Cyngor Diogelwch: Torri i mewn i siediau yn ardaloedd Nant-y-glo, Bedwas a Chaerffili.

Rydym yn atgoffa trigolion i sicrhau bod eu siediau a thai allan yn ddiogel ar ôl fflyd o ymgeisiau i ddwyn yn ardaloedd Nant-y-glo, Bedwas a Chaerffili yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd Arolygydd Gavin Clifton: “Lladron sy'n bachu ar gyfle sy'n gyfrifol am y byrgleriaethau hyn, ac er ein bod yn parhau i ymchwilio, hoffem atgoffa trigolion i fod yn wyliadwrus a chymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i warchod eu heiddo.

“Hoffem annog unrhyw un sydd wedi dioddef y math hwn o drosedd i roi gwybod i ni ar unwaith er mwyn i ni wneud ymholiadau cyn gynted â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am unrhyw droseddau, neu bryderon eraill, ffonio Heddlu Gwent ar 101. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gwiriwch ddiogelwch eich sied, garej neu d? allan. Dyma ein cyngor:

Meddyliwch fel lleidr:

Edrychwch ar eich sied ac ystyriwch sut byddech yn torri i mewn iddi. Mae'n werth cael clo clap da na ellir ei dorri'n hawdd heb ddim sgriwiau yn y golwg. Rhowch sylw i golynnau, gan ei bod yn bosibl tynnu'r rhain weithiau. Gallai ffenestri fod yn haws eu torri oni bai bod rhwyllau gwifrog neu ridyllau wedi'u gosod arnynt. Cadwch nhw dan glo bob amser.

Defnyddiwch larwm:

Ystyriwch ddefnyddio larwm sied sy'n gweithio ar fatri. Maen nhw'n edrych yn ddigon syml ond os bydd rhywun yn symud neu'n cyffwrdd â'r drws bydd seiren uchel iawn yn canu.

Cadwch ef dan glo, cuddiwch ef neu rhowch farc arno:

Peidiwch â rhoi'r cyfle na'r offer i bobl gyflawni trosedd. Sicrhewch fod popeth yn ddiogel dan glo. Gellir cloi offer mewn cwpwrdd neu flwch, neu; rhowch gadwyn yn sownd wrthynt. Rhowch eich beic yn sownd wrth y llawr neu ar stand y gellir ei gloi mewn sied neu garej dan glo.

Efallai bod hyn yn swnio'n amlwg ond peidiwch byth â gadael eich garej neu sied heb eu cloi os nad ydych chi o gwmpas.

Mae'n syniad marcio eitemau, gellir paentio eich enw neu god post ar rai ohonynt. Mae marcio fforensig yn opsiwn hefyd; cofrestrwch eitemau ar wefan Immobilise am ddim.