Deg o bobl wedi cael eu harestio mewn cyrchoedd ledled Casnewydd

Mae swyddogion wedi arestio 10 o bobl yn dilyn naw cyrch plygeiniol heddiw, dydd Mawrth 2il Mehefin, yn ardal Dinas Casnewydd.

Roedd dros 70 o swyddogion arbenigol yn rhan o'r cyrchoedd, yn targedu'r troseddau mwyaf difrifol a threfnedig yng Ngwent, fel rhan o Ymgyrch Jig-so.

Roedd y timau'n cynnwys swyddogion sy'n arbenigo mewn dulliau mynediad a swyddogion wedi'u hyfforddi i chwilio eiddo, ynghyd â swyddogion o'n hadran c?n a thimau ymchwilio troseddol. Helpodd swyddogion lleol i gyflawni gweithgarwch y bore yma hefyd.

Mae 10 o bobl, pob un ohonynt o ardal Casnewydd, wedi cael eu harestio yn awr ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A ac maen nhw yn y ddalfa'n cael eu holi ar hyn o bryd;

  • pump o ddynion 42, 22, 21, 21 a 20 oed
  • un fenyw 25 oed
  • pedwar bachgen 17, 16, 16 a 15 oed

Mae troseddau difrifol a threfnedig yn gallu bod ar sawl ffurf ac maent yn gallu cynnwys: cyflenwi rhai o'n cyffuriau dosbarth A mwyaf peryglus ar y lefel uchaf, cam-fanteisio'n rhywiol ar blant a masnachu pobl, trais a brawychu, seiberdrosedd a gwyngalchu arian.

Dywedodd Mike Richards, Uwch-arolygydd ar gyfer ardal Casnewydd;

“Ni fyddwn yn goddef gweithgarwch troseddol a thrais sy'n brawychu a cham-fanteisio ar y bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau. Mae dros 70 o swyddogion wedi cydweithio i weithredu'r gwarantau hyn ac rwyf yn eithriadol o falch o'u gwaith caled a'u penderfyniad, ac nid dyma'r diwedd.

"Dim ond un agwedd ar frwydr llawer mwy i fynd i'r afael â throseddau difrifol a threfnedig yng Ngwent yw'r math hwn o weithgarwch. Rwyf yn gobeithio'n fawr y bydd yn anfon neges gref i'r bobl sy'n ymwneud â'r mathau hyn o droseddau ein bod yn eu gwylio nhw.

"Fel bob amser, hoffwn ddiolch i'n cymunedau am eu cymorth, sy'n hollbwysig er mwyn gallu gweithredu gwarantau fel y rhain yn llwyddiannus. Nid oes neb yn adnabod eu cymdogaeth yn well na'r bobl sy'n byw yno.

“Os gwelwch chi rywbeth sy'n ymddangos allan o le neu sydd ddim yn gwneud synnwyr, gallwch gysylltu â ni gan wybod y byddwn yn ymdrin â'r mater o ddifrif. Gall rhywbeth sy'n ymddangos yn eithaf dibwys i chi fod yn rhan allweddol o ddarlun llawer mwy i Heddlu Gwent."