Diolch enfawr i'r plant am fod yn sêr ac ymladd troseddau gwledig!

Mae disgyblion wedi bod yn helpu i fynd i'r afael â throseddau gwledig yng ngogledd Sir Fynwy trwy weithio ochr yn ochr â SCC Sara Mason ar y Prosiect Atal Troseddau Gwledig.

Rhai o'r problemau mwyaf sy'n effeithio ar ardaloedd gwledig yw dwyn anifeiliaid a photsio, tanau bwriadol a difrod troseddol ac achosion o ddwyn cerbydau, ymysg eraill. Ar ôl iddyn nhw dderbyn llwyth o wybodaeth yn dilyn cyflwyniadau manwl gan SCC Mason, aethant ati i ddylunio posteri ardderchog gyda'r nod o fynd i'r afael â'r problemau hyn. Roedd llawer o ddyluniadau rhagorol i ddewis ohonynt ac, ar ôl llawer o bendroni, llwyddwyd i ddewis rhai ar gyfer cynhyrchu taflenni. Cafodd y plant y dasg o gwblhau rhestr wirio yn y taflenni gyda'u rhieni, gan helpu i godi ymwybyddiaeth o droseddau gwledig a sut y gellir eu hatal.

Dywedodd SCC Mason "Roeddwn yn teimlo ei bod yn bwysig siarad â'r plant a chodi ymwybyddiaeth gyda nhw a'u hannog nhw i gadw golwg am droseddau gwledig a'r canlyniadau, er mwyn iddyn nhw drosglwyddo'r neges i'w teuluoedd."

Mae'r taflenni gwych a lliwgar hyn ar gael yn swyddfa flaen Gorsaf Heddlu Trefynwy, ac yn yr ysgolion a gymrodd ran yn y prosiect.

Diolch yn fawr i'r disgyblion anhygoel yn: Cross Ash, Llangatwg Feibion Afel, Llandogo, Rhaglan, Tryleg, Brynbuga, Llan-ffwyst, Llanfihangel Crucornau, Gilwern, Llandeilo Bertholau.