Byddwch yn wyliadwrus ar ôl i ni gael ein hysbysu am gyfres o fyrgleriaethau yn Nh?-du

Rydym yn atgoffa trigolion yn ardal T?-du, Casnewydd i fod yn wyliadwrus ar ôl i ni gael ein hysbysu am nifer o fyrgleriaethau ac ymgeisiau i ddwyn ddydd Gwener 22 Mai.

Cafodd 13 eiddo ar draws chwe heol - Rhodfa'r Barri, Rhodfa Gaudi, Rhodfa Grindle, Rhodfa Llan-gors, Rhodfa Royce a Rhodfa'r Glannau - eu targedu dros nos.

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa trigolion yn Nh?-du, ac ar draws holl ardaloedd eraill y llu, i roi gwybod i'r heddlu am unrhyw weithgarwch amheus.

Dywedodd Rhingyll Roly Giles: “Mae cymaint â hyn o fyrgleriaethau ac ymgeisiau i ddwyn mewn un ardal, ac mewn un noson, yn anarferol iawn, yn arbennig yn yr ardal hon yng Nghasnewydd.

Roedd bron i bob un o'r digwyddiadau hyn yn dilyn patrwm tebyg, lle y torrwyd i mewn i garej, gardd neu sied ar ôl i gloeon gael eu torri.

"Cafodd eitemau eu dwyn o chwe eiddo, gan gynnwys tri beic mynydd, pwrs gyda rhywfaint o arian parod ynddo, pedwar darn o offer p?er, dau becyn batris a siaced beic modur menyw. 

“Yn y cyfeiriadau eraill, aethpwyd i mewn i'r garej, gardd neu sied ac ar ôl ymholiadau dechreuol, mae'n ymddangos na chafodd unrhyw beth ei gymryd.

“Mae nifer o bobl o'r llefydd hyn wedi dweud hefyd bod bwyd wedi cael ei fwyta o oergelloedd a rhewgelloedd sy’n cael eu cadw mewn garejis.

“Mae ymholiadau'n parhau ac rydym wedi cael ein hysbysu bod dau ddyn wedi cael eu gweld yn ymddwyn yn amheus tua 3.45am a hoffem annog pobl i ffonio yn syth pan fyddan nhw'n gweld unrhyw weithgarwch amheus yn digwydd.

"Rydym yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus a chadw eu heiddo mor ddiogel â phosibl a buddsoddi mewn camerâu teledu cylch cyfyng a larymau os yn bosibl."

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw dystion neu unigolion a allai fod â delweddau teledu cylch cyfyng, delweddau camera dashfwrdd neu wybodaeth am y digwyddiadau hyn i gysylltu â nhw ar 101, gan ddyfynnu'r rhifau cofnod canlynol

  • Rhodfa'r Barri – 2000176819 a 2000176849;
  • Rhodfa Gaudi – 2000176926 a 2000176943;
  • Rhodfa Grindle – 2000176836 a 2000176890;
  • Rhodfa Llan-gors - 2000176887, 2000177021, 2000177025, 2000177039 a 2000177049;
  • Rhodfa Royce – 2000176753,
  • Rhodfa'r Glannau – 2000176916.

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi gwybodaeth i Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.