Cyngor ar gyfer Gyrru yn y Gaeaf

Wrth i'r tywydd oer ein cyrraedd a hithau'n fis Ionawr, rydym am wneud yn si?r eich bod chi'n barod ar gyfer amodau gyrru gwahanol…

Gwnewch yn si?r eich bod yn addasu'r ffordd rydych yn gyrru: Mewn tywydd gwlyb, niwl ac iâ cadwch yn ddigon pell oddi wrth y car o'ch blaen a gyrrwch yn arafach bob amser yn y tywyllwch.

 • Byddwch yn ofalus iawn mewn tywydd garw – mae pellteroedd stopio yn dyblu mewn tywydd gwlyb, ac maen nhw'n bellach byth mewn iâ ac eira.
 • Ceisiwch osgoi gyrru mewn eira neu mewn tywydd garw os yn bosibl.
 • Cynlluniwch eich taith cyn cychwyn a gwiriwch y rhagolygon tywydd diweddaraf.
 • Cadwch olwg am ddefnyddwyr eraill y ffordd fel cerddwyr, beicwyr a cheffylau. Gall fod yn fwy anodd eu gweld mewn tywydd garw. 
 • Ceisiwch beidio â phwyso'r brêc na'r sbardun yn sydyn na gwneud symudiad sydyn er mwyn cadw eich cerbyd dan reolaeth.
 • Os bydd eich cerbyd yn sglefrio, tynnwch eich troed oddi ar y sbardun yn araf ond peidiwch â phwyso'r brêc yn sydyn. 

Cynnal a chadw eich cerbyd: Yn ystod misoedd y gaeaf dylech wneud yn si?r bod eich sychwyr ffenestri a goleuadau'n gweithio'n dda a bod eich batri yn llawn.

 • Gwiriwch fod eich teiars mewn cyflwr da a bod dyfnder eu gwadnau o leiaf 3mm.
 • Ychwanegwch wrthrewydd at eich rheiddiadur a'ch hylif golchi ffenestr flaen.
 • Cadwch grafwr iâ a dadrewydd yn eich cerbyd bob amser.
 • Gwnewch yn si?r bod eich ffenestr flaen yn gwbl glir cyn cychwyn er mwyn i chi weld unrhyw beryglon ar y ffordd yn hawdd.

Byddwch yn barod: Bydd y rhan fwyaf o siwrneiau yn ddigon syml ac nid oes angen i chi boeni, ond rhag ofn i chi a'ch teulu fynd yn sownd dylech gadw pecyn argyfwng yng nghist eich cerbyd. Gall eich pecyn argyfwng gynnwys y canlynol:

 • tortsh
 • blanced/dillad cynnes
 • bwyd a diod
 • rhaw
 • siaced/fest llachar
 • gwefrydd ffôn

Os ydych yn mynd yn sownd:

 • Os ydych yn sownd, trowch yr olwyn o ochr i ochr i symud eira o'r ffordd.
 • Peidiwch â dal ati i geisio symud os yw'r olwynion yn troelli - bydd hyn yn gwneud pethau'n waeth a byddwch yn mynd yn fwy sownd.
 • Defnyddiwch raw i glirio eira. Rhowch wasarn cath (cat litter), tywod neu raean o flaen yr olwynion i helpu'r teiars i gael gafael yn y ddaear.
 • Symudwch y gêr i fynd am yn ôl ac yna ymlaen eto. Pwyswch y sbardun yn ysgafn nes bydd y cerbyd yn dechrau symud.
 • Os na allwch chi symud eich cerbyd, gallwch gadw'n gynnes trwy adael yr injan yn troi. Fodd  bynnag, mae'n hollbwysig nad yw'r bibell fwg yn cael ei rhwystro gan eira gan y gallai nwy carbon monocsid gwenwynig iawn ddod i mewn i'r cerbyd.
 • Os oes unrhyw berygl y gall y mwg ddod i mewn i'r cerbyd, peidiwch â throi'r injan. Hyd yn oed os yw'n ddiogel, peidiwch â throi'r injan am fwy na 10 neu 15 munud ym mhob awr.  Os oes angen, agorwch ffenest.
 • Os nad oes cymorth o fewn 100m, arhoswch yn eich cerbyd. Os byddwch yn gadael eich cerbyd, cofiwch ei bod yn hawdd mynd ar goll mewn eira trwm.
 • Yn eich cerbyd, daliwch i symud er mwyn cynnal cylchrediad y corff a gwisgwch cymaint o ddillad â phosibl.  Peidiwch â gwneud gormod gan fod tywydd oer yn rhoi straen ychwanegol ar y galon.
 • Os yn bosibl, hysbyswch ffrindiau, teulu neu gydweithwyr am eich sefyllfa a'ch lleoliad. Os nad yw amodau'n gwella ystyriwch ffonio eich darparwr gwasanaeth achub cerbyd neu'r gwasanaethau brys.