Dau gyfeiriad yng Nghasnewydd wedi eu cau ar ôl hysbysiadau am dresmasu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae adeiladau yn ardaloedd Malpas a Betws yng Nghasnewydd wedi cael eu cau yn dilyn cwynion gan gymdogion eu bod yn cael eu camddefnyddio.

Ymunodd Heddlu Gwent â thîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Dinas Casnewydd, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a pherchnogion yr eiddo'r mis diwethaf i gau'r cyfeiriadau.

Roedd aelodau'r cyhoedd wedi hysbysu bod yr adeiladau - yng Nghlos Tone, Betws, a Heol Pilmawr, Malpas - wedi bod yn ganolbwynt i ymddygiad gwrthgymdeithasol ymysg grwpiau o bobl ifanc a oedd yn tresmasu.

Cafwyd cymorth gan Dai Dinas Casnewydd i weithredu yn y cyfeiriad ym Metws a gweithredwyd y gorchymyn cau ar gyfer y cyfeiriad ym Malpas gyda chytundeb ei berchennog preifat - sy'n bwriadu dymchwel yr adeilad ac ailadeiladu yno yn y dyfodol agos.

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Claire Drayton, o Dîm Cymdogaeth Gorllewin Casnewydd Heddlu Gwent: "Nid oedd yr adeiladau wedi cael eu cloi ac roeddent yn denu dynion ifanc lleol i achosi difrod pellach ac ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

"Nid yn unig roedd yr adeiladau'n beryglus, ond roeddent yn rhoi pwysau sylweddol ar yr heddlu a'r gwasanaeth tân, a oedd yn cael eu galw i'r lleoliadau'n fynych.

"Rwy'n gobeithio bod y camau gweithredu hyn yn sicrhau trigolion y gallant ein hysbysu os oes ganddynt unrhyw bryderon am eiddo problemus sy'n achosi niwed i'r gymuned, ac y byddwn yn gweithio'n galed gyda'n partneriaid i roi diwedd ar y gofid sydd wedi cael ei achosi."

Bydd Heddlu Gwent a phartneriaid yn monitro'r ddau adeilad yn rheolaidd yn awr, ac mae'r gorchymyn cau ar waith hyd y gellir rhagweld nes bydd y perchnogion yn cymryd camau gweithredu pellach.

Ychwanegodd y Cynghorydd Ray Truman, Aelod Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd dros Drwyddedu a Rheoleiddio: "Dyma enghraifft dda o'r ffordd y bydd y cyngor yn gweithio gyda sefydliadau partner a pherchnogion eiddo er mwyn atal adeiladau gwag rhag bod yn niwsans i gymunedau lleol.

"Mae gan ein tîm Iechyd yr Amgylchedd bwerau gorfodi y gellir eu defnyddio i gau adeiladau gwag er mwyn rhwystro mynediad iddynt, a bydd swyddogion yn barod iawn i ddefnyddio'r pwerau hynny ble y bo angen."

Dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Tai Cartrefi Dinas Casnewydd, Carolyn Prothero: "Mae gwaith partner agos yn bwysicach nac erioed er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaethau gorau posibl ar gyfer ein trigolion.

"Amlygodd yr achos hwn y gwaith partner ardderchog a arweiniodd at ganlyniad cadarnhaol wrth fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol."

Gall unrhyw un sy'n pryderu am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu cymdogaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol at Facebook neu Twitter.