Datganiad yn ymwneud â'r cyfyngiadau teithio i Gymru

Wrth i ni symud i gyfnod difrifol yn nhrywydd y feirws, bydd plismona ar draws Cymru yn parhau i gefnogi Llywodraeth Cymru er mwyn helpu cyfyngu lledu'r feirws.

Rydym yn cydnabod y straen mawr y mae hyn yn achosi i bobl a'r aberth y mae pawb yn eu gwneud i ymdopi â'r cyfnod anodd hwn.  Drwy gydol y pandemig rydym wedi gweithio'n agos gydag ein partneriaid i sicrhau bod mesurau yn eu lle i helpu cymunedau ac atal lledu Covid-19. Bydd hyn yn parhau wrth i ni ymateb i'r sefyllfa bresennol.

Fe fyddwch yn ein gweld yn fwy aml ar draws ein ardaloedd ble byddwn yn ceisio helpu ein cymunedau i ymddwyn yn iawn a diogelu eu hunain ac eraill.

Rydym yn parhau i sicrhau, rhoi gwybod ac ymgysylltu â phobl - gan egluro'r rheoliadau ac annog pawb i gydymffurfio. Mae gennym ni i gyd gyfrifoldeb personol i gydymffurfio er mwyn diogelu ein hunain, ein hanwyliaid a'r gymuned rhag y feirws hwn.

Serch hynny mae'n rhaid i ni nawr orfodi'r rheoliadau pan fyddant yn cael eu torri, ni fyddwch yn caniatáu i'r lleiafrif beryglu iechyd y mwyafrif sydd wedi aberthu cymaint dros y blynyddoedd diwethaf.   

Rydym yn bwriadu canolbwyntio ar ardaloedd ac ymddygiad sy'n achosi'r perygl mwyaf i'n cymunedau a byddwn yn weithgar yn targedu'r rhai nad ydynt yn cadw ar y rheolau, boed y tu fewn neu'r tu allan. 

Ni ddylai pobl fod yn teithio rhwng ardaloedd sydd â cyfyngiadau lleol heb fod ganddynt esgus rhesymol. Bydd hyn yn cynnwys y rheini sy'n teithio o rannau eraill o'r DU gyda chyfraddau trosglwyddo uchel.

Os ydych chi'n byw yng Nghymru mewn ardal heb gyfyngiadau ni chewch adael Cymru i deithio i ardaloedd eraill o'r DU gyda chyfraddau trosglwyddo uchel - heb reswm digonol.

Bydd ein holl waith ac ymdrech yn canolbwyntio ar leihau lledu'r feirws, gan ein helpu ni i gyd i ddiogelu ein hanwyliaid, ein cymunedau a'r gwasanaeth iechyd. 

Bydd yr wythnosau a'r misoedd sydd i ddod yn anodd ond rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i gael y canlyniad gorau i'n teuluoedd.   

Mae gennym i gyd gyfrifoldeb i ddiogelu'r GIG. Defnyddiwch eich synnwyr cyffredin a chynorthwywch ni i ddiogelu ein cymunedau ac achub bywydau."

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch y cyfyngiadau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

https://gov.wales/