Cynhadledd Cam-drin Domestig ar gyfer Swyddogion Heddlu Rheng Flaen yn cael ei chynnal yng Ngwent

Mae Heddlu Gwent yn falch o gynnal Cynhadledd Cam-drin Domestig heddiw, dydd Iau 28ain Mehefin.

Mae’r Gynhadledd wedi cael ei chynllunio’n benodol ar gyfer swyddogion rheng flaen ac mae’n canolbwyntio ar ddiogelwch dioddefwyr. 

Mae’r Llu yn croesawu Yasmin Khan, Ymgynghorydd Llywodraeth Cymru ar Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, i agor y gynhadledd, ochr yn ochr â’r Dirprwy Brif Gwnstabl, Pam Kelly a’r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu, Eleri Thomas. 

Mae uchafbwyntiau’n cynnwys swyddog o Went yn siarad am achos lle y llwyddodd i sicrhau erlyniad yn erbyn tramgwyddwr cam-drin domestig heb i’r dioddefwr orfod bod yn rhan o hynny, yn ogystal â goroeswraig cam-drin domestig, Lisa Flavin o Went, a fydd yn siarad am ei phrofiad personol gyda’r System Cyfiawnder Troseddol. 

Bydd cyfraniad hefyd gan Sefydliad Laura Richards;  y gwnaeth ei sylfaenydd ddatblygu’r model asesu a rheoli risg ar gyfer Cam-drin Domestig, Stelcio ac Aflonyddu a Thrais ar sail Anrhydedd i Gyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu ac mewn partneriaeth â Safer Lives.

Bydd cynrychiolwyr hefyd yn clywed adborth gan Wasanaeth Erlyn y Goron am achosion o Reolaeth drwy Orfodaeth a bydd cyfraniad gan TecSOS; menter sy’n ceisio rhoi cymorth i ddioddefwyr cam-drin domestig trwy dechnoleg sy’n galluogi iddynt gael gwell mynediad at yr heddlu mewn argyfwng.

Yn olaf, bydd cynrychiolwyr o Ymgyrch Encompass yn codi ymwybyddiaeth o’u partneriaeth diogelu ymyrryd yn gynnar unigryw rhwng yr Heddlu ac Addysg sy’n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sy’n agored i gam-drin domestig. Mae’r bartneriaeth yn hwyluso rhannu gwybodaeth rhwng yr heddlu ac ysgolion cyn dechrau’r diwrnod ysgol nesaf pan fydd plentyn neu unigolyn ifanc wedi bod yn rhan o ddigwyddiad o gam-drin domestig neu wedi bod yn agored iddo’r noswaith flaenorol.

Dywed Dirprwy Brif Gwnstabl Pam Kelly; “Rwyf yn falch iawn o gynnal y digwyddiad pwysig iawn hwn yng Ngwent. Mae dysgu parhaus gan asiantaethau partner a rhannu arfer gorau yn hollbwysig yn y maes hwn o blismona ac rydym yn croesawu ac yn annog unrhyw gamau y gallwn eu cymryd i wella ac adeiladu ar y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i ddioddefwyr, ac i gymryd camau gweithredu yn erbyn tramgwyddwyr.  Rwyf yn edrych ymlaen yn eiddgar at glywed y cyfraniadau gwerthfawr gan bawb sy’n mynychu.”

Ychwanega Ditectif Brif Arolygydd Steve Maloney, trefnydd y gynhadledd, sy’n arwain ar Gam-drin Domestig i Heddlu Gwent; “Mae’r gynhadledd hon yn crynhoi amrywiaeth o’r materion a phynciau mwyaf cyfredol a pherthnasol yn y maes cam-drin domestig y mae angen i swyddogion rheng flaen wybod amdanynt.  Pwrpas y digwyddiad yw pwysleisio bregusrwydd, yn benodol o ran cam-drin domestig, gan ganolbwyntio ar ddiogelwch dioddefwyr. Mae meithrin hyder y rhai sy’n profi cam-drin domestig i ddod i siarad â’r heddlu yn berthnasol hefyd ac rwy’n gobeithio y bydd pobl yn teimlo sicrwydd o wybod bod gennym ni swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n neilltuol ar gyfer y maes gwaith hwn, sy’n barod i roi’r cymorth angenrheidiol i sicrhau eu bod yn ddiogel ac i gymryd camau gweithredu yn erbyn troseddwyr.”