Byddwch yn garedig tuag at eich iechyd meddwl

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl rydym yn rhoi pwyslais ar garedigrwydd cymunedol.

Rydym yn annog cymunedau i ystyried eu hunain, eu teuluoedd a'u ffrindiau a myfyrio ar sut gall gwneud cymwynas â phobl eraill gael effaith gadarnhaol ar ein lles meddyliol.

Cynhelir Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl rhwng 18 a 24 Mai ac mae'n rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl a chodi llais yn erbyn y stigma cymdeithasol sy’n gysylltiedig â salwch meddwl. Caredigrwydd yw'r thema eleni. 

Dywed Prif Gwnstabl Pam Kelly, "Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd ac yn gyfnod pan mae llawer o bobl yn ein cymunedau wedi teimlo'n unig ac ynysig. 

"Ond rwy'n credu bod yr argyfwng iechyd wedi amlygu'r gorau mewn llawer o bobl hefyd. Mae'r caredigrwydd sydd wedi cael ei ddangos tuag at ein swyddogion, er enghraifft, a'r gefnogaeth barhaus i weithwyr allweddol wedi dangos ysbryd cymunedol cyffredin yng Ngwent sydd wedi helpu i godi hwyliau pobl trwy gydol y pandemig.  

"Y cwbl rwy'n gofyn amdano yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yw ein bod ni'n parhau i gymryd gofal o bobl yn ein cymdeithas sy'n brwydro i ymdopi, rhoi gwybod iddyn nhw nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain, bod cymorth yno ar eu cyfer nhw, ac ystyried sut gallai eich caredigrwydd gael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd a lles. 

"Os ydych chi'n credu bod ffrind yn teimlo'n ynysig, estynnwch law a chynnig cymorth ar-lein ac ar y ffôn, a dywedwch wrthyn nhw bod gwasanaethau ar gael os oes angen help arnyn nhw. 

“Ni ddylai unrhyw un deimlo'n unig.”

Dylai edrych ar ôl ein hiechyd meddwl fod mor naturiol ag edrych ar ôl ein hiechyd corfforol, a dyna pam mae Oscar Kilo, cartref Gwasanaeth Lles Cenedlaethol yr Heddlu, yn awgrymu eich bod chi'n treulio amser yn edrych ar ôl eich hun trwy roi cynnig ar ymarfer anadlu neu sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar, hobi newydd, darllen llyfr, gwneud ymarfer corff neu orffwys.

Rydym yn annog pobl i gadw golwg am arwyddion salwch meddwl mewn pobl eraill a myfyrio ar y cymwynasau sydd wedi eich helpu chi i oresgyn cyfnodau anodd. 

Ar gyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon rydym yn gofyn i'n cymunedau ddweud wrthym ni am y cymwynasau sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar eu lles meddyliol. Ymunwch â'r sgwrs ar Facebook a Twitter trwy ddilyn @heddlugwent. 

Os ydych chi'n credu bod angen help gan wasanaethau allanol ar ffrind neu aelod o'r teulu, cyfeiriwch nhw at sefydliadau fel MIND, y Sefydliad Iechyd Meddwl a Young Minds.  

Am ragor o wybodaeth am Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, ewch i  www.mentalhealth.org.uk


Sefydliadau a all helpu

Os ydych chi'n credu bod angen help ar ffrind neu aelod o'r teulu, dylech eu cyfeirio at sefydliadau fel: