Byrgleriaethau yn ardal Torfaen - byddwch yn wyliadwrus!

Mae swyddogion yn atgoffa trigolion yn ardal Cwmbrân a Phont-y-p?l i fod yn wyliadwrus yn dilyn nifer o fyrgleriaethau yn yr ardal.

Rydym wedi cael ein hysbysu am fyrgleriaethau yn ardaloedd Pont-y-p?l a Chwmbrân, dydd Sul 20fed a dydd Llun 21ain Hydref 2019. Torrodd y tramgwyddwyr i mewn i’r eiddo, dwyn allweddi ceir ac yna dwyn y cerbydau.

Rydym yn atgoffa pawb i sicrhau eu bod yn cloi eu heiddo. Peidiwch â gadael eich eiddo heb ei gloi os ydych chi allan, hyd yn oed am gyfnod byr, a chofiwch gloi eich drysau os ydych chi adref. 

Dywedodd Arolygydd Phil O'Connell o ardal blismona Torfaen Heddlu Gwent, "Eiliadau mae'n cymryd i leidr agor eich drws a dwyn eitemau sydd wrth law. Ceisiwch gadw eitemau gwerthfawr fel allweddi car yn bell o'r drws ac o'r golwg.

Rydym yn parhau i ymchwilio i'r byrgleriaethau hyn; os gwelwch chi unrhyw beth amheus ffoniwch 101.”

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y byrgleriaethau hyn ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900388728 neu anfon neges uniongyrchol atom trwy Facebook neu Twitter. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.

Rhywfaint o gyngor...

  • Sicrhewch fod yr holl ddrysau wedi cloi ac yn ddiogel bob amser ac yn arbennig yn y nos
  • Symudwch unrhyw eitemau gwerthfawr oddi wrth ddrysau a ffenestri a chuddiwch nhw o'r golwg ble y bo'n bosibl
  • Dywedwch wrth ffrind neu gymydog os ydych yn mynd i fod i ffwrdd o'r eiddo.
  • Hysbyswch ni am unrhyw bobl amheus a allant fod yn dangos diddordeb arbennig mewn eiddo.
  • Peidiwch â mynd at unrhyw un na chwestiynu unrhyw un a all fod yn ymddwyn yn amheus. Hysbyswch yr heddlu amdanynt drwy ffonio 999 mewn argyfwng neu 101 am gyngor cyffredinol.

Mae'r digwyddiadau hyn yn brin, ond gellir eu hatal yn sylweddol trwy ddilyn y cyngor uchod.