Byddwch yn ofalus: Galwadau gan sgamwyr yn ardal Gwent

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Ddydd Iau 8 Awst 2019, cawsom adroddiadau am drigolion yn cael galwadau ffôn gan bobl a oedd yn honni eu bod yn ffonio o “Uned Twyll Difrifol” yr Heddlu Metropolitanaidd.

 

Roedd y sawl a oedd yn ffonio’n ceisio cael gafael ar wybodaeth ariannol, ac yna’n datgan bod gan y trigolion arian ffug yn eu meddiant. Roedd cwrier yn cael ei anfon wedyn i gasglu’r arian ‘ffug’ am oddeutu 6pm yn nes ymlaen y noson honno.

 

Hoffai swyddogion siarad â’r dynion sydd i’w gweld yn y lluniau camerâu cylch cyfyng, oherwydd rydym yn credu y gallent ein helpu gyda’n hymholiadau.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, byddem yn ddiolchgar pe baech yn cysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu cofnod rhif 255 ar 10/8/19. Gallwch hefyd anfon neges yn uniongyrchol i dudalennau Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

 

Hoffai swyddogion bwysleisio na fydd yr heddlu fyth yn eich ffonio i ofyn i chi gadarnhau eich manylion banc na’ch manylion ariannol personol dros y ffôn, ac na fyddem fyth yn mofyn arian ffug oddi wrthych gan ddefnyddio gwasanaeth cwrier.

 

Dyma ein cyngor ynghylch eich cadw eich hun a chadw eich eiddo’n ddiogel:

 

  • Os byddwch yn cael galwad ffôn yr ydych yn credu y gallai fod yn sgam, dewch â’r alwad i ben.
  • Os oes angen i chi gadarnhau gyda’r heddlu neu sefydliad arall nad yw galwad ffôn yn sgam, sicrhewch eich bod yn gwneud hynny cyn rhannu unrhyw wybodaeth ariannol neu fanylion personol. Gwnewch yn si?r bob amser nad ydych yn defnyddio’r rhif y mae’r sawl a’ch ffoniodd wedi’i roi i chi gadarnhau a yw’n berson didwyll ai peidio; defnyddiwch rif a roddir gan sefydliad dibynadwy.
  • Ffoniwch eich banc i wneud ymholiadau, ond arhoswch am bum munud. Mae’n bosibl y bydd sgamwyr yn aros ar y ffôn ar ôl i chi ddod â’r alwad i ben. Fel arall, defnyddiwch linell ffôn hollol wahanol i ffonio eich banc.
  • Peidiwch fyth â rhannu eich manylion personol oni bai eich bod yn hollol fodlon bod angen gwneud hynny at ddiben didwyll. Os ydych yn ansicr, gallwch gysylltu â ffrind neu berthynas i ofyn am gyngor – bydd pobl ddidwyll yn fodlon aros er mwyn i chi gadarnhau eu bod yn ddidwyll.

 

Os ydych wedi rhoi eich manylion banc dros y ffôn neu wedi rhoi eich cerdyn neu arian parod i gwrier, ac yn credu eich bod wedi bod yn rhan o sgam, ffoniwch eich banc yn syth. Gallwch hefyd gysylltu ag Action Fraud drwy ffonio 0300 123 2040.