Cyngor Diogelwch: Achosion o ddwyn a thorri i mewn i faniau yn ardal Gofilon a Gilwern

Hoffai swyddogion atgoffa trigolion i gadw eu cerbydau'n ddiogel yn dilyn hysbysiadau am achosion o ddwyn a thorri i mewn i faniau yn ardal Sir Fynwy.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae tair fan Ford Transit wedi cael eu dwyn a thorrwyd i mewn i un arall yn ardal Gofilon a Gilwern. Mae swyddogion yn ymchwilio ac mae ein hymholiadau'n parhau.

Dywedodd Rhingyll Stephen James o Dîm Plismona Cymdogaeth Sir Fynwy; "Er ein bod yn parhau i ymchwilio, hoffem atgoffa gyrwyr i fod yn wyliadwrus a chymryd yr holl gamau angenrheidiol i amddiffyn eu hunain rhag trosedd. Peidiwch â gadael eich hun yn agored i'r math hwn o drosedd.

“Hoffem annog unrhyw un sydd wedi dioddef y math hwn o drosedd i roi gwybod i ni ar unwaith er mwyn i ni wneud ymholiadau cyn gynted â phosibl.

"Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900325250. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd.

Neu, cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555 111."

 

Rydym yn gwybod nad yw'n ymarferol cynghori gyrwyr i wagio eu fan bob nos ac ail-lwytho yn y bore. Yn hytrach, dyma ein cyngor ar sut y gallwch wneud eich fan, a'r cynnwys, yn llai o darged:

  • Peidiwch â themtio’r lleidr; cadwch eitemau gwerthfawr o'r golwg fel na ellir eu gweld trwy ffenestri.
  • Rhowch eitemau cludadwy o'r golwg yn y blwch menig a mannau storio.
  • Cadwch offer mewn cabinetau neu flychau dan glo yn y fan.
  • Ceisiwch barcio'r fan mewn lle gyda digon o olau, lle mae'r cyhoedd yn gallu ei gweld - bydd lladron yn llai tebygol o dargedu eich cerbyd os ydyn nhw'n credu y bydd rhywun yn tarfu arnyn nhw.
  • Parciwch gydag unrhyw ddrysau hawdd i'w hagor yn erbyn rhywbeth solet - bydd hyn yn cyfyngu ar fynediad i'r fan ac yn ei gwneud yn anos i rywun dorri i mewn iddi.
  • Mae lladron yn gwybod beth yw gwendidau gwahanol faniau - gwnewch ymchwil i’ch un chi er mwyn i chi allu cymryd camau priodol.
  • Ychwanegwch gloeon atodol at y rhai sydd gennych chi'n barod - os yw lleidr yn credu bod torri i mewn yn mynd i fod yn waith caled, bydd yn symud ymlaen at darged haws. Mae amrywiaeth eang ar gael, gan gynnwys cloeon marw ar gyfer y drysau a chloeon clap a hasbiau soffistigedig ar gyfer y drysau cargo.
  • Ychwanegwch larwm cerbyd, llonyddwr neu ddyfais tracio os nad oes un yn eich fan yn barod.