Amanda yn Ddirprwy Brif Gwnstabl profiadol sy'n uchel ei pharch ar draws y DU. Rwy'n hollol sicr y bydd ei gallu i weithredu'n hyderus, ei phenderfyniad i ganolbwyntio ar bobl a'i hymroddiad i wasanaeth cyhoeddus yn ein helpu ni i ddatblygu'r gwaith gwych sy'n digwydd yma yn Heddlu Gwent.

"Mae gan Amanda gefndir a phrofiad helaeth mewn Plismona Gweithredol, Rheoli Newid ac o fewn Safonau Proffesiynol yn arbennig. Ynghyd â'r Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jon Edwards a'r Prif Swyddog (Adnoddau) Nigel Stephens, mae gen i dîm profiadol a fydd, ochr yn ochr â'm swyddogion a staff, yn fy helpu i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i gymunedau Gwent."

Ymunodd Amanda â Heddlu Gorllewin Mersia ym 1992 ac mae wedi dal sawl swydd yn ystod ei gyrfa. Treuliodd 11 mlynedd gyntaf ei gwasanaeth yn ennill profiad a gwybodaeth werthfawr mewn amrywiaeth o swyddogaethau fel cwnstabl heddlu.

Yn 2003, cafodd ei dyrchafu'n rhingyll ac ers hynny, ar draws sawl rheng, mae wedi arwain timau wrth ddarparu gwasanaethau hollbwysig i gymunedau. Mae wedi bod yn gyfrifol am gudd-wybodaeth a swyddogaethau rhagweithiol ac mae wedi bod yn Uwch Swyddog Ymchwilio fel rhan o Uned Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol y Llu.

Yn 2008, aeth ar secondiad i Uned Cudd-wybodaeth Ranbarthol Gorllewin Canolbarth Lloegr lle bu'n arwain y gwaith o ddatblygu'r prosesau pwysig ar gyfer adnabod ac amharu ar grwpiau troseddau cyfundrefnol. Mae hefyd wedi arwain gweithredoedd plismona ar lefel lleol fel Comander Ardal Blismona Leol. Mae wedi gweithio fel Pennaeth Amddiffyn y Cyhoedd a Phennaeth Cymorth Gweithredol i Heddlu Gorllewin Mersia a Heddlu Swydd Warwick hefyd. Mae wedi bod yn Gomander Tactegol Arfau Tanio ac mae'n Gomander Strategol Arbenigol Arfau Tanio yn awr.

Mae gan Amanda radd Baglor mewn Gwyddoniaeth gydag Anrhydedd mewn Trosedd a Throseddeg.

Mae wedi cwblhau Asesiad Heddlu Uwch y Ganolfan Asesu a'r Cwrs Gorchymyn Strategol. Cafodd ei phenodi'n Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gorllewin Mersia ym mis Chwefror 2017 ar ôl bod yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol ar gyfer Plismona Lleol i Heddlu Swydd Warwick a Heddlu Gorllewin Mersia ers mis Hydref 2014.

Yn fwy diweddar a chyn y broses recriwtio yma yng Ngwent, Amanda oedd Swyddog Cyfrifol Uwch Gorllewin Mersia ar gyfer Trawsnewid ac mae'n hynod o falch i fod yn arweinydd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu ar gyfer Troseddau Meddiangar Difrifol a Chyfundrefnol, maes y mae wedi bod yn gweithio ynddo am y rhan fwyaf o'i gyrfa.

Dywedodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Jeff Cuthbert: "Mae'r ffaith bod dau ymgeisydd allanol cryf wedi ymgeisio am y swydd hon yn dangos pa mor uchel ei barch yw Heddlu Gwent.

"Mae gyrfa Amanda wedi bod yn rhagorol ac rwy'n hyderus mai hi yw'r person cywir i gynorthwyo'r Prif Gwnstabl i ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon, edrych ar ôl lles swyddogion a staff Heddlu Gwent, ac yn anad dim, i gadw trigolion Gwent yn ddiogel rhag niwed."