Cadwch eich eiddo yn ddiogel yn dilyn adroddiadau o nifer o fyrgleriaethau ym mwrdeistref Caerffili

Rydym yn atgoffa perchnogion busnes a thrigolion ardal bwrdeistref sirol Caerffili i fod yn wyliadwrus ar ôl i nifer o fyrgleriaethau ac ymgeisiau gael eu hadrodd i'r heddlu.

Targedwyd saith eiddo preswyl a dau safle masnachol ym Margod, Trelin, Hengoed a Phengam, a rhoddwyd gwybod am y digwyddiadau hyn i Heddlu Gwent ddydd Mercher 8 Gorffennaf a dydd Iau 9 Gorffennaf.

Ymysg yr eitemau a gymerwyd yn ystod y byrgleriaethau mae beic mynydd o gyfeiriad yn Woodland Place, Pengam; beic sgramblo o eiddo yn Stryd Baldwin, Bargod a thil ag oddeutu £500 o arian parod o fwyty cludfwyd yn Nhrelin.

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa trigolion ym mhob rhan o ardal yr heddlu i roi gwybod am unrhyw weithgarwch amheus i'r heddlu.

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Ceri McDermott: "Mae'r nifer hwn o fyrgleriaethau ac ymgeisiau mewn ardal ddaearyddol fach yn eithaf anarferol.

"Ar y cam hwn o'r ymchwiliad, nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd bod y digwyddiadau hyn i gyd wedi’u cysylltu gan fod nodweddion tebyg rhwng bron bob un o'r digwyddiadau hyn, er enghraifft cafodd cloeon eu snapio i gael mynediad.

"Mae eitemau wedi eu cymryd o chwech o'r cyfeiriadau. Mae'r rhain yn cynnwys dau feic, til ag oddeutu £500, jar ag arian y tu mewn iddi, alcohol, dwy siaced ac offer chwaraeon.

"Cafwyd mynediad i eiddo eraill ac mae garejis, sied a cherbydau wedi’u chwilio.

"Yn dilyn ymholiadau cychwynnol, ymddengys nad oes unrhyw beth wedi'i gymryd o'r cyfeiriadau hynny.

"Mae ymchwiliadau yn parhau ac rydym ni wedi derbyn adroddiad bod unigolyn, credir mai dyn ydoedd, wedi ei weld yn ymddwyn yn amheus tua 2am mewn cyfeiriad yn Woodland Place, Pengam ddydd Iau 9 Gorffennaf.

"Byddem yn annog pobl i'n ffonio os ydyn nhw’n gweld unrhyw weithgarwch amheus mor fuan â phosibl ar ôl y digwyddiad.

"Rydym yn gofyn i bobl i fod yn wyliadwrus a diogelu eu heiddo gymaint â phosib a buddsoddi mewn teledu cylch cyfyng a larymau os oes modd."

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw dystion neu unrhyw unigolion a all fod â lluniau teledu cylch cyfyng, darnau fideo dashcam neu wybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiadau hyn i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu'r rhifau cofnod canlynol:

Heol Hengoed, Hengoed –2000242692;

Woodland Place, Pengam – 2000242484;

Ffordd Newydd (A4049), Pengam – 2000241233, 2000241285, 2000241664 a 2000241736;

Stryd Baldwin, Bargod – 2000241982;

Stryd Leonard, Trelin – 2000241431;

Stryd Fawr, Trelin – 2000241784.

Gallwch gysylltu â'r heddlu drwy'r cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi unrhyw wybodaeth yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.