Digwyddiadau Cerddoriaeth Didrwydded yng Ngwent

Dros y penwythnosau diwethaf, rydym wedi derbyn nifer o hysbysiadau am ddigwyddiadau cerddoriaeth didrwydded (rêfs) yn ein hardal. Cyn yr hyn sy'n debygol o fod yn benwythnos braf arall, gofynnwn i'r gymuned ein hysbysu ni os oes ganddyn nhw unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau hyn.

Digwyddiad yw rêf lle mae grwpiau mawr o bobl yn gosod system sain mewn lleoliad cudd er mwyn chwarae cerddoriaeth uchel am gyfnod estynedig. Maen nhw'n gallu troi yn wrthgymdeithasol yn aml ac amharu ar drigolion lleol. Mae'n bosibl bod difrod troseddol a chamddefnyddio sylweddau yn digwydd ynddynt hefyd.

Mae trefnu digwyddiad didrwydded, fel rêf, yn drosedd ac er nad ydym am rwystro pobl rhag mwynhau eu hunain - byddwn yn cymryd camau cadarn ac mae gennym bwerau i atafaelu offer ac erlyn trefnwyr.

Dylai unrhyw un sydd am gynnal digwyddiad cerddoriaeth gael trwydded adloniant wedi'i reoleiddio gan yr awdurdod lleol perthnasol.

Rydym yn ymwybodol bod y cyfryngau cymdeithasol wedi ei gwneud hi'n haws i drefnwyr ledaenu'r neges am ddigwyddiadau ac y gallai'r niferoedd sy'n bresennol gynyddu'n gyflym.

Mae'n hanfodol ein bod yn cael gwybodaeth a chudd-wybodaeth mor gynnar â phosibl. Mae gwybodaeth brydlon am weithgareddau amheus neu gynlluniau i gynnal digwyddiad didrwydded yn ein galluogi ni i drefnu ymlaen llaw a chymryd camau cyflym ac effeithiol.

Rydym yn deall bod y digwyddiadau hyn yn gallu amharu'n fawr ar drigolion a gofynnwn iddynt gadw golwg am arwyddion bod lleoliad gerllaw yn rhywle y gellid ei ddefnyddio. Dyma rai o'r arwyddion:

• Posteri neu negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol yn hysbysebu rêf
• Cloeon a chadwyni ar gaeau a thir preifat wedi cael eu torri
• Traffig anarferol - h.y. confois o lawer o geir ar ffyrdd tawelach/ffyrdd gwledig
• Offer sain a phebyll mawr yn cael eu gosod
• Generaduron p?er yn cael eu llogi a'u gyrru ar dir/lleoliadau gwledig
• Gwrychoedd wedi cael eu gwasgu neu eu hanhrefnu
• Cerddoriaeth uchel a gwiriadau sain mewn lleoliadau lle na fyddech yn disgwyl eu clywed fel arfer.

Os ydych yn sylwi ar unrhyw rai o'r arwyddion hyn, neu unrhyw weithgareddau anarferol eraill, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl drwy ffonio 101 neu ffonio Crimestoppers yn anhysbys ar 0800 555 111.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent.