Dau eiddo'n cau ar ôl hysbysiadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae dau eiddo yn cau ar ôl hysbysiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae eiddo yn Pillgwenlly ac eiddo yn Llyswyry wedi bod ar gau yn dilyn cwynion gan gymdogion eu bod yn cael eu camddefnyddio.

Ymunodd Heddlu Gwent â'n partneriaid a pherchnogion eiddo i gau'r cyfeiriadau ddydd Mawrth 8 Hydref 2019.

Roedd aelodau’r cyhoedd wedi adrodd bod yr adeilad - yn Ifton Place, Llyswary a Pottery Terrace, Pillgwenlly - wedi bod yn ganolbwynt ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dywedodd Cwnstabl yr Heddlu Leanne Pole, Swyddog Lleihau Trosedd ac Anhwylder Gorllewin Casnewydd, "Mae'r gorchmynion hyn yn golygu y bydd y ddau adeilad ar gau ar unwaith ac yn parhau ar gau am gyfnod o dri mis.

"Ni fyddai'r gorchmynion hyn wedi bod yn bosibl heb i breswylwyr riportio trosedd yn eu hardal; ni ??fyddem wedi gallu cael y rhain trwy'r llys heb eu cymorth."

Dywedodd Cwnstabl yr Heddlu, Claire Drayton, o Dîm Plismona Ardal Gorllewin Casnewydd; "Rwy'n gobeithio y bydd y gweithredoedd hyn yn sicrhau preswylwyr, os oes ganddynt bryderon am eiddo penodol sy'n achosi niwed i'r gymuned, y gallant ei riportio i ni a byddwn yn gweithio'n galed gyda'n partneriaid i roi diwedd ar y trallod a achoswyd."

Cymdeithas eiddo oedd yn berchen ar yr eiddo yn Ifton Place, ac roedd staff o Charter Housing yno pan orfodwyd y gorchymyn. Dywedodd llefarydd ar ran Charter Housing; "Fel landlord cyfrifol rydym yn gweithio'n agos gydag asiantaethau partner a'r gymuned i fynd i'r afael ag unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol, a sicrhau amgylchedd diogel a chyfeillgar i'n holl gwsmeriaid."

Gall unrhyw un sy'n poeni am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymdogaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu gysylltu â'r Heddlu trwy neges uniongyrchol ar Facebook neu Twitter.